Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts públics per fomentar el retorn juvenil, cofinançats fins a un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, eix 5, objectius específics 8.2.3 i 8.2.4,

Ajuts per fomentar el retorn juvenil, amb la finalitat de facilitar el retorn a les Illes Balears de les persones joves fins a 40 anys que resideixin o hagin residit i treballat a l'estranger mitjançant el foment de la seva contractació o de la seva activitat emprenedora.

2. A aquest efecte, la convocatòria preveu els programes següents:

a) Programa 1. Subvencions per a la contractació indefinida, adreçades a les empreses que contractin persones joves de fins a 40 anys, que hagin residit o treballat a l'estranger a fi de facilitar-ne el retorn i la incorporació al mercat laboral de les Illes Balears.

Aquests ajuts estan cofinançats fins a un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, eix 5, objectiu específic 8.2.4, en el cas que les persones contractades siguin persones de 16 a 29 anys desocupades i inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (fons finalista 19114). En un altre cas, els ajuts es financen amb fons propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears durant l'any 2018 i amb fons cofinançats en un 50 % per mitjà del Programa Operatiu de les Illes Balears 2014-2020 dins l'objectiu temàtic 8.1.3 durant l'any 2019 (fons finalista 19113).

b) Programa 2. Subvencions per a l'inici de l'activitat emprenedora adreçades a les persones joves de fins a 40 anys, que hagin residit o treballat a l'estranger i vulguin exercir una activitat econòmica per compte propi a les Illes Balears.

Aquests ajuts estan cofinançats fins a un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.3, en el cas que les persones que s'estableixen com a treballadores o treballadors autònoms siguin persones majors de 16 anys i menors de 30 anys desocupades i inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (fons finalista 19114). En un altre cas, els ajuts es financen amb fons propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

c) Programa 3. Passaport de retorn, consistent en un ajut destinat a compensar les despeses associades al trasllat de la residència habitual des de l'estranger fins a les Illes Balears de persones joves de fins a 40 anys, que hagin residit o treballat a l'estranger i que vulguin retornar a les Illes Balears per fixar-hi la residència habitual i exercir la seva activitat professional bé per compte aliè o bé per compte propi.

Aquests ajuts estan cofinançats amb fons propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en ambdues anualitats.

3. Els incentius prevists en els programes 1 i 2 no són acumulables, però són compatibles amb els del Programa 3.

4. En l'establiment de les condicions per accedir als programes esmentats, es tenen en compte les prioritats transversals que preveu el Fons Social Europeu en el període de programació 2014-2020, a les quals han de contribuir de manera general les accions cofinançades i que es concreten en la igualtat d'oportunitats, per mitjà d'un suport més alt en el cas de contractació de dones; el foment de la no-discriminació i la lluita contra l'exclusió social, per mitjà del suport a la contractació de joves, de persones amb discapacitat i de dones víctimes de violència de gènere; l'impuls i la transferència d'accions innovadores, mitjançant l'establiment d'increments en els ajuts quan es tracti de projectes R+D+i.

Codi SIA

1931729

Persones destinatàries

En els annexos 1 a 3 d'aquesta convocatòria s'estableixen els tipus de beneficiaris i els requisits que han d'acreditar per a cadascun dels programes.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de dos mesos comptadors des de la presentació de les sol·licituds. Si transcorre aquest termini i no es dicta una resolució expressa, la sol·licitud s'haurà d'entendre desestimada.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

La concessió de l'ajut associat al passaport de retorn s'ha de fer efectiva, prèvia sol·licitud de la persona titular, quan aquesta estigui d'alta i cotitzant en el Sistema Nacional de la Seguretat Social, bé per compte d'altri o bé per compte propi en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, règim especial de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent.

Documentació a presentar

a) DNI de la persona sol·licitant per acreditar que resideix en algun municipi de les Illes Balears i, si s'escau, certificat d'empadronament a l'efecte d'acreditar la seva residència en aquesta comunitat autònoma. Els certificats de viatge no es consideren vàlids a l'efecte de demostrar la residència. La persona sol·licitant pot autoritzar la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè pugui obtenir les dades del DNI; la documentació corresponent al certificat d'empadronament l'haurà d'aportar necessàriament la persona interessada.

b) Títol de formació universitària, cicle formatiu o certificat de professionalitat de nivell 3 emès per algun centre de formació oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

c) Document acreditatiu que la persona sol·licitant ha residit o treballat a l'estranger durant un període d'almenys 6 mesos en els darrers 12 mesos comptadors des de la data d'alta com a treballadora o treballador autònom en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, règim especial de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent. Entre d'altres, certificat consular, contracte de lloguer, contracte de treball, certificat d'empresa, targeta sanitària del país estranger, carnet de conduir del país estranger, etc.

d) Si pertoca, certificat d'empadronament que acrediti que la persona contractada ha estat empadronada en alguna localitat de les Illes Balears durant els cinc anys anteriors a la partida a l'estranger.

e) Si pertoca, titulació obtinguda en algun centre de formació oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears abans de la partida a l'estranger.

Declaració de no estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

f) Pel que fa a l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la comunitat autònoma de les Illes Balears, com també al corrent de deutes amb la Seguretat Social; la sol·licitud d'ajuts implica autoritzar la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè pugui obtenir de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària; de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, i de la Tresoreria General de la Seguretat Social informació relativa al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què s'ha d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

g) Declaració en què es facin constar les subvencions o els ajuts obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals o, si s'escau, una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap.

En la declaració també han de constar tots els ajuts sotmesos al règim de minimis rebuts durant els tres anys anteriors a la data de la sol·licitud, així com els que s'han sol·licitat i estan pendents de resoldre.

En qualsevol cas, la persona sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit presentat a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li concedeixi la subvenció o presenti noves sol·licituds d'ajuts.

h) Declaració en què es faci constar que l'activitat emprenedora no superarà els paràmetres de microempresa d'acord amb l'annex I del Reglament 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, i que en cas de superar-los abans que transcorrin tres anys des de l'inici de l'activitat ho comunicarà oportunament a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral, dins el termini d'un mes d'haver-los superat.

i) Imprès de declaració de dades bancàries. El model corresponent es pot trobar a l'adreça electrònica següent:

.

j) La condició de persona en situació d'atur s'ha de justificar amb un certificat del servei públic d'ocupació que n'acrediti la inscripció com a persona desocupada. En el cas que es tracti d'una persona jove inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, s'ha de justificar amb un certificat de l'oficina del servei públic d'ocupació que n'acrediti la inscripció.

k) Alta de la persona sol·licitant en el règim especial de la Seguretat Social de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent.

l) Alta de la persona sol·licitant en el Cens d'Activitats Econòmiques de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, en la qual consti la data d'inici de l'activitat i la localitat on s'exerceix.

m) Pla d'empresa que inclogui la part descriptiva i la part econòmica financera del projecte, d'acord amb el model de pla d'empresa i de pla econòmic financer que trobareu en l'adreça electrònica http://idi.es/index.php/ca/crear/de-la-idea-al-negoci. Es recomana presentar el pla d'empresa en suport digital.

n) Compromís de la persona sol·licitant de participar en els programes d'assessorament i tutorització oferts pel Servei d'Assessorament i Tutorització de Projectes de Negoci de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears.

o) Si s'escau, acreditació de la condició de persona amb discapacitat mitjançant la documentació que estableix l'article 2 del Reial decret 1414/2006.

p) Si s'escau, acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, per mitjà d'algun dels documents següents:

— Sentència condemnatòria, durant els 24 mesos posteriors d'haver-se notificat.

— Resolució judicial que acordi mesures cautelars per protegir la víctima o mitjançant l'ordre de protecció acordada a favor de la víctima, mentre sigui vigent.

— Informe del ministeri fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti la resolució sobre l'ordre de protecció.

— Informe dels serveis socials comunitaris o especialitzats que acrediti que la dona és víctima de violència masclista.

q) En el supòsit que la persona sol·licitant s'integri o estigui integrada com a partícip en una societat civil o comunitat de béns s'ha d'adjuntar la documentació acreditativa de la constitució d'aquesta.

La sol·licitud dels ajuts implica que s'autoritza la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria per obtenir els certificats, els informes i les dades previstes en les lletres j) i l) d'aquest apartat 5, per mitjà de les aplicacions informàtiques corresponents. No obstant això, la persona interessada pot aportar aquesta documentació juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

a) Per als fets subvencionables generats des del dia 01-09-2018 fins al dia 15-10-2018, deu dies comptadors des del tercer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta convocatòria.

b) Per als fets subvencionables generats des del dia 16-10-2018 fins al dia 15-10-2019, des del dia 01-11-2018 fins al dia 31-10-2019.

2. El termini de presentació de sol·licituds del passaport de retorn romandrà obert des del tercer dia hàbil següent a la publicació de convocatòria fins al dia 15-10-2019.

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971176825