Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

Núm. 14880
Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 per la qual es regulen l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l’ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les.

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

L’article 35 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, segons la redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, exposa que la Comunitat Autònoma té competència exclusiva per a l’ensenyament de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i que normalitzar-la és un objectiu dels poders públics de la comunitat autònoma.

La Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, dedica el títol II a l’ensenyament i en l’article 17 proclama l’oficialitat de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a tots els nivells educatius.

Seguint aquests preceptes, es va aprovar el Decret 62/1989, de 8 de juny, pel qual es crea la Junta Avaluadora de Català i se’n regulen la composició i el funcionament —modificat pel Decret 61/1992, de 24 de setembre—, amb el qual es desplega la normativa per acreditar coneixements de llengua catalana a les Illes Balears.

En aquest marc normatiu, es va publicar l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 14 de maig de 2002 per la qual es regula l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de la Junta Avaluadora de Català. Aquesta Ordre va suposar l’inici d’una via mitjançant la qual es permetia acreditar coneixements de llengua catalana a partir dels estudis d’aquesta llengua del sistema educatiu no universitari.

Posteriorment, i sense derogar l’Ordre esmentada, amb el Decret 86/2005, de 29 de juliol, pel qual es regula l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística, es varen revisar aquestes homologacions i es varen tenir en compte l’educació de persones adultes, l’adaptació curricular significativa i la diversificació curricular.

L’esmentat Decret 62/1989 va ser derogat pel Decret 80/2004, de 10 de setembre, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, el qual va ser substituït pel Decret 16/2011, de 25 de febrer, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana, amb la finalitat d’adaptar els certificats emesos per la Direcció General de Política Lingüística als criteris establerts pel Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. El Decret 16/2011 també derogava l’esmentat Decret 86/2005.

El Decret 16/2011 va ser derogat pel Decret 87/2012, de 16 de novembre, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana, segons el qual l’IEB és l’encarregat de convocar i administrar les proves de coneixements de llengua catalana. Actualment el Decret 87/2012 està derogat i està en vigor el Decret 1/2014, de 10 de gener, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana.

Posteriorment, mitjançant l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 19 d’abril de 2011 per la qual es regulen l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística, i el procediment per obtenir-la, es varen adaptar les homologacions als criteris establerts pel Marc europeu comú de referència per a les llengües i, mitjançant les noves tecnologies, es va agilitar el procediment administratiu per obtenir-les.

Pel que fa a les exempcions, la disposició addicional quarta de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, estableix que els alumnes que resideixen temporalment a les Illes Balears poden ser exempts de l’aprenentatge de la llengua catalana. D’acord amb aquesta disposició, l’article 5 del Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ús i l’ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en els centres docents no universitaris de les Illes Balears, estableix que els alumnes que resideixen temporalment a les Illes Balears poden sol·licitar l’exempció de l’avaluació de la llengua i de la literatura catalanes, sense perjudici d’altres supòsits d’exempció que pugui establir la legislació educativa.

En aplicació de l’esmentat article 5 del Decret 92/1997, es va publicar l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports de dia 29 d’abril de 1998 de regulació de l’exempció de l’avaluació de la llengua i de la literatura catalanes, que va ser modificada per l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports de dia 21 de desembre de 1998 per la qual es modifica l’article 5 de l’Ordre de dia 29 d’abril de 1998 de regulació de l’exempció de l’avaluació de la llengua i de la literatura catalanes.

D’altra banda, s’ha d’esmentar que, amb la reestructuració de l’Administració, es va aprovar el Decret 20/2013, de 15 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta modificació atorga a l’IEB les competències relatives a la concessió de l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes, i l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

L’IEB, d’acord amb l’article 4 dels seus Estatuts, modificats per Acord del Consell de Govern de dia 19 de juliol de 2013, té entre les seves finalitats l’organització, la gestió i la certificació de les proves de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats destinades a avaluar els coneixements de llengua catalana de la població adulta fora de l’ensenyament reglat; la concessió de l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes, i l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, entre d’altres. D’aquesta manera, l’IEB canalitza els temes referents a la llengua catalana. Es pretén així simplificar l’estructura de l’Administració i, per tant, guanyar agilitat administrativa.

S’ha de tenir en compte també que el Govern va aprovar el Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües en els centres docents no universitaris de les Illes Balears, el qual preveu la introducció d’una llengua estrangera com a llengua d’ensenyament i estableix que tant les dues llengües oficials com la llengua estrangera s’han d’usar, progressivament, d’una manera equilibrada com a llengües d’ensenyament. Aquest Decret va ser modificat pel Decret llei 5/2013, de 6 de setembre, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en relació amb la implantació, per al curs 2013-2014, del sistema de tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears.

Així mateix, s’ha de tenir present l’entrada en vigor de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

Ateses aquestes modificacions, es fa necessària una nova regulació tant de l’homologació dels estudis de català dins el sistema educatiu no universitari amb els certificats de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, com de l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l’ensenyament reglat no universitari, amb l’objectiu d’adaptar-les a la nova realitat i a la normativa actual.

Així mateix, aquesta nova Ordre incorpora la revisió del procediment administratiu amb l’objectiu d’aprofitar encara més les noves tecnologies, homogeneïtzar els dos processos, aconseguir una gestió més àgil i millorar, així, el servei ofert. Per això, s’introdueix la possibilitat de tramitar les exempcions, com es fa amb les homologacions, a través del sistema informàtic de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

Per tot això, havent consultat el Consell Escolar i d’acord amb el Consell Consultiu, a proposta del secretari autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats, dict la següent

 

ORDRE

Capítol I

Principis generals

 

Article 1

Objecte

1.   L’objecte d’aquesta Ordre és regular, d’una banda, les condicions d’homologació dels estudis de llengua catalana dels alumnes que hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) o el títol de batxiller amb els certificats de coneixements de llengua catalana corresponents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, normativament establerts, i de l’altra, les condicions en què els alumnes poden sol·licitar l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes en els estudis reglats no universitaris, tant en centres públics, com concertats o privats.

2.   Al mateix temps, es determinen els procediments per obtenir les homologacions i les exempcions.

Article 2

Competències

El president de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) és l’òrgan competent per resoldre l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, i l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l’ensenyament reglat no universitari.

Article 3

Àmbit d’aplicació

1. Pel que fa a les homologacions, el contingut d’aquesta Ordre és d’aplicació als alumnes que estan en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o del títol de batxiller obtingut a les Illes Balears.

Així mateix, és d’aplicació als alumnes que estan en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o del títol de batxiller obtinguts a Catalunya o la Comunitat Valenciana inclosos en els supòsits prevists en els articles 4.3 i 8.3 d’aquesta Ordre, com també als alumnes que estan en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o del títol de batxiller obtinguts a Catalunya inclosos en els supòsits prevists en els articles 5.3 i 9.3 d’aquesta Ordre.

2. No s’han de tenir en compte per a l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat els estudis següents:

a) Els estudis en què no s’hagi cursat la matèria de llengua catalana i literatura per haver estat convalidada o per qualsevol altre motiu ajustat a norma.

b) Els estudis els títols dels quals s’hagin obtingut en proves lliures.

3. Quant a les exempcions, aquesta Ordre és d’aplicació a tots els alumnes que es matriculin a centres docents no universitaris de les Illes Balears, tant públics com concertats o privats. També és d’aplicació als alumnes que s’inscriguin en les proves d’accés a la Universitat.

Capítol II

Homologacions

 

Secció 1a

Alumnes en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria

 

Article 4

Títol de graduat en educació secundària obligatòria obtingut a partir del curs 2013-2014

1. S’han d’homologar els estudis de llengua catalana als alumnes que hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria a centres de les Illes Balears a partir del curs 2013-2014 sempre que compleixin els requisits següents:

a) Haver cursat l’àrea o la matèria de llengua catalana i literatura a tots els cursos de l’ESO i, com a mínim, al tercer cicle d’educació primària a centres de les Illes Balears on l’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua d’ensenyament arribi, com a mínim, al 30% del còmput horari. Els alumnes poden haver cursat parcialment aquests estudis a centres de Catalunya o de la Comunitat Valenciana, sempre que presentin justificació d’haver cursat la llengua catalana als estudis fets a Catalunya o a la Comunitat Valenciana i que aquests estudis s’hagin fet a centres on l’ús de la llengua catalana a l’ensenyament arribi, com a mínim, al 30% del còmput horari.

b) No haver tingut exempció de l’avaluació de llengua catalana i literatura al tercer cicle de primària ni a l’educació secundària obligatòria.

c) Haver superat la matèria de llengua catalana i literatura a quart curs d’ESO.

2. Les correspondències entre les qualificacions finals de la matèria de llengua catalana i literatura i els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats són les següents:

a) Les qualificacions de 5, 6 i 7 a la matèria de llengua catalana i literatura a quart d’ESO s’homologuen amb el certificat B1.

b) Les qualificacions de 8, 9 i 10 a la matèria de llengua catalana i literatura a quart d’ESO s’homologuen amb el certificat B2.

3. S’han d’homologar els estudis de llengua catalana d’acord amb les correspondències previstes en el punt 2 d’aquest article als alumnes que hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria a Catalunya o a la Comunitat Valenciana sempre que compleixin els requisits següents:

a) Haver cursat l’àrea o la matèria de llengua catalana i literatura a tots els cursos de l’ESO i, com a mínim, al tercer cicle d’educació primària a centres de les Illes Balears, Catalunya o la Comunitat Valenciana on l’ús de la llengua catalana a l’ensenyament arribi, com a mínim, al 30% del còmput horari.

b) No haver tingut exempció de l’avaluació de llengua catalana i literatura al tercer cicle de primària ni a l’educació secundària obligatòria.

c) Haver superat la matèria de llengua catalana i literatura a quart d’ESO.

4. Als alumnes que han obtingut el títol de graduat en ESO i hagin tingut adaptació curricular significativa en la matèria de llengua catalana i literatura a tercer o quart d’ESO, se’ls han d’homologar els estudis de llengua catalana amb el certificat A2 sempre que compleixin els requisits establerts en l’apartat 1 d’aquest article.

5. Als alumnes que han obtingut el títol de graduat en ESO mitjançant programes de diversificació curricular, se’ls han d’homologar els estudis de llengua catalana amb el certificat B1 sempre que compleixin els requisits establerts en els punts a i b de l’apartat 1 d’aquest article i, a més, hagin aprovat l’àmbit sociolingüístic dels nivells en què l’han cursat.

6. Als alumnes que hagin obtingut el títol de graduat en ESO mitjançant un programa de qualificació professional inicial (PQPI), se’ls han d’homologar els estudis de llengua catalana amb el certificat A2 sempre que compleixin els requisits següents:

a) Haver cursat l’àrea o la matèria de llengua catalana i literatura al tercer cicle de primària i als dos primers cursos de l’ESO a centres de les Illes Balears on l’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua d’ensenyament arribi, com a mínim, al 30% del còmput horari.

b) No haver tingut exempció de l’avaluació de llengua catalana i literatura a algun d’aquests cursos.

c) Haver superat la matèria de llengua catalana i literatura dins l’àmbit de comunicació dels mòduls de caràcter voluntari de PQPI conduents a l’obtenció del títol d’educació secundària obligatòria.

Als alumnes que reuneixin tots els requisits esmentats anteriorment i, a més, hagin aprovat la matèria de llengua catalana i literatura a tercer d’ESO, se’ls han d’homologar els estudis amb el certificat B1.

7. Als alumnes que hagin obtingut el títol de graduat en ESO mitjançant la modalitat d’educació secundària per a persones adultes (ESPA), se’ls han d’homologar els estudis de llengua catalana amb el certificat B1 sempre que compleixin els requisits següents:

a) Haver cursat la matèria de llengua catalana i literatura a tots els cursos de l’ESO/ESPA i, com a mínim, al tercer cicle d’educació primària a centres de les Illes Balears on l’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua d’ensenyament arribi, com a mínim, al 30% del còmput horari. Els alumnes poden haver cursat parcialment aquests estudis a centres de Catalunya o la Comunitat Valenciana sempre que hagin finalitzat l’ESPA en un centre de les Illes Balears i presentin justificació d’haver cursat l’àrea de llengua catalana als estudis fets a Catalunya o la Comunitat Valenciana a centres on l’ús de la llengua catalana a l’ensenyament arribi, com a mínim, al 30% del còmput horari.

b) No haver tingut exempció de l’avaluació de llengua catalana i literatura al tercer cicle de primària, a l’educació secundària obligatòria o a l’ESPA.

c) Haver superat el mòdul de llengua catalana i literatura a 2n-2 d’ESPA.

8. Als alumnes que hagin obtingut el títol de graduat en ESO que hagin fet un o dos cursos del tercer cicle de primària i/o un curs de l’ESO en un centre estranger a les Illes Balears on hagin cursat la matèria de llengua catalana i literatura, se’ls han d’homologar els estudis de llengua catalana d’acord amb les correspondències previstes en l’apartat 2 d’aquest article, sempre que compleixin els requisits següents:

a) Haver cursat la matèria de llengua catalana i literatura a tres cursos de l’ESO, un dels quals ha de ser quart, en el sistema educatiu espanyol en un centre de les Illes Balears on l’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua d’ensenyament arribi, com a mínim, al 30% del còmput horari.

b) No haver tingut exempció de l’avaluació de llengua catalana i literatura al tercer cicle de primària ni a l’educació secundària obligatòria.

c) Haver superat la matèria de llengua catalana i literatura a quart curs d’ESO.

9. Els alumnes que hagin estudiat dos o més cursos d’ESO en un centre estranger a les Illes Balears on hagin cursat la matèria de llengua catalana i literatura només seran valorats per a l’homologació dels estudis de batxillerat, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 4 de l’article 8 d’aquesta Ordre.

10. S’han d’homologar els estudis de llengua catalana d’acord amb les correspondències previstes en el punt 2 d’aquest article als alumnes que hagin obtingut el títol de graduat en ESO en un centre de les Illes Balears i hagin fet un curs en un centre a l’estranger o en un centre espanyol fora del domini lingüístic català, sempre que compleixin els requisits següents:

a)   Haver cursat la matèria de llengua catalana i literatura a tres cursos de l’educació secundària obligatòria, un dels quals ha de ser quart, en un centre de les Illes Balears on l’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua d’ensenyament arribi, com a mínim, al 30% del còmput horari.

b)   Haver cursat la matèria de llengua catalana i literatura, com a mínim, al tercer cicle de primària a centres de les Illes Balears on l’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua d’ensenyament arribi, com a mínim, al 30% del còmput horari.

c)   No haver tingut exempció de l’avaluació de llengua catalana i literatura al tercer cicle de primària ni a l’educació secundària obligatòria.

d)   Haver superat la matèria de llengua catalana i literatura a quart curs d’ESO.

 

Article 5

Títol de graduat en educació secundària obligatòria obtingut a partir del curs 2011-2012 i fins al curs 2012-2013

1. S’han d’homologar els estudis de llengua catalana als alumnes en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria obtingut a partir del curs 2011-2012 i fins al curs 2012-2013 sempre que compleixin els requisits següents:

a) Haver cursat l’àrea o la matèria de llengua catalana i literatura a tots els cursos de l’ESO i, com a mínim, al tercer cicle d’educació primària a centres de les Illes Balears on l’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua d’ensenyament arribi, com a mínim, al 50% del còmput horari. Els alumnes poden haver cursat parcialment aquests estudis a centres de Catalunya o de la Comunitat Valenciana, sempre que hagin finalitzat l’ESO en un centre de les Illes Balears, que presentin justificació d’haver cursat la llengua catalana als estudis fets a Catalunya o la Comunitat Valenciana i que aquests estudis s’hagin fet a centres on l’ús de la llengua catalana a l’ensenyament arribi, com a mínim, al 50 %.

b) No haver tingut exempció de l’avaluació de llengua catalana i literatura al tercer cicle de primària ni a l’educació secundària obligatòria.

c) Haver superat la matèria de llengua catalana i literatura a quart curs d’ESO.

2. Les correspondències entre les qualificacions finals de la matèria de llengua catalana i literatura i els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats són les següents:

a) Les qualificacions de 5, 6 i 7 a la matèria de llengua catalana i literatura a quart d’ESO s’homologuen amb el certificat B1.

b) Les qualificacions de 8, 9 i 10 a la matèria de llengua catalana i literatura a quart d’ESO s’homologuen amb el certificat B2.

3. S’han d’homologar els estudis de llengua catalana, d’acord amb les correspondències previstes en l’apartat anterior d’aquest article, als alumnes que hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria a Catalunya sempre que compleixin els requisits següents:

a) Haver cursat l’àrea o la matèria de llengua catalana i literatura a tots els cursos de l’ESO i, com a mínim, al tercer cicle d’educació primària a centres de les Illes Balears, Catalunya o la Comunitat Valenciana on l’ús de la llengua catalana a l’ensenyament arribi, com a mínim, al 50 %.

b) No haver tingut exempció de l’avaluació de llengua catalana i literatura al tercer cicle de primària ni a l’educació secundària obligatòria.

c) Haver superat la matèria de llengua catalana i literatura a quart d’ESO.

4. Als alumnes que han obtingut el títol de graduat en ESO i hagin tingut adaptació curricular significativa en la matèria de llengua catalana i literatura a tercer o quart d’ESO, se’ls han d’homologar els estudis de llengua catalana amb el certificat A2 sempre que compleixin els requisits establerts en l’apartat 1 d’aquest article.

5. Als alumnes que han obtingut el títol de graduat en ESO mitjançant programes de diversificació curricular, se’ls han d’homologar els estudis de llengua catalana amb el certificat B1 sempre que compleixin els requisits establerts en els punts a i b de l’apartat 1 d’aquest article i, a més, hagin aprovat l’àmbit sociolingüístic dels nivells en què l’han cursat.

6. Als alumnes que hagin obtingut el títol de graduat en ESO mitjançant un programa de qualificació professional inicial (PQPI), se’ls han d’homologar els estudis de llengua catalana amb el certificat A2 sempre que compleixin els requisits següents:

a) Haver cursat l’àrea o la matèria de llengua catalana i literatura al tercer cicle de primària i als dos primers cursos de l’ESO a centres de les Illes Balears on l’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua d’ensenyament arribi, com a mínim, al 50% del còmput horari.

b) No haver tingut exempció de l’avaluació de llengua catalana i literatura a algun d’aquests cursos.

c) Haver superat la matèria de llengua catalana i literatura dins l’àmbit de comunicació dels mòduls de caràcter voluntari de PQPI conduents a l’obtenció del títol d’educació secundària obligatòria.

Als alumnes que reuneixin tots els requisits esmentats anteriorment i, a més, hagin cursat la matèria de llengua catalana i literatura a tercer d’ESO, se’ls han d’homologar els estudis amb el certificat B1.

7. Els alumnes que hagin obtingut el títol de graduat en ESO mitjançant la modalitat d’educació secundària per a persones adultes (ESPA) han d’obtenir l’homologació amb el certificat B1 sempre que compleixin els requisits següents:

a) Haver cursat la matèria de llengua catalana i literatura a tots els cursos de l’ESO/ESPA i, com a mínim, al tercer cicle d’educació primària a centres de les Illes Balears on l’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua d’ensenyament arribi, com a mínim, al 50% del còmput horari. Els alumnes poden haver cursat parcialment aquests estudis a centres de Catalunya o la Comunitat Valenciana sempre que hagin finalitzat l’ESPA en un centre de les Illes Balears i presentin justificació d’haver cursat la llengua catalana als estudis fets a Catalunya o la Comunitat Valenciana a centres on l’ús de la llengua catalana a l’ensenyament arribi, com a mínim, al 50 %.

b) No haver tingut exempció de l’avaluació de llengua catalana i literatura al tercer cicle de primària, a l’educació secundària obligatòria o a l’ESPA.

c) Haver superat el mòdul de llengua catalana i literatura a 2n-2 d’ESPA.

8. Als alumnes que hagin obtingut el títol de graduat en ESO que hagin fet un o dos cursos del tercer cicle de primària en un centre estranger a les Illes Balears on hagin cursat la matèria de llengua catalana i literatura i que hagin fet la totalitat de l’ESO en el sistema educatiu espanyol en un centre de les Illes Balears on l’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua d’ensenyament arribi, com a mínim, al 50% del còmput horari, se’ls han d’homologar els estudis de llengua catalana d’acord amb les correspondències previstes en l’apartat 2 d’aquest article, sempre que compleixin els requisits establerts en els punts b i c de l’apartat 1 d’aquest mateix article.

9. Els estudis d’ESO fets, totalment o parcialment, en un centre estranger a les Illes Balears on s’hagi cursat la matèria de llengua catalana i literatura només seran valorats per a l’homologació dels estudis de batxillerat, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 4 de l’article 9 d’aquesta Ordre.

Article 6

Títol de graduat en educació secundària obligatòria obtingut a partir del curs 2003-2004 i fins al curs 2010-2011

1. S’han d’homologar amb el certificat B2 els estudis de llengua catalana als alumnes en possessió del títol de graduat en ESO obtingut a partir del curs 2003-2004 i fins al curs 2010-2011 sempre que compleixin els requisits següents:

a) Haver cursat l’àrea o la matèria de llengua catalana i literatura de forma oficial al tercer cicle d’educació primària i a tots els cursos de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

b) No haver tingut exempció de l’avaluació de llengua catalana en els estudis esmentats.

c) Haver superat l’àrea o la matèria de llengua catalana i literatura al final d’aquesta etapa.

2. S’han d’homologar amb el certificat B2 els estudis de llengua catalana als alumnes en possessió del títol de graduat en ESO obtingut a partir del curs 2003-2004 i fins al curs 2010-2011 mitjançant la modalitat d’educació de persones adultes (ESPA), presencial o a distància, sempre que compleixin els requisits següents:

a) Haver cursat de forma oficial l’àrea o la matèria de llengua catalana i literatura al tercer cicle d’educació primària i a tots els cursos de l’educació secundària obligatòria i/o el camp de coneixement de comunicació a l’ESPA a les Illes Balears.

b) No haver tingut exempció de l’avaluació de llengua catalana en els estudis esmentats.

c) Haver superat el camp de coneixement de comunicació en què estigui inclosa la llengua catalana.

3. S’han d’homologar amb el certificat B2 els estudis de llengua catalana als alumnes en possessió del títol de graduat en ESO obtingut a partir del curs 2003-2004 i fins al curs 2010-2011 mitjançant adaptació curricular significativa a la matèria de llengua catalana en algun curs d’ESO sempre que compleixin els requisits prevists en el punt 1 d’aquest article.

4. S’han d’homologar amb el certificat B2 els estudis de llengua catalana als alumnes en possessió del títol de graduat en ESO obtingut a partir del curs 2003-2004 i fins al curs 2010-2011 mitjançant el programa de diversificació curricular sempre que compleixin els requisits següents:

a) Haver cursat l’àrea o la matèria de llengua catalana i literatura o l’àmbit sociolingüístic, en el cas de diversificació curricular, de forma oficial a tercer cicle d’educació primària i a tots els cursos de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

b) No haver tingut exempció de l’avaluació de llengua catalana en els estudis esmentats.

c) Haver superat l’àmbit sociolingüístic en què estigui inclosa l’àrea de llengua catalana.

5. Així mateix, es poden homologar, amb l’informe previ de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana, els estudis de llengua catalana als alumnes que estiguin en possessió del títol de graduat en ESO obtingut a partir del curs 2003-2004 i fins al curs 2010-2011 que presentin justificació d’haver cursat la llengua catalana a Catalunya o a la Comunitat Valenciana d’acord amb les condicions establertes en aquest article.

Article 7

Títol de graduat en educació secundària obligatòria obtingut a partir del curs 1999-2000 i fins al curs 2002-2003

1. S’han d’homologar els estudis de llengua catalana als alumnes en possessió del títol de graduat en ESO obtingut a partir del curs 1999-2000 i fins al curs 2002-2003 sempre que compleixin els requisits següents:

a) Haver cursat la totalitat de l’educació secundària obligatòria i, com a mínim, el tercer cicle d’educació primària a centres de les Illes Balears.

b) No haver tingut mai exempció de l’avaluació de llengua catalana.

c) Haver obtingut una qualificació positiva de la matèria de llengua catalana i literatura al final de l’etapa segons el que disposa l’apartat següent.

2. Les correspondències entre les qualificacions finals de la matèria de llengua catalana i literatura i els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats són les següents:

a) Les qualificacions d’aprovat o de bé de la matèria de llengua catalana i literatura a quart d’ESO s’homologuen amb el certificat B1.

b) Les qualificacions de notable o d’excel·lent de la matèria de llengua catalana i literatura a quart d’ESO s’homologuen amb el certificat B2.

3. Així mateix, es poden homologar, amb l’informe previ de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana, els estudis de llengua catalana d’ESO als alumnes que estiguin en possessió del títol de graduat en ESO obtingut a partir del curs 1999-2000 i fins al curs 2002-2003 que hagin cursat parcialment els estudis a Catalunya o a la Comunitat Valenciana d’acord amb les condicions establertes en aquest article.

Secció 2a

Alumnes en possessió del títol de batxiller

 

Article 8

Títol de batxiller obtingut a partir del curs 2013-2014

1. S’han d’homologar els estudis de llengua catalana als alumnes que hagin obtingut el títol de batxiller a centres de les Illes Balears a partir del curs 2013-2014 sempre que compleixin els requisits següents:

a) Haver cursat la matèria de llengua catalana i literatura als quatre cursos de l’educació secundària obligatòria i al batxillerat a centres de les Illes Balears on l’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua d’ensenyament arribi, com a mínim, al 30% del còmput horari. Els alumnes poden haver cursat parcialment aquests estudis a centres de Catalunya o de la Comunitat Valenciana, sempre que presentin justificació d’haver cursat l’àrea de llengua catalana als estudis fets a Catalunya o a la Comunitat Valenciana i que els estudis s’hagin fet a centres on l’ús de la llengua catalana a l’ensenyament arribi, com a mínim, al 30% del còmput horari.

b) No haver tingut exempció de l’avaluació de llengua catalana i literatura a l’educació secundària obligatòria ni al batxillerat.

c) Haver superat la matèria de llengua catalana i literatura a segon curs de batxillerat.

2. Les correspondències entre les qualificacions finals de la matèria de llengua catalana i literatura i els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats són les següents:

a) Les qualificacions de 5, 6 i 7 de la matèria de llengua catalana i literatura a segon de batxillerat s’homologuen amb el certificat B2.

b) Les qualificacions de 8, 9 i 10 de la matèria de llengua catalana i literatura a segon de batxillerat s’homologuen amb el certificat C1.

3. S’han d’homologar els estudis de llengua catalana d’acord amb les correspondències previstes en l’apartat 2 d’aquest article als alumnes que hagin obtingut el títol de batxiller a Catalunya o a la Comunitat Valenciana sempre que compleixin els requisits següents:

a) Haver cursat la matèria de llengua catalana i literatura als quatre cursos de l’educació secundària obligatòria i al batxillerat a centres de les Illes Balears, Catalunya o la Comunitat Valenciana on l’ús de la llengua catalana a l’ensenyament arribi, com a mínim, al 30% del còmput horari.

b) No haver tingut exempció de l’avaluació de llengua catalana i literatura a l’educació secundària obligatòria ni al batxillerat.

c) Haver superat la matèria de llengua catalana i literatura a segon curs de batxillerat.

4. S’han d’homologar els estudis de llengua catalana d’acord amb les correspondències previstes en l’apartat 2 d’aquest article als alumnes en possessió del títol de batxiller obtingut a partir del curs 2013-2014 que hagin fet l’educació secundària obligatòria, totalment o parcialment, en un centre estranger a les Illes Balears i que hagin cursat el batxillerat en el sistema educatiu espanyol sempre que compleixin els requisits següents:

a) Haver cursat la matèria de llengua catalana i literatura als quatre cursos de l’educació secundària obligatòria.

b) Haver cursat la matèria de llengua catalana i literatura al batxillerat a centres de les Illes Balears on l’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua d’ensenyament arribi, com a mínim, al 30% del còmput horari.

c) No haver tingut exempció de l’avaluació de llengua catalana i literatura a l’educació secundària obligatòria ni al batxillerat.

d) Haver superat la matèria de llengua catalana i literatura a segon curs de batxillerat.

5. S’han d’homologar els estudis de llengua catalana d’acord amb les correspondències previstes en l’apartat 2 d’aquest article als alumnes en possessió del títol de batxiller obtingut a partir del curs 2013-2014 que hagin fet com a màxim dos cursos de l’educació secundària obligatòria en un centre a l’estranger o en un centre espanyol fora del domini lingüístic català i que hagin cursat el batxillerat en el sistema educatiu espanyol sempre que compleixin els requisits següents:

a) Haver cursat la matèria de llengua catalana i literatura com a mínim a dos cursos de l’educació secundària obligatòria i al batxillerat a centres de les Illes Balears on l’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua d’ensenyament arribi, com a mínim, al 30% del còmput horari.

b) No haver tingut exempció de l’avaluació de llengua catalana i literatura a l’educació secundària obligatòria ni al batxillerat.

c) Haver superat la matèria de llengua catalana i literatura a segon curs de batxillerat.

 

 Article 9

Títol de batxiller obtingut a partir del curs 2011-2012 i fins al 2012-2013

1. S’han d’homologar els estudis de llengua catalana als alumnes en possessió del títol de batxiller obtingut a partir del curs 2011-2012 i fins al curs 2012-2013 sempre que compleixin els requisits següents:

a) Haver cursat la matèria de llengua catalana i literatura als quatre cursos de l’educació secundària obligatòria i al batxillerat a centres de les Illes Balears on l’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua d’ensenyament arribi, com a mínim, al 50% del còmput horari. Els alumnes poden haver cursat parcialment aquests estudis a centres de Catalunya o de la Comunitat Valenciana sempre que hagin finalitzat el batxillerat en un centre de les Illes Balears, que presentin justificació d’haver cursat la llengua catalana als estudis fets a Catalunya o a la Comunitat Valenciana i que els estudis s’hagin fet a centres on l’ús de la llengua catalana a l’ensenyament arribi, com a mínim, al 50 %.

b) No haver tingut exempció de l’avaluació de llengua catalana i literatura a l’educació secundària obligatòria ni al batxillerat.

c) Haver superat la matèria de llengua catalana i literatura a segon curs de batxillerat.

2. Les correspondències entre les qualificacions finals de la matèria de llengua catalana i literatura i els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats són les següents:

a) Les qualificacions de 5, 6 i 7 de la matèria de llengua catalana i literatura a segon de batxillerat s’homologuen amb el certificat B2.

b) Les qualificacions de 8, 9 i 10 de la matèria de llengua catalana i literatura a segon de batxillerat s’homologuen amb el certificat C1.

3. S’han d’homologar els estudis de llengua catalana d’acord amb les correspondències previstes en l’apartat 2 d’aquest article als alumnes que hagin obtingut el títol de batxiller a Catalunya sempre que compleixin els requisits següents:

a) Haver cursat la matèria de llengua catalana i literatura als quatre cursos de l’educació secundària obligatòria i al batxillerat a centres de les Illes Balears, Catalunya o la Comunitat Valenciana on l’ús de la llengua catalana a l’ensenyament arribi, com a mínim, al 50 %.

b) No haver tingut exempció de l’avaluació de llengua catalana i literatura a l’educació secundària obligatòria ni al batxillerat.

c) Haver superat la matèria de llengua catalana i literatura a segon curs de batxillerat.

4. S’han d’homologar els estudis de llengua catalana amb el certificat B2 als alumnes en possessió del títol de batxiller que hagin fet l’educació secundària obligatòria, totalment o parcialment, en un centre estranger a les Illes Balears i que hagin cursat el batxillerat en el sistema educatiu espanyol sempre que compleixin els requisits següents:

a) Haver cursat la matèria de llengua catalana i literatura als quatre cursos de l’educació secundària obligatòria.

b) Haver cursat la matèria de llengua catalana i literatura al batxillerat a centres de les Illes Balears on l’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua d’ensenyament arribi, com a mínim, al 50% del còmput horari.

c) No haver tingut exempció de l’avaluació de llengua catalana i literatura a l’educació secundària obligatòria ni al batxillerat.

d) Haver superat la matèria de llengua catalana i literatura a segon curs de batxillerat.

 

Article 10

Títol de batxiller obtingut a partir del curs 2003-2004 i fins al curs 2010-2011

1. S’han d’homologar amb el certificat C1 els estudis de llengua catalana als alumnes en possessió del títol de batxiller obtingut a partir del curs 2003-2004 i fins al curs 2010-2011 sempre que compleixin les condicions següents:

a) Haver cursat la matèria de llengua catalana i literatura de forma oficial a tots els cursos de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

b) No haver tingut exempció de l’avaluació de llengua catalana.

c) Haver superat la matèria de llengua catalana i literatura al final del batxillerat.

2. Així mateix, es poden homologar, amb l’informe previ de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana, els estudis de llengua catalana als alumnes que estiguin en possessió del títol de batxiller obtingut a partir del curs 2003-2004 i fins al curs 2010-2011 que presentin justificació d’haver cursat la llengua catalana a Catalunya o a la Comunitat Valenciana d’acord amb les condicions establertes en aquest article.

Article 11

Títol de batxiller obtingut a partir del curs 2000-2001 i fins al curs 2002-2003

1. S’han d’homologar els estudis de llengua catalana als alumnes en possessió del títol de batxiller obtingut a partir del curs 2000-2001 i fins al curs 2002-2003 sempre que compleixin els requisits següents:

a) No haver tingut mai exempció de l’avaluació de llengua catalana.

b) Haver cursat la totalitat de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat a centres de les Illes Balears.

c) Haver superat la matèria de llengua catalana i literatura a segon curs de batxillerat segons el que disposa l’apartat següent.

2. Les correspondències entre les qualificacions finals de la matèria de llengua catalana i literatura i els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats són les següents:

a) Les qualificacions de 5, 6 i 7 de la matèria de llengua catalana i literatura a segon curs de batxillerat s’homologuen amb el certificat B2.

b) Les qualificacions de 8, 9 i 10 de la matèria de llengua catalana i literatura a segon de batxillerat s’homologuen amb el certificat C1.

 

Capítol III

Exempcions

 

Article 12

Residència temporal

1.   Els alumnes que resideixin temporalment a les Illes Balears i les persones a les quals fan referència els articles 13 i 15 d’aquesta Ordre poden sol·licitar l’exempció de l’avaluació de la llengua i de la literatura catalanes. No s’inclouen en aquest cas els alumnes que hagin residit a Catalunya o a la Comunitat Valenciana i hagin cursat allà l’àrea de llengua oficial pròpia de la comunitat com a mínim durant el curs acadèmic anterior a la seva arribada a les Illes Balears.

2.   La residència temporal a les Illes Balears únicament es pot al·legar quan el temps d’estada transcorregut més el temps previst de residència sigui igual o inferior a tres anys.

3.   Els casos de les persones que han passat els dos primers anys d’escolarització obligatòria a les Illes Balears, Catalunya o la Comunitat Valenciana, han continuat l’escolarització fora d’aquestes comunitats autònomes i posteriorment vénen a les Illes només per un període màxim de tres anys, han de ser valorats per la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana a l’efecte de concedir-los l’exempció.

4.   La residència temporal s’ha de justificar mitjançant un certificat expedit per l’organisme o l’empresa on treballin l’alumne o el seu pare, mare o tutor, més una declaració jurada de l’alumne si és major d’edat o del seu pare, mare o tutor.

5.   En el cas de persones que treballin per compte propi o estiguin en situació de desocupació, la residència temporal s’ha de justificar mitjançant una declaració jurada de l’alumne si és major d’edat o del seu pare, mare o tutor.

6.   L’exempció atorgada és vàlida únicament per un curs acadèmic i pot ser renovada anualment, mitjançant sol·licitud prèvia de la persona interessada, fins a un màxim de tres cursos escolars.

7.   En cas d’haver de repetir un curs pel qual anteriorment s’havia estat exempt de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes, l’exempció s’ha de sol·licitar si l’alumne s’ha de tornar a matricular d’aquesta matèria.

8. S’ha de fomentar l’assistència a classe dels alumnes als quals s’hagi atorgat l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes.

Article 13

Discapacitat intel·lectual, sensorial o plurideficiència

1.      D’acord amb l’article 24.4 de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, els alumnes de centres d’educació especial que presentin discapacitat intel·lectual, sensorial o plurideficiència poden ser exempts de l’avaluació de la llengua i de la literatura catalanes en els termes que s’expressen en aquesta Ordre, encara que siguin residents permanents a les Illes Balears, quan, ateses les circumstàncies familiars, la llengua catalana no sigui la que contribueixi millor al seu desenvolupament. A aquest efecte han de justificar la seva situació d’acord amb el punt 2 d’aquest article.

2.      La discapacitat al·legada s’ha de justificar mitjançant el dictamen d’escolarització corresponent o, quan no se’n tengui, mitjançant el certificat corresponent expedit per l’organisme competent.

3.      Mentre subsisteixi la deficiència, l'exempció s’ha de renovar a l’inici de cada cicle i etapa educativa.

Article 14

Proves d’ensenyament no escolaritzat

En el supòsit d’alumnes que es presentin a proves d’ensenyament no escolaritzat, es pot sol·licitar l’exempció de l’avaluació de la llengua i de la literatura catalanes, per raó de residència temporal a les Illes Balears, en les mateixes condicions establertes en l’article 12.

Article 15

Alumnes matriculats en un centre escolar de persones adultes o a distància

1. En el supòsit de les persones adultes que durant el seu període d’escolaritat, per raó de la seva edat, no varen tenir l’oportunitat de cursar la llengua i la literatura catalanes en els respectius plans d’estudi, i que es matriculin per primera vegada a un centre escolar de persones adultes o a distància, poden ser considerades com a alumnes que s’incorporen de forma tardana al sistema educatiu de les Illes Balears. En aquest cas, els és d’aplicació l’article 6 del Decret 92/1997, de 4 de juliol, i consegüentment poden ser objecte de les adaptacions curriculars que pertoquin per adequar l’ensenyament de les àrees lingüístiques del currículum als seus coneixements previs i al seu nivell d’aprenentatge.

