Torna

Epidemiologia

  
Registre de treballadors exposats a Amiant

La gestió del Registre de treballadors exposats a Amiant s'emmarca en el RD 396/2006 de 31 de març pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicable als treballs amb risc d’exposició a amiant. Coordinat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, es va establir aquest sistema de vigilància de la salut amb unes característiques bàsiques comunes a totes les Comunitats Autònomes. Els serveis de prevenció laboral comuniquen periòdicament al servei d'Epidemiologia la informació individualitzada relativa als controls realitzats a cada uns dels treballadors exposats, postexposats o amb previsió d'exposició a l'amiant. La informació acumulada en el registre autonòmic es tramet bianualment al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.