Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per als exercicis 2017 i 2018 SOIB JOVE Itineraris Integrals d'Inserció, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020

L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació.

Potestativament, en el marc de l'itinerari integral d'inserció es podrà finançar l'execució d'especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives conduents a certificats de professionalitat i especialitats formatives de Competències Clau.

També s'estableixen ajudes adreçades als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a persones amb discapacitat, ajuts de transport, manutenció i allotjament i ajuts a la conciliació. Així mateix, s'estableixen a la convocatòria les beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere.

Persones destinatàries

El col·lectiu que han d'atendre els serveis d'itineraris d'inserció és el de JOVES en risc d'exclusió social i amb dificultats especials d'inserció laboral, d'entre 16 i 30 anys, inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Termini per a resoldre i notificar

El que s'estableix a la convocatòria

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Els establerts a la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 21 de març de 2017 per la qual s'aprova aquesta convocatòria de subvencions.

Documentació a presentar

Model de sol·licitud

Models:

Termini màxim

15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució de convocatòria i del seu extracte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971784991 - Fax: 971784942

Observacions

Les sol•licituds s’han de fer mitjançant els models que facilita el SOIB a disposició de les persones interessades a la seu del SOIB, ubicada a l’edifici de la rotonda Asima, en el camí Vell de Bunyola, número 43 (polígon de Son Castelló), a Palma i a qualsevol de les delegacions a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera o en el web . Les sol•licituds s’han de presentar en el Registre General del SOIB o per mitjà de qualsevol altra de les formes que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, de conformitat amb la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Per poder sol•licitar formació les entitats han de complir el que estableix el punt setè d’aquesta convocatòria i han d’emplenar el punt corresponent de la sol•licitud de l’itinerari corresponent a la Programació Formativa que es posarà a disposició de les persones interessades en el web del SOIB. L’entitat sol•licitant ha d’incloure totes les especialitats formatives de la Programació per ordre de prioritat d’aprovació.

En cas de presentar la sol•licitud davant una oficina de Correus, ha d’anar dins un sobre obert perquè el/la funcionari/ària de Correus la dati i la segelli abans de certificar-la, d’acord amb l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual es regula la prestació dels serveis postals.

Si la sol•licitud es lliura en un lloc diferent de la seu del SOIB, es recomana enviar per fax el full amb el segell d’entrada dins termini durant les 24 hores següents a l’acabament del termini hàbil. Si s’envia per correu certificat, també es recomana trametre per fax el full de la sol•licitud amb el segell de Correus en què consti la tramesa dins termini. El número de fax és: 971 78 49 39.