Torna

SERVEI D'ACTIVITATS

 

 

                    CODIS DE CLASSIFICACIÓ 

COD 1: PER LA SEVA VIGÈNCIA

COD 2: PEL TIPUS D’ACTIVITAT

COD 3: PER LA SEVA PERMANÈNCIA

0 Derogat o sense aplicació.

1 En vigor

2 En vigor transitòriament.

3 Superat. La llei 16/2006 el regula.

4 No existeix el concepte aplicant la Llei 16/2006.

CAT Catalogades

ACT en general

P: Activitat Permanent

NP: Activitat No Permanent

T: Totes

 

Normativa posterior a la LIei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears

 COD

NOM DE LA NORMATIVA

 

DATA PUBLICACIÓ

NORMA

1

2

3

0

ACT

P

Decret 62/2007 de 18 de maig, sobre les activitats secundàries de música, entreteniment o oci desenvolupades en terrassa, espai, recinte o similar a l’aire lliure.

 

BOIB 79

 

26-05-2007

 Decret 62/2007.pdf

Declarat no conforme a Dret i nul pel TSJIB núm. 782 de 14 de setembre de 2010. 

Sentencia 782.pdf Sentència 782.pdf

Aquesta sentència no és ferma, per la qual cosa el Decret 62/2007, està plenament en vigor, tot i que s'ha interposat recurs extraordinari de cassació davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem (Recurs num. 008/0004176/2011). Aquest recurs ha estat admès a tràmit per aquest Tribunal en data 23-01-2012 (estam pendents de la sentència que dicti aquest Tribunal).

Afectat per sentència dictada per la Sala Tercera del Tribunal Suprem  de 25 de novembre 2014

1 ACT P
LLei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'Atmósfera.
BOE  275 16-11-2007 Llei 34-2007 de 15 de novembre, de qualitat de aire.pdf Llei 34/2007.pdf
 1  ACT   Reial Decret 100/2011 de 28 de gener,  que actual.litza el catàleg d'activitats  potencialment  contaminadores de l'atmófera i s'extableixen les disposicions bàsiques per la seva aplicació (actualització annex IV Llei 34/2007).

BOE

25

29-01-2011

R.D._100-_2011-Cat..pdfR.D._100-_2011-Cat..pdf

   

 

 

 

 

 1

ACT T Decret 125/2008, de 21 de novembre, de l'estructura, composició i funcionament de la Junta Autonòmica d'Activitats de les Illes Balears. BOIB 166 27-11-2008

 Decret 125/2008

 Correcció d'errades Decret 125/2008.pdf

 

 
1 ACT T

Decret 46/2009, de 10 de juliol, sobre els fulls de reclamació o de denúncia en matèria de consum. 

BOIB

103

18-07-2009 Decret 46-2009.pdf Decret   46/2009.pdf
1 ACT NP RD 199/2010, de 26 de febrero, pel qual es regula l'exercici de la venda ambulant o no sedentària.

BOE

63

13-03-2010 RD 199-2010.pdf RD 199/2010.pdf
1 ACT

 

P

 

Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears

BOIB

94

22-06-2010 Llei 4-2010 mesures urgents per impuls de la inversio a les Illes Balears.pdf Llei 4/2010.pdf
1 CAT NP

Decret 94/2010, de 30 de juliol, sobre el traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d'aquesta institució insular que actualment exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'activitats catalogades.

Afectat i vigent en tot el que no s'oposi a la Llei 7/2013 de 26 de novembre.

BOIB

116

07-08-2010 Decret 94-2010, de 30 de juliol.pdf Decret 94/2010.pdf
1 ACT T RD 1000/2010, de 6 d'agost, sobre visat col·legial obligatori BOE 190 06-08-2010 RD 1000-2010 visado colegial obligatorio.pdf RD 1000/2010 visado colegial obligatorio.pdf
1 ACT T

Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior.

Disposició transitòria primera:

Derogada per disp. derog. Única.b) de Ley núm. 7/2013, de 26 de noviembre. LIB\2013\272

BOIB 171 25-11-2010 Llei 12-2010.pdf Llei 12/2010.pdf
1 ACT T

Resolució de la consellera d’Administracions Públiques per la qual s’acorda aprovar els models oficials de documents que es preveuen en la disposició addicional cinquena de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears

BOIB

99

22-07-2011

 Resolucio_aprovacio__models_oficials.pdfResolucio aprovacio models oficials.pdf

1 ACT T Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible BOE 55 05-03-2011

12.pdf Llei 2/2011.pdf

Extracto ley 2-2011.pdf Extracte Llei 2/2011.pdf

1 ACT P Decret 41/2011, de 29 d'abril, regulador dels serveis d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives

BOIB

67

05-05-2011 Decret 41-2011.pdf Decret 41/2011.pdf

 
1 ACT P

Decret llei 7/2012, de 15 de juny de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, i altres activitats.

BOIB

90

21-06-2012 Decret llei 7-2012.pdf Decret llei 7-2012.pdf
1 ACT P Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries. BOIB 177 29-11-2012 Llei 13-2012.pdf Llei 13-2012.pdf
1 ACT P Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.

BOE

311

27-12-2012 Ley 12-2012 liberalizacion comercio y derminados servicios.pdf Ley 12-2012.pdf

 

Normativa anterior a la Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears

COD

 

DATA PUBLI-CACIÓ

NORMA

1

2

3

2

CAT

P

Orden del Mº Gobernación del 3 del mayo de 1935, por el que se aprueba el reglamento espectáculos públicos.

BOE

03/05/1935

Orden 3-05-1935.pdf Ordre 3-05-35.pdf

En vigor el que no s'oposi al RD 2816/1982 i no sigui matèria contra incendis ja que està superat pel CTE. El més representatiu és la part funcional de les activitats no regulades pel RD 2816/1982 (Ex: camerinos, guarda-roba, magatzems i similars)

3

CAT

NP

Orden del Mº Gobernación del 24 de febrero de 1940 - Régimen para solicitar cuestaciones, festivales benéficos, etc.

 

1940

-

 

 

 

 

 

1

CAT

T

Orden de 23 de noviembre de 1977 por la que se fija el horario de cierre de epectáculos, fiestas y establecimientos públicos

BOE 288

02/12/1977

orden 23-11-77.pdf Orden 23-11-77.pdf

2

CAT

T

RD 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el reglamento general de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas.

BOE 267

06/11/1982

  20.htm

En vigor transitòriament la part tècnica en lo que no s'oposi. Disposició transitòria primera i disposició transitòria dècima de la Llei 16/2006.

A més, els articles 2 al 9 i del 20 al 23 estan derogats pel CTE amb excepcions.

 

 

 

2

CAT

T

Circular 14590/10323 del 30 noviembre de 1984, aclaratoria del reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas.

BOIB

1984

-

Superada al derogar-se el RD2816/1982 per derogatòria única de la Llei 16/2006. Però està en vigor transitòriament en el que no s'oposi. (Disposició transitòria primera de la Llei 16/2006

 

 

1

CAT

P

Decret 91/1988, del 15 de desembre, pel que s’aprova la reglamentació de parcs aquàtics de la Comunitat de les Illes Balears.

BOB 18

11-02-1989

  30.htm

 

1

CAT

NP

RD 849/1993, de 4 de junio, por el que se determina las prestaciones mínimas del seguro obligatorio deportivo.

BOE 149

23-6-93

 26.htm

 

1

CAT

NP

Circular 2/93 del 1 de diciembre, sobre autorización gubernativa para la celebración de actividades recreativas, carreras, concursos, certámenes y otras pruebas deportivas análogas cuyo desarrollo transcurra en termino de mas de un municipio.

BOIB 125

16-12-1993

 28.htm

 

 

1

ACT

T

Decreto 14/1994, de 10 febrero por el que se aprueba el reglamento del procedimiento a seguir en el ejercicio de la potestad sancionadora.

 

 

 64.htm

 

 

1

CAT

T

RD 122/1995, del 27 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del estado a la comunidad autónoma de las Illes Balears en materia de espectáculos.

BOE 44

21-02-1995

 03.htm

Traspàs cap al Consell Insular de Menorca i, Eivissa i Formentera

 

1

CAT

T

Decret 21/1995, de 23 de febrer, d'assumpció i distribució de competències transferides per l'estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives

BOCAIB 32

16-03-1995

  21.htm

 

1

ACT

P

Ley 8/1995, de 30 marzo, Atribución de competencias en materia de actividades clasificadas y parques acuáticos y regulación de las infracciones y sanciones.

BOIB 50

22-4-1995

 51.htm

Derogada els títols II i III per derogatòria única de la Llei 16/2006. Però esta en vigor el títol I transitòriament en lo que no se oposi (Disposició transitòria primera de la Llei 16/2006).

A l’article 6 de la Llei 8/1995, de 30 de març. es delimiten les potestats específiques que es reserva el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

1

ACT

P

Decreto 53/1995, de 18 mayo, por el que se aprueba las condiciones higiénico-sanitarias para las de establecimientos de alojamientos turísticos y las de uso colectivo.

BOIB 80

24-06-1995

 33.htm

S'aplica bàsicament a piscines

3

ACT

P

Decret 18/1996, de 8 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'activitats classificades

BOIB 25

24-2-1996

 59.htm

L'annex I i II estan en vigor per disposició transitòria primera de la Llei 16/2006

1

ACT

P

Decreto 19/1996, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Nomenclator de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas

BOIB 25

24-2-1996

  60.htm

 

1

ACT

P

Ordre núm. 14441, de la Conselleria de la Funció Pública i Interior mitjançant la qual es regulen les entitats col·laboradores en activitats classificades.

BOIB 88

13-07-1996

 10.htm

 

 

1

CAT

P

Decreto 154/1997 del 5 de diciembre, pel qual es modifica el reglament de parcs aquàtics

BOIB 157

20-12-1997

 27.htm

 

0

CAT

T

Pòlissa de responsabilitat civil, article 42 de la Llei 2/1998 de 13 de març, de ordenació d'emergències en les illes Balears

BOIB 39

21-03-1998

 11.htm 

 

Derogado por disposició derogatoria única 3 dela Llei 16/2006, de 17 d'octubre.

1

CAT

P

Orden 20093 de la Consejería de Función Publica e Interior del 07 octubre de 1998, sobre la clasificación y nomenclatura oficial de las actividades musicales autorizables

BOIB 137

27-04-1998

  13.pdff

 

  

 

2

CAT

T

Decret 3/1999, de 5 de febrer, distribució de competències en matèria sancionadora d'espectacles públics i activitats recreatives.

BOIB 21

16-02-1999

 32.htm 

 

1

CAT

T

Llei 7/99 de 8 d’abril d’atribució de competències als Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives.

BOIB 49

20-04-1999

 14.pdf

 

3

CAT

NP

Instrucció 24640 referent a la celebració de les festes de Nadal i cap d’any a locals i espais que disposin de les preceptives llicències administratives.

BOIB 153

22-12-2001

 24.pdf 

 

1

CAT

NP

Instrucció interpretativa 11677 del Director General d’Interior sobre la Circular 2/93 (BOCAIB núm. 152, de 16 de desembre), de la delegació del govern sobre autoritzacions governatives per a la celebració d’activitats recreatives, curses, concursos, certàmens i altres proves esportives anàlogues, el desenvolupament de les quals transcorri per més d’un terme municipal.

BOIB 72

15-06-2002

  15.pdf

 

1

CAT

NP

RD 1428/2003 de 21/11/2003-Reglamento general de circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el RDL 339/1990, de 2 de marzo.

BOE 306

23-12-2003

 

 19.pdf

Veure annex II i articles 119-122