Torna

Servei de Formació

 

Acreditació d’infermers per a la indicació, l’ús i l’autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà

 

El Reial decret 954/2015, de 23 d’octubre, pel qual es regula la indicació, l’ús i l’autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers, modificat pel Reial decret 1302/2018, de 22 d’octubre, regula el procediment d’acreditació dels infermers com a requisit previ i necessari per al desenvolupament ple de la indicació, l’ús i l’autorització de dispensació de medicaments subjectes i no subjectes a prescripció mèdica, i de productes sanitaris d’ús humà.
L’article 2.2 del Reial decret 954/2015, que fa referència a la indicació, l’ús i l’autorització de dispensació de medicaments no subjectes a prescripció mèdica i productes sanitaris d’ús humà, estableix que per a l’execució d’aquestes actuacions, tant l’infermer responsable de cures generals com l’infermer responsable de cures especialitzades han de ser titulars de l’acreditació corresponent emesa per l’òrgan competent de la comunitat autònoma respectiva de conformitat amb el que estableix aquest Reial decret.

 

REQUISITS

L’article 9 estableix els requisits que han de complir els infermers per obtenir l’acreditació:

1. En l’àmbit de les cures generals, els requisits que han de complir els infermers per obtenir l’acreditació per a la indicació, l’ús i l’autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’us humà són els següents:

a) Tenir el títol de graduat en infermeria, de diplomat en infermeria, d’ajudant tècnic sanitari o equivalent.

b) Complir un dels dos requisits següents:

  • Acreditació d’una experiència professional mínima d’un any.
  • Superació d’un curs d’adaptació adequat ofert per l’Administració sanitària de manera gratuïta.

2. En l’àmbit de les cures especialitzades, els requisits que han de complir els infermers per obtenir l’acreditació per a la indicació, l’ús i l’autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’us humà són els següents:

a) Tenir el títol de graduat en infermeria, de diplomat en infermeria, d’ajudant tècnic sanitari o equivalent, així com el títol d’infermer especialista a què es refereix l’article 2.1 del Reial decret 450/2005, de 22 d’abril, sobre especialitats d’infermeria.

b) Complir un dels dos requisits següents:

  • Acreditació d’una experiència professional mínima d’un any.
  • Superació d’un curs d’adaptació adequat ofert per l’Administració sanitària de manera gratuïta.

 

TRÀMITS

1. Acreditació dels infermers amb experiència reconeguda de més d’un any en el Servei de Salut de les Illes Balears

a) S’estableix un procediment específic d’acreditació dels infermers que treballen en el Servei de Salut de les Illes Balears.

b) El Servei de Salut remetrà a la Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut la relació d’infermers que compleixen els requisits per a l’acreditació, tal com consta en els seus registres de personal.

c) Les acreditacions signades es faran arribar a les persones interessades pels mitjans telemàtics o físics disponibles en el moment, que garanteixin l’autenticitat del document.

 

2. Acreditació dels infermers que demostrin experiència de més d’un any

a) Han d’aportar la SOL·LICITUD D’ACREDITACIÓ emplenada i signada, juntament amb la documentació següent:

  • Còpia compulsada del títol de grau o diplomatura en infermeria.
  • Original o còpia compulsada del certificat de vida laboral, en el qual consti l’experiència com a infermer durant almenys un any.

b) La sol·licitud estarà disponible als serveis de recursos humans de les gerències del Servei de Salut, en el web formació.salut.caib.es i a la Conselleria de Salut.

c) Les sol·licituds es poden presentar (en format paper) en el registre de la Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut (c/ de Jesús, 38 A, de Palma), i en la resta de llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

3. Acreditació dels infermers que han superat un curs d’adaptació

a) Han d’aportar la SOL·LICITUD D’ACREDITACIÓ emplenada i signada, juntament amb la documentació següent:

  • Còpia compulsada del títol de grau o diplomatura en infermeria, o bé còpia compulsada del resguard del títol.
  • Original o còpia compulsada del certificat d’haver superat el curs d’adaptació acreditat per l’Administració sanitària.

b) La sol·licitud estarà disponible en els indrets referits en el punt 2 b.

c) Les sol·licituds es poden presentar en els registres esmentats en el punt 2 c.
 

blue_select_arrow.gif Model de sol·licitud (Format DOC)

 

NORMATIVA

Reial decret 1302/2018, de 22 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 954/2015, de 23 d’octubre, pel qual es regula la indicació, l’ús i l’autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers.

 

CONTACTE

Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació
Carrer Calçat nº 2-A edifici Alba 2º pis
07011 Palma
Telèfon: 971 17 61 12
formacio@dgaval.caib.es