Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Inscripció en el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores de les Illes Balears

Crear i regular el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Codi SIA

2100278

Persones destinatàries

Agrupacions empresarials innovadores

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Innovació

Documents relacionats amb el procediment

  • Annex II
    Elements bàsics que ha de contenir el pla estratègic
  • Annex III
    Criteris de valoració dels plans estratègics presentats

Tràmits

X

Inscripció en el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores de les Illes Balears

Requisits

Els requisits per inscriure's en el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es troben relacionat a l'article 5 del Decret 6/2019, d'1 de febrer.

Documentació a presentar

La documentació a presentar per inscriure's al Registre consta a l'article 6 del Decret 6/2019

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

La vigència de la inscripció és per un màxim de quatre anys comptadors des de la data de notificació de la resolució

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Innovació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Innovació

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971177000 - Fax: 62873

(obeidas@dgin.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Innovació

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar