Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i el batxillerat cursats a Catalunya i a la Comunitat Valenciana

Sol·licitud d'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat cursats a Catalunya i a la Comunitat Valenciana amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística de les Illes Balears.

Codi SIA

2312577

Persones destinatàries

— Les persones que disposen del títol de graduat en educació secundària obligatòria o del títol de batxiller obtinguts a Catalunya o la Comunitat Valenciana inclosos en els supòsits prevists en els articles 4.3, 6.5 i 8.3 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014.

— Les persones que disposen del títol de graduat en educació secundària obligatòria o del títol de batxiller obtinguts a Catalunya inclosos en els supòsits prevists en els articles 5.3 i 9.3 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per resoldre i notificar és de sis mesos.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Lingüística

Tràmits

X

Sol·licitud d'homologació dels estudis reglats (títol de graduat en ESO o batxillerat) cursats a Catalunya i a la Comunitat Valenciana a partir del curs 2003-2004

Requisits

— Graduats en ESO entre els cursos 2003-2004 i 2010-2011: s'apliquen els requisits prevists en l'article 6 de l'Ordre d'homologacions.

— Graduats en ESO entre els cursos 2011-2012 i 2012-2013: s'apliquen els requisits prevists en l'article 5 als titulats a centres de Catalunya. No s'homologuen els estudis als titulats a centres de la Comunitat Valenciana.

— Graduats en ESO a partir del curs 2013-2014: s'apliquen els requisits prevists en l'article 4 de l'Ordre d'homologacions.

— Graduats en batxillerat entre els cursos 2003-2004 i 2010-2011: s'apliquen els requisits prevists en l'article 10 de l'Ordre d'homologacions.

— Graduats en batxillerat entre els cursos 2011-2012 i 2012-2013: s'apliquen els requisits prevists en l'article 9 als titulats a centres de Catalunya. No s'homologuen els estudis als titulats a centres de la Comunitat Valenciana.

— Graduats en batxillerat a partir del curs 2013-2014: s'apliquen els requisits prevists en l'article 8 de l'Ordre d'homologacions.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Termini obert permanentment.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Lingüística

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Formació i Certificació de Coneixements de Català

C. d'Alfons el Magnànim, 29. Tel.: 971177634 - Fax: 971176980

(certificacio@dgpoling.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Política Lingüística

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar