Torna

GESTIÓ DE LA NÒMINA DEL PROFESSORAT DELS CENTRES CONCERTATS

TRACTAMENT DE LES JUBILACIONS PARCIALS QUAN S'OPTI PER ACUMULAR EN UN ÚNIC PERIODE ININTERROMPUT LA TOTALITAT DE LES HORES DE TREBALL QUE ELjUBILAT PARCIAL HA DE REALITZAR FINS LA SEVA JUBILACIÓ PLENA.

TRACTAMENT JUBILACIONS PARCIALS ACUMULADES.pdfTRACTAMENT JUBILACIONS PARCIALS ACUMULADES.pdf


El Tribunal Suprem en sentència de data 19 de gener de 2015 va manifestar arguments favorables a la possibilitat de concentrar en un únic període ininterromput la totalitat de les hores que el  treballador prejubilat ha de realitzar fins a la data de la seva jubilació plena.


Aquesta possibilitat suposa que el prejubilat en lloc de treballar 18, 12 o 6 hores (segons la reducció escollida) en el transcurs del temps que li resta per jubilar-se plenament, pot treballar la totalitat d'hores que li resten, de manera ininterrompuda, acumulant-les en una jornada de24 hores.


Això s'articula de la següent manera:


Un professor compleix 62 anys el15 de novembre de 2018 i vol acollir-se a la jubilació parcial. Li resten tres anys per jubilar-se, concretament el15 de novembre de 2021 . Si s'acollís a una reducció de jornada del 50% realitzaria 12 hores setmanals durant tres anys i el seu rellevista realitzaria una jornada de 12 hores també durant tres anys.


Si acumula totes les hores realitzarà una jornada de 24 hores durant un any i mig, és a dir fins 15 de maig de 2020 i el rellevista haurà de realitzar una jornada de 12 h durant els tres anys, és a dir des de 16 de novembre de 2018 fins 15 de novembre de 2021.


Hi haurà un període en què el rellevista i el jubilat parcial es solapen, ara bé, donat que les hores del concert no es poden augmentar per assumir aquest solapament, el rellevista haurà de realitzar hores concertades en categoria de titular. No cal que siguin les mateixes assignatures que el jubilat parcial, l'únic requisit és que sigui d'una categoria professional que
doni lloc a una base de cotització igual a la del jubilat parcial.


El jubilat parcial cobrarà durant els tres anys l'import que correspondria si no hagués acumulat les hores i hagués realitzat una jubilació parcial normal.


La cotització a la seguretat social del jubilat i del rellevista serà la que correspondria si hagués realitzar la reducció de jornada normal durant tres anys, és a dir, el jubilat parcial cotitza per 24 hores i el rellevista per 12 hores fins el 15 de novembre de 2021.


Resumint, a efectes de cotització a la seguretat social i de remuneració del treballador que realitza la jubilació parcial acumulada, tot es manté com si el treballador no hagués acumulat les hores i estigués realitzant una jubilació parcial normal.


Pel que fa al rellevista aquest treballa les hores igual que si es realitzés una jubilació parcial normal, únicament varia que, el temps que es solapa amb el jubilat parcial, ha de menester hores de titular del concert. No cal que realitzi les mateixes assignatures però sí que realitzi les hores en una categoria professional igual a la del jubilat parcial pel que fa a base de
cotització.


Únicament afecta al fet que el jubilat parcial realitzarà la jornada complerta el temps necessari per acumular totes les hores i la resta del temps fins assolir la jubilació plena no treballarà.


Palma, 18 de desembre de 2017