Torna

GESTIÓ DE LA NÒMINA DEL PROFESSORAT DELS CENTRES CONCERTATS

Acord entre les organitzacions patronals i sindicals negociadores del VI conveni
col·lectiu estatal d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o
parcialment amb fons públics [BOE 17-08-2013] a l' ambit de les Illes Balears i
la Comunitat Autònoma de les IIIes Balears (Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats) pel qual s'estableix el calendari per al pagament per part de
l'Administració dels endarreriments corresponents als anys 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 i als mesos de gener a agost de 2014, derivats de I'actualització de
les taules salarials i del plus de residència en les lIIes Balears per als anys 2009 i
2010, en aplicació de I'esmentat conveni.

 

acord_vi_conveni_20150421.pdfacord_d'endarreriments de 21 d'abril de 2015.pdf

 

A la nòmina del mes d'abril de 2015 s'han abonat els endarreriments corresponents

a l'any 2009, 2010 i de gener a juny de 2011.

 

A la nòmina del mes de gener de 2016 s'han abonat els endarreriments corresponents

de juliol a desembre 2011, a l'any 2012 i de gener a agost de 2013.

A la nòmina del mes de febrer de 2017 s'han abonat els endarreriments corresponents

de setembre 2013 a agost de 2014.