Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediment d'atorgament d'autorització autonòmica d'instal·lació de gran establiment comercial

Regular la instal·lació de grans establiments comercials (tant les edificacions de nova plnata com l'ampliació o el canvi d'ús de les ja existents)

Codi SIA

207821

Persones destinatàries

Empreses o persones físiques que vulguin implantar o ampliar grans establiments comercials.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia

Tràmits

X

Sol·licitud autorització GEC

Requisits

Implantar o ampliar un Gran Establiment Comercial

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

no procedeix

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Comerç

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971786826

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

Finalitat

tramitació del procediment d'autorització autonòmica de gran establiment comercial d'acord amb el que preveuen la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears (BOIB núm. 143, de 18/10/2014), modificada pel Decret Llei 2/2015 de 24 de juliol (BOIB núm. 112, de 24/07/2015); per la Llei 17/2016, de 16 de desembre (BOIB núm. 158, de 17/12/2016); per la disposició addicional tretzena de la Llei 12/2017 de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears ( BOIB núm. 160, de 29/12/2017) i, en matèria de procediment, la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Legitimació

Protegir interessos vitals de l'interessat o d'altra persona física

Destinatari

Se cediran a l'ajuntament i al consell insular competents i a la Tresoreria de la CAIB, als efectes de complir amb la legislació del procediment d'autorització autonòmica de gran establiment comercial.

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar