Torna

Epidemiologia

Registre de la Malaltia de Creutzfeldt-Jacob


Malaltia de notificació obligatòria, de baixa incidència i amb algunes especificitats del sistema de vigilància. La vigilància es va implantar a Espanya i de manera sistematitzada a ran de la detecció de la nova variant de la malaltia. En la gestió d’aquest sistema intervenen les unitats insulars d’epidemiologia. Hi ha un grup de treball nacional específic per a la vigilància d’aquesta malaltia i que està coordinat pel CNE.