Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

03/04/2007

Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears

FUNCIÓ PÚBLICA

BOIB núm. 49, de 3 d'abril de 2007

Afectada per:

Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives BOIB núm. 196, de 29 de desembre de 2007

Llei 3/2008, de 14 d'abril, de creació i regulació de l'Agència Tributària de les Illes Balears BOIB núm. 56, de 24 d'abril de 2008

Llei 5/2009, de 17 de juny, de modificació de la llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social BOIB núm. 93, de 27 de juny de 2009

Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 112, de 29 de juliol de 2010

Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 106, de 21 de juliol de 2012

Decret llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat BOIB núm. 129, d'1 de setembre de 2012

Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5868-2012, contra els apartats 1,3,5,6,7,8 i 9 de l'art. Únic; la disposició derogatòria i les disposicions finals primera, apartats 1,2,4,5, i 7; segona i tercera de la Llei 9/2012, de 19 de juliol, per la qual es modifica la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 175, de 24 de novembre de 2012

Decret llei 2/2013, de 14 de juny, de mesures urgents en matèria de mobilitat intraadministrativa temporal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 85, de 15 de juny de 2013

Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears BOIB núm. 181, de 31 de desembre de 2013

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei 2/2013, de 14 de juny, de mesures urgents en matèria de mobilitat intraadministrativa temporal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 49, de 10 d'abril de 2014

Llei 8/2015, de 16 d'octubre, per la qual es deroga la Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l'ús de símbols institucionals de les Illes Balears BOIB núm. 156, de 27 d'octubre de 2015

Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública BOIB núm. 46, de 12 d'abril de 2016; correcció d'errades BOIB núm. 47, de 14 d'abril de 2016

Llei 9/2016, de 13 de juny, de modificació de la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 76, de 16 de juny de 2016

Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017 BOIB núm. 164, de 31 de desembre de 2016

Decret llei 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears BOIB núm. 6, de 14 de gener de 2017

Llei 1/2018, de 5 de març, de cossos i escales propis del Consell Consultiu de les Illes Balears BOIB núm. 30, de 8 de març de 2018

Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos BOIB núm. 78, de 26 de juny de 2018

Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019 BOIB núm. 163, de 29 desembre de 2018

Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears BOIB núm. 26, de 28 de febrer de 2019

Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB ext. núm. 84, de 15 de maig de 2020

Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB núm. 180, de 20 d’octubre de 2020

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB núm. 101, de 29 de juliol de 2021

Decret llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública a les Illes Balears BOIB núm. 20, de 8 de febrer de 2022

Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna BOIB núm. 44, de 31 de març de 2022

Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears BOIB núm. 78, de 16 de juny de 2022

Llei 6/2023, de 16 de març, d’àrees municipals d’impuls comercial de les Illes Balears BOIB núm. 36, de 21 de març de 2023

Decret llei 5/2023, de 28 d’agost, de mesures urgents en l’àmbit educatiu i en el sanitari BOIB ext. núm. 120, de 29 d'agost de 2023

Enlaces de interes:

Per a més informació podeu descarregar el següent document