Torna

GESTIÓ DE LA NÒMINA DEL PROFESSORAT DELS CENTRES CONCERTATS

 Registre electrònic de sol·licituds

Des d'aquest pàgina teniu accés a l'aplicació de registre electrònic per presentar les sol·licituds relatives als canvis de contractació del personal docent de centres concertats. S'adjunta un manual explicatiu de com funciona l'assistent de tramitació. Per a qualsevol altra sol·licitud no relacionada amb els canvis de contractació podeu seguir fent ús del Regitre Electrònic Comú de RedSara.

Manual   Manual d'usuari de l'aplicació de registre electrònic

Comunicació de canvis en la contractació del personal docent

Altes i baixes del professorat, canvi i pròrroga de contracte, càrrecs directius, modificació de dades laborals, personals i del comtpe bancari, modificació de jornada, permisos, prestacions i reconeixement de triennis
Accés al tràmit telemàtic

 

desc_important.png  IMPORTANT

L’autenticació al sistema es fa mitjançant un certificat electrònic, preferiblement un certificat de representació. Els certificats de persona física estan habilitats temporalment, però a la llarga tan sols seran vàlids el de representació.

La documentació s’ha adjuntar individualment, es a dir, un únic PDF per a cada tipus de document. No s’admetran PDF’s que contenguin múltiples documents escanejats un darrera l’altra.