Reconeixement de títols d'especialistes dels Estats no membres de la Unió Europea. RD459/2010

Guia_UDMFyC_2010.pdf Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, por el que se regulan las condiciones para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialista en Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea.

icono_http.gif Reconeixement de títols extracomunitaris ( Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat ) 

Més informació a:

icono_http.gif https://www.sanidad.gob.es/profesionales/formacion/recoTitulosEuro/home.htm

Sol_licitud_acreditacio.doc Sol-licitud del certificat d'exercici professional realitzat en centres autoritzats
Aquesta sol·licitud es pot presentar en el Registre de la Conselleria de Salut i Consum o en qualsevol dels registres que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.