Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Registre Unificat de Serveis Socials

La Llei 4/2009, de 4 de juny, de serveis socials de les Illes Balears va crear el Registre Unificat de Serveis Socials per a totes les administracions públiques de les Illes Balears competents en la matèria, i en què han de constar fidelment totes les dades i els actes administratius reguladores de les activitats de les entitats i dels serveis socials. Aquest Registre, per tant, constitueix un instrument de coneixement, planificació, ordenació, control i publicitat dels serveis socials existents en la comunitat autònoma de les Illes Balears i es regula pel Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular.

La inscripció en el Registre Unificat de Serveis Socials es configura com una obligació prèvia per poder actuar i intervenir en el camp dels serveis socials a les Illes Balears i, a més a mes, resulta un requisit imprescindible per poder rebre subvencions amb càrrec als pressuposts generals de les administracions públiques de les Illes Balears.

Pel que fa a l'estructura està format per una secció suprainsular, gestionada per la Conselleria d'Afers Socials i Esports i en què s'han d'inscriure les entitats que desenvolupin les seves actuacions en l'àmbit estatal o a totes les Illes Balears; per quatre seccions insulars, gestionades per cadascun dels consells insulars en l'àmbit del seu territori, i en què s'han d'inscriure les entitats que limitin les seves actuacions en el territori insular o municipal; i finalment, una secció d'autoritzacions específiques prevista per aquelles actuacions puntuals en l'àmbit dels serveis socials realitzades per entitats que no tenen la consideració d'entitat d'iniciativa privada de serveis socials.

Finalment cal dir que aquest nou registre substitueix al Registre Central de Serveis Socials, les dades del qual s'integren de manera automàtica en el nou sistema. No obstant això, les entitats i serveis inscrits estan sotmesos a la nova normativa, sobretot pel que fa a les obligacions de les entitats i especialment al deure d'actualitzar les dades inscrites.

Més informació aquí

Codi SIA

208367

Persones destinatàries

S'hi han d'inscriure obligatòriament totes les entitats de serveis socials que desenvolupin les seves actuacions o prestin serveis socials en el territori de les Illes Balears.

En el cas que l'àmbit territorial sigui municipal o insular, les entitats s'han d'adreçar a la secció insular del Registre Unificat gestionada pel consell insular competent per raó del territori.

Termini per a resoldre i notificar

La inscripció d'una entitat, mitjançant una comunicació prèvia, serà definitiva des de la data de la seva presentació, sempre i quan les dades declarades i la documentació aportada siguin correctes i exactes.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Recordau que el formulari de comunicació prèvia per a la inscripció disposa al final d'un apartat on les entitats poden desmarcar l'opció de "sol·licitud de certificació", per tant, el mateix formulari que s'utilitza per sol·licitar per primera vegada la inscripció al Registre, serveix al mateix temps per a sol·licitar un certificat. Per a sol·licituds que es facin amb dates posteriors a la inscripció de l'entitat, cal emplenar el formulari de certificat acreditatiu habilitat expressament. Ambdós formularis estan disponibles a aquesta pàgina web en format PDF.

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Per a la inscripció en el Registre Unificat de Serveis Socials, les entitats han de presentar una comunicació prèvia a l'inici de les seves activitats, d'acord amb el model facilitat, dirigida a la Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació, juntament amb la documentació que s'indica en el formulari de comunicació prèvia que trobareu a aquesta web.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Consultar Decret.

IMPORTANT: Suspensió de terminis administratius durant l'Estat d'Alarma

Suspensió de terminis administratius

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació Social

Tel.: 971177200

(planificacio@dgplanificacio.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació
Finalitat D'acord amb el previst en l'art. 6.1.c) del RGPD, com a tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament, les seves dades personals seran tractades per a la tramitació del procediment administratiu objecte de la comunicació
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim d'acord amb el RGPD i la Llei orgànica 3/2018
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar