Torna

GESTIÓ DE LA NÒMINA DEL PROFESSORAT DELS CENTRES CONCERTATS

Annex 21 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015

 

PDF Llei 13/2014, de 29 de desembre