Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

24/12/1998

Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

HISENDA I PRESSUPOSTS

BOCAIB núm. 163, de 24 de desembre de 1998  

Afectada per:

Llei 12/1999, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública i econòmiques BOCAIB núm. 162 de 1999

Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública BOIB núm. 159 de 2000

Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears BOIB núm. 77 de 2001

Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública BOIB núm. 156 Ext. (511) de 2001

Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 156 de 2002

Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 179 Ext. de 2003

Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública BOIB núm. 186 de 2004

Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 196 de 2005

Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears BOIB núm. 133 de 2006

Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 188 de 2006

Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives BOIB núm. 196 de 2007

Llei 9/2008, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2009 BOIB núm. 182 de 2008

Llei 8/2009, de 16 de desembre, de reforma de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears per a la transposició de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior BOIB núm. 186 de 2009

Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010 BOIB núm. 189 de 2009

Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012 BOIB núm. 195 Ext. de 2011

Llei 3/2012, de 30 d'abril, de mesures tributàries urgents BOIB núm. 68 de 2012

Decret llei 7/2012, de 15 de juny de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, i altres activitats BOIB núm. 90 de 2012

Llei 12/2012, de 26 de setembre, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 146 de 2012

Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries BOIB núm. 177 de 2012

Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 BOIB núm. 195 de 2012

Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014 BOIB núm. 181 de 2013

Decret llei 1/2014, de 14 de novembre de 2014, pel qual es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears BOIB núm. 157 de 2014

Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015 BOIB núm. 178 de 2014

Llei 1/2015, de 19 de febrer, per la qual es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears BOIB núm. 27 de 2015

Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 BOIB núm. 189 Ext. de 2015

Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017 BOIB núm. 164 de 2016

Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018 BOIB ext. núm. 160, de 29 de desembre de 2017

Llei 9/2018, de 31 de juliol, per la qual es modifica la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears BOIB núm. 97 de 2018

Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019 BOIB núm. 163 de 2018

Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020 BOIB núm. 175, de 31 de desembre de 2019

Decret legislatiu 1/2020, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears BOIB núm. 150, de 29 d’agost de 2020

Decret llei 14/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d’activitat administrativa BOIB núm. 206, de 10 de desembre de 2020

Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020

Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022 BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021

Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023 BOIB núm. 171, de 31 de desembre de 2022

Versió consolidada (en procés d’actualització)

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document