Torna

Servei de Formació

 

Procediment d’inscripció en el Registre d’Entitats Formadores en ús de DESA i control

 

  1. Una entitat formadora, per a realitzar activitats formatives en ús de DESA ha de presentar una declaració responsable prèvia a l’inici de l’activitat, dirigida a la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació.
  2. L’entitat formadora ha de comunicar, a la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, l’organització del curs amb anterioritat a la seva impartició. La comunicació ha d’indicar les dades de la documentació acreditativa establerta al punt 3, de l’article 7, capítol III, de l’article 10 del Decret 77/2012 de simplificació administrativa.
  3. L’entitat formadora ha de tenir a disposició dels serveis d’inspecció la documentació acreditativa establerta al punt 3, de l’article 7, capítol III, de l’article 10 del Decret 77/2012 de simplificació administrativa.
  4. Finalitzat el curs, l’entitat ha de comunicar a la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, una relació dels alumnes que l’hagin superat.
  5. L’entitat formadora ha de comunicar, a la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acrecitació, qualsevol modificació del programa, persones responsables o professors, en un termini màxim de 30 dies des del moment en què s’hagi produït.

 

ENTITATS ACREDITADES

  Llistat d'entitats formadores acreditades (PDF)

 

NORMATIVA APLICABLE

lazo_pdf.gif Decret 77/2012, de 21 de setembre, de simplificació administrativa i de modificació de diverses disposicions reglamentàries per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, de serveis en el mercat interior.

lazo_pdf.gif Decret 137/2008 de 12 de desembre, pel qual es regula l’ús de desfibril•ladors externs semiautomàtics en centres no sanitaris de les Illes Balears. 

lazo_pdf.gif Acord del Consell de Govern de 24 de maig de 2013 de correcció de dues errades materials advertides en el Decret 77/2012, de 21 de setembre, de simplificació administrativa i de modificació de diverses disposicions reglamentàries per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, de serveis en el mercat interior.