Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per a 2018 Programa SOIB Jove Formació i Ocupació

1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l' any 2018 per presentar projectes mixtos d'ocupació i formació per a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

2. Els programes mixts d'ocupació i formació són programes de formació dual, en la modalitat de formació en alternança, en els quals es combina formació teòrica i experiència pràctica al llarg del programa i en el marc del contracte de formació i aprenentatge.

3. L'objecte dels programes que es desenvolupen en el marc d'aquesta convocatòria és millorar les aptituds i les competències professionals de les persones que hi participen alhora que es duen a terme projectes d'interès general o social.

Codi SIA

1848050

Persones destinatàries

Poden presentar projectes mixts d'ocupació i formació en el marc d'aquesta Resolució les entitats que s'esmenten a continuació i que han de ser competents per executar-ne les obres o els serveis:

a) Organismes autònoms i altres ens amb personalitat jurídica pròpia de l'Administració general de l'Estat i de la Comunitat Autònoma

b) Entitats locals i els seus organismes autònoms, i entitats amb competència en matèria de promoció d'ocupació, dependents o assimilades, la titularitat de les quals sigui íntegrament de les entitats locals

c) Consorcis

d) Associacions, fundacions i d'altres entitats sense ànim de lucre, considerades com entitats del Tercer sector d'acció social establert a la Llei 3/2018, de 29 de maig

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions és de quatre mesos des de el dia de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Aquestes resolucions s'han de notificar individualment. En haver transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat una resolució expressa, la petició s'ha d'entendre desestimada.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

No

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

1. S'ha de presentar una sol·licitud per projecte i s'ha de formalitzar amb el model que s'adjunta com a annex 2 d'aquesta Resolució i que es troba a disposició de les persones interessades a l'adreça d'Internet .

2. Les sol·licituds i els annexos s'han de fer mitjançant els models que facilita el SOIB, a disposició de les persones interessades a la seu del SOIB, ubicada a l'edifici de la rotonda ASIMA, en el camí Vell de Bunyola, núm. 43 (Polígon de Son Castelló) a Palma i a qualsevol de les delegacions a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera o en la web .

3. Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General del SOIB o per mitjà de qualsevol altra de les formes que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, de conformitat amb la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en tant no entrin en vigor les previsions de l'article 16 de la Llei 39/2015, que es refereixen al Registre Electrònic General que obligatòriament hauran d'haver creat totes les Administracions Públiques el 2 d'octubre de 2018 (Disposició Final Setena Llei 39/2015). En el cas que el SOIB hagi constituït l'esmentat registre electrònic abans d'aquesta data, les sol·licituds es podran presentar de manera electrònica en els termes del referit article 16 i concordants de la Llei 39/2015.

4. En cas de presentar la sol·licitud davant una oficina de Correus, s'ha de fer en un sobre obert, perquè el personal de Correus la dati i la segelli abans de certificar-la, segons el que estableix l'article 31 del RD 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual es regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre).

5. Si la sol·licitud es lliura en un lloc diferent de la seu del SOIB es recomana enviar per correu electrònic el full amb el segell d'entrada dins termini al SOIB, durant les 24 hores següents que acabi el termini hàbil. Si s'envia per correu certificat, també es recomana trametre per correu electrònic el full de la sol·licitud amb el segell de correus en què consti la tramesa dins termini. El correu electrònic és formaciodual@soib.es.

6. D'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els exigits per aquesta Resolució s'ha de requerir la persona interessada perquè en el termini de deu dies esmeni la deficiència o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que estableix l'article 21 d'aquesta Llei.

7. Quan l'entitat inclogui en la sol·licitud el número de fax o l'adreça electrònica, s'ha d'entendre que l'aporta perquè s'hi facin les notificacions dels actes de tràmit a l'efecte que regula l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. Es poden dur a terme les notificacions que es derivin d'aquest procediment per via telemàtica sempre que la persona interessada aporti amb la sol·licitud l'adreça de correu electrònic i consenti expressament a usar aquest mitjà. A aquest efecte hi ha la bústia formaciodual@soib.es

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971176342

(jbsanchezmoner@soib.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional