Torna

GESTIÓ DE LA NÒMINA DEL PROFESSORAT DELS CENTRES CONCERTATS

 Tramitació i gestió de la nòmina i del mòdul íntegre

Curs 2020-2021

 

Novetats:

15 de març de 2022          Instruccions nòmina_curs_2021_2022 (Modificacions març 2022).pdfInstruccions_nomina_curs_2021_2022-Modificacions març 2022.pdf

14 de setembre 2021        Instruccions nòmina curs 2021 2022 (rectificació setembre 2021).pdfInstruccions_nomina_curs_2021_2022_rectificacio_setembre_2021.pdf

20 de juliol de 2020          Instruccions nòmina curs 2020/2021Instruccions_nomina_curs_2020_2021.pdf

2 de juliol de 2020            Instruccions per a la presentació de sol·licituds a través del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Estatinstruccions nomina en estat alarma.pdf

23 de març de 2020           Instruccions nòmina en estat d'alarma.pdfinstruccions nomina en estat alarma.pdf

13 de març de 2020           Instruccions suspensió temporal (coronavirus).pdfInstruccions suspensió temporal.pdf

18 de juliol 2019               Manual per a la generació de distribucions horàriesmanual_generacio_distribucions_horaries.pdf

1 d'abril 2019                    Nota informativa substitucions baixa professoratnota_informativa_sustitucions_baixa_professorat.pdf

19 de desembre 2017        Informació tractament jubilacions parcials acumulades TRACTAMENT JUBILACIONS PARCIALS ACUMULADES.pdf

6 d'octubre                       Ampliació de les excepcions en la incapacitat temporal Ampliacio de les excepcions en la incapacitat temporal.pdf

11 d'abril de 2017              Resolucio per al finançament excepcional de la jubilacio parcial-ABRIL 2017Resolucio per al finançament excepcional de la jubilacio parcial-ABRIL 2017.pdf

 

Instruccions sobre la gestió de la nòmina i del mòdul íntegre

Darrera modificació: 15 de març de 2022

instruccions_curs_2021_2022.pdf(PDF)

Manual per a la generació de distribucions horàries

Darrera modificació: 18 de juliol de 2019

manual_generacio_distribucions_horaries.pdf(PDF)

Full de dades general curs 2021/2022

Darrera modificació: 5 d'agost de 2021

Important: el full de dades per a la comunicació de variacions horàries del professorat s'ha de generar a través del GESTIB

manual_generacio_distribucions_horaries.pdf(PDF)

Certificat de compliment dels requisits

per exercir la docència (global)

Editor de Text(WORD)

Model_sol·licitud.pdf(PDF)

Certificat de compliment dels requisits

per exercir la docència (individual)

Editor de Text(WORD)

Model_sol·licitud.pdf(PDF)

Certificat de contracte verbal

Editor de Text(WORD)

Model_sol·licitud.pdf(PDF)

Certificat de relació no contractual

Editor de Text(WORD)

Model_sol·licitud.pdf(PDF)

Certificat de compliment de trienni

Editor de Text(WORD)

Model_sol·licitud.pdf(PDF)

Certificat de categoria funcional

Editor de Text(WORD)

Model_sol·licitud.pdf(PDF)

Diferències entre bases de cotització

Fulla de Càlcul(EXCEL)

 

Declaració responsable de veracitat de dades bancàries

 

PDF(PDF)

Declaració responsable de veracitat de dades bancàries.doc(WORD)