Torna

Epidemiologia

Registre de resposta a incidències

Inclou activitats no contemplades en altres sistemes o registres. És un sistema de recollida de les dades bàsiques de les respostes del servei d’Epidemiologia a demandes externes (sol·licitud d’informació sobre aspectes concrets d’una malaltia, sol·licitud de protocols d’actuació, de recomanacions, etc.). Les unitats insulars d’epidemiologia gestionen tambè els seus sistemes de resposta a incidències.