Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Registre Unificat de Serveis Socials

El Registre constitueix un instrument de coneixement, planificació, ordenació, control i publicitat dels serveis socials existents en la comunitat autònoma de les Illes Balears.


Es regula pel Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular.


Es va crear per la Llei 4/2009, de 4 de juny, de serveis socials de les Illes Balears per a totes les administracions públiques de les Illes Balears competents en la matèria, i en què han de constar fidelment totes les dades i els actes administratius reguladores de les activitats de les entitats i dels serveis socials.


La inscripció en el Registre Unificat de Serveis Socials es configura com una obligació prèvia per poder actuar i intervenir en el camp dels serveis socials a les Illes Balears i, a més a mes, resulta un requisit imprescindible per poder rebre subvencions amb càrrec als pressuposts generals de les administracions públiques de les Illes Balears.


Codi SIA

208367

Persones destinatàries

S'hi han d'inscriure obligatòriament totes les entitats de serveis socials que desenvolupin les seves actuacions o prestin serveis socials en el territori de les Illes Balears (art.2 Decret 10/2013, de 28 de febrer).


D'acord amb els estatuts de cada entitat beneficiària, s'estableix l'àmbit territorial.

Conforme amb l'àmbit seleccionat, la documentació anirà dirigida a l'administració competent, que pot ser una de les següents:


* Àmbit Territorial ÀUTONÒMIC (Interinsular) / ESTATAL: Conselleria d'Afers Socials i Esports.

* Àmbit Territorial Insular MALLORCA: Institut Municipal d'Afers Socials (IMAS).

* Àmbit Territorial Insular MENORCA: Consell Insular de Menorca.

* Àmbit Territorial Insular EIVISSA: Consell Insular d'Eivissa.

* Àmbit Territorial Insular FORMENTERA: Consell Insular de Formentera.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Article 22. Efectes de la inscripció


1. La inscripció d'una entitat en el Registre Unificat de Serveis Socials no té efectes

constitutius i és definitiva des de la data de presentació de la comunicació prèvia o des

de la data de la inscripció en cas que sigui d'ofici, i no hi concorri qualsevol de les

causes que preveu l'article 24.


2. La inscripció d'una entitat en el Registre tan sols en suposa el reconeixement

com a entitat de serveis socials, i això no implica la concessió de les autoritzacions i

l'acreditació previstes, de conformitat amb el que disposa l'article 78.2 de la Llei

4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Tràmits

X

INSCRIPCIÓ INICIAL

Requisits

Per a la inscripció en el Registre Unificat de Serveis Socials, les entitats han de presentar una comunicació prèvia a l'inici de les seves activitats, d'acord amb el model facilitat, dirigida a la Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació, juntament amb la documentació que s'indica en el formulari de comunicació prèvia que trobareu a aquesta web.

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Consultar Decret.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'equipament de Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4.

X

MODIFICACIÓ DADES

Requisits

L'entitat a través del certificat digital pot realitzar el tràmit en línia a través del web: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/511778 on podrà trobar tota la documentació. Els enllaços disponibles són:

En Castellà :https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=es&modelo=AS0027MERU&version=1

En Català :https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AS0027MERU&version=1

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Veure decret

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'equipament de Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4.

X

APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ

Requisits

Entitats registrades al RUSS

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Sempre que sigui necessari actualitzar documentació.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'equipament de Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4.

X

AUTORITZACIÓ DE SERVEIS SOCIALS

Requisits

L'entitat interessada a aconseguir l'autorització ha d'emplenar el formulari de sol·licitud i presentar-lo acompanyat de la documentació requerida que s'estableix en l'art. 36 del Decret 10/2013 de 28 de febrer

Documentació a presentar

Termini màxim

no procedeix

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'equipament de Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4.

X

ACREDITACIÓ SERVEIS SOCIALS

Requisits

Tenir el servei autoritzat, complir els requisits del decret 10/2013 de 28 de febrer i propia normativa de cada servei.

Documentació a presentar

Sol·licitud i documentació específica de la normativa vigent de cada servei.

Termini màxim

No procedeix

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'equipament de Serveis Socials

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'equipament de Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació

Finalitat

D'acord amb el previst en l'art. 6.1.c) del RGPD, com a tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament, les seves dades personals seran tractades per a la tramitació del procediment administratiu objecte de la comunicació

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim d'acord amb el RGPD i la Llei orgànica 3/2018

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar