Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Inscripció al Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació permanent del professorat

Les entitats que vulguin organitzar activitats de formació permanent del professorat s'han d'inscriure en el Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació del professorat i presentar semestralment o anualment el programa d'activitats perquè puguin ser homologades i reconegudes (Decret 41/2016, de 15 de juliol).

Persones destinatàries

Es poden considerar entitats col·laboradores en matèria de formació permanent del professorat (article 19.2 del Decret 41/2016, de 15 de juliol):

a) La Universitat de les Illes Balears.

b) Altres universitats amb àmbit d'actuació a les Illes Balears.

c) Associacions professionals de docents, sense ànim de lucre, de l'àmbit de l'ensenyament de les Illes Balears.

d) Les organitzacions sindicals de l'àmbit de l'ensenyament a les Illes Balears.

e) Les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de l'ensenyament de les Illes Balears.

f) Les entitats públiques o privades dotades de personalitat jurídica pròpia que expressin en els seus estatuts l'absència d'ànim de lucre en totes les seves activitats i que entre les finalitats de les quals figuri la formació permanent del professorat i altres professionals que treballen en l'àmbit de l'ensenyament no universitari.

Aquestes entitats poden sol·licitar la inscripció al Cens d'Entitats Col·laboradores, d'acord amb el procediment establert a l'article 3 de la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 22 de maig de 2017 per la qual es regula la inscripció al Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació permanent del professorat.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

La sol·licitud d'inscripció al Cens d'Entitats Col·laboradores s'ha de presentar en un dels registres habilitats per la Conselleria d'Educació i Universitat, a les delegacions territorials o en qualsevol altra dependència referida en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Tràmits

X

Inscripció al Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació permanent del professorat

Requisits

Les entitats que vulguin organitzar activitats de formació permanent del professorat s'han d'inscriure en el Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació del professorat i presentar semestralment o anualment el programa d'activitats perquè puguin ser homologades i reconegudes (Decret 41/2016, de 15 de juliol).

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

-

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Formació Homologada i Capacitació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177831

(sfhc@dgfpfp.caib.es)