Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015 a 2019

1. S'aproven les convocatòries de subvencions, per als anys 2015 a 2019, per a fomentar les inversions a les explotacions agràries, d'acord

amb el que preveu l'Ordre de bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les

Illes Balears 2014-2020, aprovat mitjançant l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, publicada

en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 26 de febrer de 2015.

2. Les convocatòries seran un total de deu i es realitzen dues convocatòries per cada exercici.

3.L'àmbit territorial d'aplicació de les subvencions és la comunitat autònoma de les Illes Balears i seran d'aplicació les definicions previstes

a l'annex III de la present Resolució. Quant a aquelles definicions realitzades en base al que disposa la Llei 12/2014, de 16 de desembre,

agrària de les Illes Balears, s'hauran d'atendre les seves modificacions o substitucions posteriors.

Persones destinatàries

Agricultors actius i entitat jurídicas prioritàries i no prioritàries

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Tràmits

X

Presentació de sol.licitut

Requisits

.

Documentació a presentar

PERSONES FÍSIQUES

a) Justificació de la capacitació professional mitjançant la presentació de qualsevol dels documents següents:

- Fotocòpia compulsada del títol acadèmic.

- Document que acrediti haver realitzat cursos de capacitació.

- En el cas que es vulgui denegar expressament l'autorització al FOGAIBA i/o a la Conselleria Medi Ambient, d'Agricultura

i Pesca per a comprovar-ho d'ofici, haurà d'aportar:

. Declaració de l'IRPF. Aquest document ha de correspondre al nombre d'exercicis necessaris per completar la justificació

de la capacitació professional.

. Informe de vida laboral emès per la Seguretat Social.

b) Pla empresarial amb el contingut previst a l'annex III d'aquesta Resolució.

c) Avantprojecte, projecte tècnic, pressuposts o factures proforma de les inversions objecte d'ajuda. S'han de presentar els tres

pressuposts en el cas del que estableix l'apartat 4.9 d'aquesta Resolució.

d) Declaració de l'IRPF del darrer exercici, excepte si s'ha presentat per a la justificació de la capacitació professional.En cas de

rendiments negatius a la declaració de l'IRPF del darrer exercici, s'hauran d'aportar les declaracions de l'IRPF de tres del darrers

cinc anys, inclòs el darrer exercici, només en el cas que es vulgui denegar expressament l'autorització al FOGAIBA i/o a la

Conselleria Medi Ambient, d'Agricultura i Pesca per a comprovar-ho d'ofici.

e) Plànols o croquis de les inversions immobles i la seva ubicació a l'explotació, en el cas que no s'hagi aportat projecte tècnic.

5.2 PERSONES JURÍDIQUES

5.2.1. Documentació comuna a totes les entitats jurídiques:

a) Fotocòpia del NIF.

b) Document que acrediti aquesta representació.

c) Pla empresarial amb el contingut previst a l'annex III d'aquesta Resolució.

d) Avantprojecte, projecte tècnic, pressuposts o factures proforma de les inversions objecte d'ajuda. S'han de presentar els tres

pressuposts en el cas del que estableix l'apartat 4.9d'aquesta Resolució.

e) Plànols o croquis de les inversions immobles i la seva ubicació a l'explotació.

5.2.2. Documentació a aportar per les entitats jurídiques titulars d'una explotació agrària no prioritària, a més de la comuna:

a) Fotocòpia compulsada de la darrera declaració anual de l'Impost de Societats.Només en el cas que es vulgui denegar expressament

l'autorització al FOGAIBA i/o a la Conselleria Medi Ambient, d'Agricultura i Pesca per a comprovar-ho d'ofici.

b) Fotocòpia compulsada del resum anual de l'IVA.

c) Certificació de l'administrador de la Societat del compte de pèrdues i guanys referit a l'activitat agrària del darrer Impost de

Societats, en el cas que desenvolupin altres activitats i també certificat emès per l'administrador de l'entitat jurídica titular de

l'explotació agrària, indicant quins són els ingressos agraris de l'entitat que corresponen a algun dels tres exercicis fiscals anteriors,

acompanyat de la relació de factures que justifiquen els ingressos esmentats.

Models:

Termini màxim

Primera convocatòria: des del dia següent de la publicació de la present Resolució en el BOIB fins al 30 de setembre de 2015.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Contacte

Servei o Secció responsable

Ajudes Al Desenvolupament Rural

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971787312 - Fax: 97176881