2. En el cas de les persones adultes que cursin estudis a centres penitenciaris o equivalents s’ha d’avaluar la documentació justificativa de la sol·licitud d’exempció que lliuri el centre.

Article 16

Proves d’avaluació final de batxillerat i d’accés a la Universitat

Els alumnes que hagin obtingut l’exempció de l’avaluació de la llengua i de la literatura catalanes en un o en els dos cursos de batxillerat, o que hagin cursat algun d’aquests cursos fora de les Illes Balears, Catalunya o la Comunitat Valenciana, poden quedar dispensats de fer la prova de llengua catalana i literatura en l’avaluació final de batxillerat i en el procediment d’accés a la Universitat que estableixi la normativa vigent. A aquest efecte, poden sol·licitar l’exempció d’acord amb l’article 22 d’aquesta Ordre.

Article 17

Centres privats que imparteixen ensenyaments regulats prenent com a base una llengua estrangera

En el supòsit d’alumnes matriculats a centres privats que imparteixen ensenyaments regulats prenent com a base una llengua no oficial de la Comunitat Autònoma, són d’aplicació els articles 12 i 13 d’aquesta Ordre.

Capítol IV

Procediment

 

Secció 1a

Homologacions dels títols obtinguts a partir del curs 2011-2012

 

Article 18

Inici del procediment

1. El procediment per obtenir l’homologació dels estudis d’ESO o de batxillerat finalitzats a partir del curs 2011-2012 a centres de les Illes Balears és iniciat d’ofici pel president de l’IEB, a proposta del director del centre educatiu on els alumnes hagin finalitzat aquests estudis.

Els directors dels centres han de fer arribar a l’IEB les seves propostes mitjançant el sistema informàtic que té habilitat la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

2. La proposta del director ha d’incloure una relació dels alumnes que han acabat els estudis d’ESO o de batxillerat al centre educatiu i que, ateses les dades del seu expedient acadèmic que consten en el sistema informàtic habilitat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, reuneixen els requisits establerts en aquesta Ordre per obtenir l’homologació amb el certificat corresponent.

No s’han d’incloure en aquesta proposta els alumnes que, segons les dades que figuren en el seu historial acadèmic introduït en el sistema informàtic habilitat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, no reuneixen les condicions per obtenir l’homologació amb el certificat corresponent, sense perjudici que puguin reunir els requisits necessaris per a l’homologació pertinent.

3. Els alumnes no inclosos en les relacions dels directors dels centres i els que hagin acabat els estudis d’ESO o de batxillerat a centres de Catalunya o de la Comunitat Valenciana han de seguir el procediment previst en la secció 2a d’aquest capítol.

4. Els alumnes que hagin obtingut el títol a partir del curs 2011-2012 i fins al 2012-2013 provinents de centres concertats o privats que no hagin introduït les dades necessàries en el sistema informàtic de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats han de seguir el procediment previst en la secció 2a d’aquest capítol.

Article 19

Tramitació i resolució del procediment

1. Les propostes d’inici dels directors dels centres han de ser revisades pel  Servei d’Avaluació i Ensenyament de l’IEB, el qual ha de proposar l’emissió de les resolucions d’homologació corresponents.

2. En el termini màxim de sis mesos des de l’inici del procediment, el president de l’IEB ha de dictar la resolució corresponent.

3. En els casos no prevists en aquesta Ordre s’ha de sol·licitar un informe a la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana, regulada en l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 8 de novembre de 2013 per la qual es modifica i regula la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana. La Comissió ha d’elevar el seu informe al president de l’IEB, el qual ha de dictar la resolució corresponent.

4. Un cop formalitzades, les resolucions d’homologació s’han de trametre als centres que n’han proposat l’emissió, per tal que els alumnes puguin recollir el document al centre on han finalitzat els estudis.

Secció 2a

Homologacions dels títols obtinguts abans del curs 2011-2012

 

Article 20

Inici del procediment

1. El procediment per obtenir l’homologació dels estudis de llengua catalana d’aquells alumnes que estiguin en possessió del títol de graduat en ESO o de batxiller obtingut abans del curs 2011-2012 s’inicia amb la sol·licitud de la persona interessada, adreçada al president de l’IEB, la qual ha d’anar acompanyada de la fotocòpia del DNI, NIE o passaport. La sol·licitud s’ha de presentar al centre on l’alumne ha acabat els estudis.

Els directors dels centres han de fer arribar a l’IEB les seves propostes mitjançant el sistema informàtic que té habilitat la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

2. El procediment per obtenir l’homologació dels estudis de llengua catalana dels alumnes que hagin obtingut el títol d’ESO o de batxiller a centres de Catalunya o de la Comunitat Valenciana s’inicia amb la sol·licitud de la persona interessada, adreçada al president de l’IEB. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

b) Original i fotocòpia del certificat acadèmic oficial del tercer cicle de primària i dels quatre cursos d’ESO (o estudis equivalents), per a l’homologació dels estudis de llengua catalana dels alumnes en possessió del títol de graduat en ESO.

c) Original i fotocòpia del certificat acadèmic oficial dels quatre cursos d’ESO i dels dos cursos de batxillerat (o estudis equivalents), per a l’homologació dels estudis de llengua catalana dels alumnes en possessió del títol de batxiller.

d) Original i fotocòpia del títol de graduat en ESO o del títol de batxiller, o certificat que acrediti que s’està en condicions de tenir-lo.

e) Certificat que acrediti que s’han cursat els estudis a centres on l’ús de la llengua catalana a l’ensenyament arribi, com a mínim, al 50% del còmput horari, en el cas dels alumnes que hagin obtingut el títol abans del curs 2013-2014, i al 30 %, en el cas dels alumnes que hagin obtingut el títol a partir del curs 2013-2014.

La sol·licitud amb la documentació exigida s’ha de presentar a qualsevol dels registres que té habilitats l’IEB. També es pot presentar de conformitat amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 21

Tramitació i resolució del procediment

1. Les sol·licituds d’homologació presentades han de ser revisades per l’IEB, el qual ha de proposar l’emissió de les resolucions d’homologació corresponents.

2. En el termini màxim de sis mesos des de l’inici del procediment, el president de l’IEB ha de dictar la resolució corresponent.

3. La resolució s’ha de notificar a la persona interessada en el termini de deu dies comptadors a partir de la data en què hagi estat dictada.

Secció 3a

Exempcions

 

Article 22

Inici i tramitació del procediment

1. Per sol·licitar l’exempció de l’avaluació de la llengua i de la literatura catalanes s’ha d’emplenar una sol·licitud adreçada al president de l’IEB, signada pel pare, mare o tutor de l’alumne, o pel mateix alumne, si és major d’edat. La sol·licitud s’ha de tramitar a través de la secretaria dels centres on els alumnes cursin estudis, mitjançant el sistema informàtic habilitat per la Conselleria.

2. La sol·licitud d’exempció ha d’anar acompanyada de la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor, o de l’alumne que signi la sol·licitud, en cas que sigui major d’edat.

b) Original i còpia de l’expedient acadèmic de l’alumne.

c) Certificat històric d’empadronament.

d) Justificació de la residència temporal d’acord amb l’article 12.4 i 12.5 d’aquesta Ordre.

e) En el cas que l’exempció se sol·liciti per discapacitat intel·lectual, sensorial o plurideficiència, el certificat de discapacitat expedit per l’organisme competent.

3. En cas de renovació de l’exempció, la sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor, o de l’alumne que signi la sol·licitud, en cas que sigui major d’edat.

b) Fotocòpia de la darrera resolució d’exempció concedida.

4. El termini de presentació de sol·licituds d’exempció als centres és de l’1 de setembre al 10 d’octubre de cada anualitat, ambdós inclosos. En el cas d’alumnes que es matriculin a les proves d’ensenyament no escolaritzat, el termini acaba el darrer dia de matrícula.

5. El termini de què disposen els centres per tramitar la sol·licitud telemàtica i enviar la documentació a l’IEB és de dia 1 de setembre a dia 15 d’octubre. La documentació ha d’anar acompanyada d’una llista dels sol·licitants i d’un ofici de tramesa. Una còpia de tota la documentació tramesa ha de quedar a la seu del centre.

6. Els alumnes que fixin la residència temporal a les Illes Balears al llarg del curs poden demanar l’exempció en el termini d’un mes comptador a partir del dia de la matrícula en el centre escolar. En aquest cas, els centres disposen de cinc dies després del final del període assenyalat per trametre la documentació.

Article 23

Resolució del procediment

1. Les sol·licituds d’exempció de l’avaluació de la llengua i de la literatura catalanes han de ser estudiades per la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana, la qual ha d’emetre un informe que serà elevat al president de l’IEB.

2. El president de l’IEB ha de dictar la resolució corresponent abans de dia 30 de novembre del mateix any. En els casos dels alumnes arribats fora dels terminis establerts o d’aquells que no disposin de la documentació requerida, el termini màxim per dictar la resolució corresponent és de sis mesos des de l’inici del procediment.

 

Capítol V

Disposicions generals

 

Article 24

Emissió de certificats de resolucions d’homologacions anteriors

1. Les persones interessades poden sol·licitar l’emissió d’un certificat que acrediti l’expedició d’una resolució d’homologació anterior. Juntament amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar l’acreditació del pagament de la taxa corresponent.

L’IEB ha de dur a terme la gestió recaptatòria dels ingressos de la taxa.

2. La sol·licitud amb la documentació exigida s’ha de presentar a qualsevol dels registres que té habilitats l’IEB. També es pot presentar de conformitat amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En els casos en què la resolució inicial sigui lliurada a través del centre on s’han cursat els estudis, de conformitat amb el procediment previst en la secció 1a del capítol IV d’aquesta Ordre, aquesta sol·licitud es pot presentar al mateix centre.

3. L’òrgan competent per emetre aquest certificat és el director de l’IEB.

Article 25

Validesa de les homologacions

Les resolucions d’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat tenen, sense cap altre tràmit administratiu, el mateix valor d’acreditació que el que disposa la normativa vigent per als certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

Article 26

Constància de l’exempció atorgada

1. Les exempcions atorgades s’han de fer constar en tota la documentació d’avaluació de l’alumne (informes d’avaluació, actes, expedient acadèmic) i en el sistema informàtic de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

2. Cap centre no pot fer constar que l’alumne està exempt de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes si l’exempció no ha estat concedida reglamentàriament segons el que disposa aquesta Ordre.

3. Quan s’hagi concedit l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes, la qualificació que ha de constar en l’àrea esmentada és la d’exempt.

4. Si un alumne ha estat qualificat de l’àrea de llengua i literatura catalanes i s’ha fet constar aquesta qualificació a la documentació d’avaluació de l’alumne, aquest ja no té dret a sol·licitar l’exempció.

Article 27

Aplicació de l’ordre

1. Els centres escolars han d’informar els alumnes i els seus pares, mares o tutors, del dret de sol·licitar l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes, d’acord amb el que disposa aquesta Ordre. Així mateix, han d’informar els alumnes i els seus pares, mares o tutors dels diferents procediments per obtenir l’homologació dels estudis d’ESO o de batxillerat a les Illes Balears, d’acord amb el que disposa aquesta Ordre.

2. El Departament d’Inspecció Educativa i els serveis tècnics de l’IEB han d’assessorar els centres docents en relació amb el que disposa aquesta Ordre.

3. En qualsevol cas, el Departament d’Inspecció Educativa ha de vetlar perquè els centres escolars compleixin adequadament el que disposa aquesta Ordre. En cas que els centres no ho compleixin, ha d’emetre l’informe que pertoqui acompanyat de les propostes pertinents d’acord amb la legislació vigent.

Disposició derogatòria única

Normes derogades

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix aquesta Ordre i, expressament, les següents:

— Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports de dia 29 d’abril de 1998 de regulació de l’exempció de l’avaluació de la llengua i de la literatura catalanes.

—  Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports de dia 21 de desembre de 1998 per la qual es modifica l’article 5 de l’Ordre de dia 29 d’abril de 1998 de regulació de l’exempció de l’avaluació de la llengua i de la literatura catalanes.

—  Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 19 d’abril de 2011 per la qual es regulen l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística, i el procediment per obtenir-la.

Disposició final primera

Aplicació i actualització

El president de l’IEB pot dictar les instruccions necessàries per assegurar l’execució adequada del que preveu aquesta Ordre, per fer un seguiment del seu compliment i per adoptar les mesures organitzatives corresponents per fer efectives les disposicions que s’hi preveuen.

Disposició final segona

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 28 de juliol de 2014

 

La consellera d’Educació, Cultura i Universitats

Joana Maria Camps Bosch


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma