Torna

SERVEI D'ACTIVITATS

CONSULTES I RESPOSTES ANY 2017

NUM.

EXPED.

CONSULTA RESPOSTA
2017-1-P Aplicació de la disposició transitòria sisena de la Llei 7/2013 d'activitats PDFVeure la resposta a la consulta 16/2014
2017-2-P Han de tenir les activitats permanents innòcues assegurança de responsabilitat civil? PDFResposta 2017-2-P assegurança.pdf
2017-3-P Interpretació Disposició transitòria sexta de la llei 7/2013 Veure resposta a la consulta C16- 2014.pdfVeure la resposta a la consulta C16- 2014.pdf
2017-4-P L'ordre 7 d'octubre de 1998, sobre classificació i nomenclatura oficial de les
activistats musicals autoritzables ordre continua o no vigent?
PDFVeure la resposta a la consulta 2016-27-A
2017-5-A Horaris de tancament dels establiments públics, en cas de no haver-hi ordenances municipals sobre el mateix.

PDFVeure la resposta a la consulta 2016-9-A

PDFTambé es pot consultar la 2016-27-A

PDFTambé es pot consultar la 2016-39-A

2017-6-A En el cas d’una activitat provisional (art. 67 Llei d’ordenació i ús del sòl), qui pot demanar la baixa de l’activitat? PDFResposta 2017-6-P baixa act.pdf
2017-7-A Com es tramita una modificació no substancial d’una activitat permanente menor o innòcua? PDFResposta 2017-7-A mod no substancials.pdf
2017-8-A A la tramitació d’un permís d’instal·lació, s’ha d’exigir la conformitat del propietari de l’immoble? PDFResposta 2017-8-A conformitat prop.pdf
2017-9-A Estan les processons religioses subjectes a la Llei 7/2013? Resposta 2017-9-A processons.pdfResposta 2017-9-A processons.pdf
2017-10-A Es pot acollir al que disposa la DT 6ª de la Llei 7/2013 els establiments turístics en situació de baixa definitiva? Resposta 2017-10-A activitats exemptes.pdfResposta 2017-10-A activitats exemptes.pdf
2017-11-P Què implica l’hora de tancament d’un establiment públic? Resposta 2017-11-P tancament activitat.pdfResposta 2017-11-P tancament activitat.pdf
2017-12-A Un establiment turístic que ha de procedir a una demolició parcial, quin tipus de
llicència ha de tramitar?. Quina incidència té en el cas la possible aplicació de la
Disposició transitòria sisena de la Llei?.
Resposta 2017-12-A obres demolicio hotel.pdfResposta 2017-12-A obres demolicio hotel.pdf
2017-13-A Necessiten autorització específica les activitats musicals en establiments públics com ara bars, cafeteries, etc.? PDFResposta 2017-13-A renous.pdf
2017-14-P Es pot posar el cartell “Es reserva el dret d’admissió” en un supermercat? PDFResposta 2017-14-P dret admissió.pdf
2017-15-A La tramitació d’una modificació substancial d’una activitat permanent major, ha de passar el tràmit d’informació pública? PDFResposta 2017-15-A mod substancials activitats majors.pdf
2017-16-A Quina normativa s’ha de considerar en l’aplicació de la disposició transitòria setena de la Llei 7/2013? PDFResposta 2017-16-DT7a norma aplicable.pdf
2017-17-P Quina llicència cal per llogar espais d’una finca privada en sòl rústic per fer-hi banquets, convencions d’empresa, etc? PDFResposta 2017-17-P activitats permanents rústic.pdf
2017-18-A Quin tipus d’activitat és un aparcament a l’aire lliure en sòl rústic protegit? PDFResposta 2017-18-A aparcament aire lliure a sòl protegit.pdf
2017-19-A Què s’entén per béns protegits d’acord a la legislació en matèria de patrimoni a la Llei 7/2013? PDFResposta 2017-19-A edificis patrimoni històric.pdf
2017-20-A Es troba subjecte a la Llei 7/2013 la instal·lació d’un aeròdrom per a ultralleugers? PDFResposta 2017-20-A ultralleugers.pdf
2017-21-A Es pot permetre l’entrada de menors en concerts o activitats musicals a l’aire lliure? PDFResposta 2017-21-A menors concerts.pdf
2017-22-A

Un establiment públic (bar) que vol realitzar una activitat de terrassa a la via públic, ha de tramitar-ho com a activitat no permanent?

Quin és l’horari de tancament d’aquestes activitats quan es realitzen sense música?

PDFResposta 2017-22-A terrasses i horaris tancament.pdf
2017-23-P

Un establiment públic (gelateria) pot posar un nebulitzador a la façana del local, cap a la via pública?
Necessita per a la seva col·locació llicència municipal d’ocupació de la via pública?

PDFResposta 2017-23-P nebulitzador gelateria.pdf
2017-24-A

Es presenta una comunicació prèvia per unes obres en una església de la qual no consta que tengui llicència d’activitats. Necessita un temple o lloc de culte religiós llicència d’activitat? En quins casos li és exigible?

PDFResposta 2017-24-A Com previa obres església.pdf
2017-25-A

Seria possible proposar una mesura cautelar de suspensió de l'activitat d'acord amb els articles 89 i 90 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, quan els fets han estat recollits en un butlletí de denúncia genèric?

PDFResposta 2017-25-A mesura cautelar sense acta .pdf
2017-26-P

És exigible la llicència d’activitats a un camp de golf que compta amb llicència d’obres de 1974?

PDFResposta 2017-26-P exigibilitat llic activitats.pdf
2017-27-P

Una activitat no permanent que es repeteix en tres dates diferents en el mateix lloc durant un mes, es pot considerar una sola activitat? O s’han d’entendre que son tres? I si es repeteix de forma anual?

Resposta 2017-27-P activitats no permanents.pdfResposta 2017-27-P activitats no permanents.pdf
2017-28-A

És una trobada de motocicletes per a realitzar diferents recorreguts i visites culturals durant uns dies una activitat no permanent de recorregut?

PDFResposta 2017-28-A no permanents recorregut.pdf
2017-29-P

Quina documentació es pot exigir per a l’aplicació de l’exempció de l’apartat 1 de la DT6a de la Llei 7/2013? Quina normativa resulta d’aplicació en una legalització parcial a un establiment que s’ha acollit a aquesta disposició?

PDFResposta 2017-29-P Abast de la DT6a.pdf
2017-30-A

Estan les rutes eqüestres subjectes a la Llei 7/2013?

PDFResposta 2017-30-A rutes eqüestres.pdf
2017-31-A

Estan els “safaris” subjectes a la Llei 7/2013?

PDFResposta 2017-31-A safaris.pdf
2017-32-A

Es pot exercir una activitat sense haver comunicat la transmissió a un nou titular?

PDFResposta 2017-32-A Baixes activitats.pdf
2017-33-A

Seria possible que diversos titulars tramitessin l’inici de diverses activitats
en un mateix espai públic de titularitat municipal?

PDFResposta 2017-33-A multidisciplinar diversos titulars .pdf
2017-34-P

Quina normativa és d’aplicació per a la reforma d’un estadi de futbol?

PDFResposta 2017-34-P Gradaries.pdf
2017-35-A

És possible tramitar com a activitat permanent una itinerant?

PDFResposta 2017-35-A activitat itinerant com a permanent.pdf
2017-36-A

1) Què cal aportar quan des d’una disposició legal s’exigeix còpia de la llicència municipal d’obertura de l’establiment?
2) Són obligatoris els models oficials aprovats d’acord a la Disposició addicional cinquena de la Llei 7/2013?

PDFResposta 2017-36-A documentació i models.pdf
2017-37-P

1) Està subjecte a la Llei un centre de fisioteràpia que, en principi, es podria entendre que no és susceptible d’ocasionar molèsties o alterar les condicions de salubritat, etc.?
2) Cal considerar-lo activitat major per estar “regulat reglamentàriament”?

PDFResposta 2017-37-P subjecció llei centre fisioterapia.pdf
2017-38-A

Està subjecte a la Llei 7/2013 els serveis de manteniment d’embarcacions a varadors en l’àmbit dels ports de les Illes Balears? Qui ha d’obtenir el títol habilitant?

PDFResposta 2017-38-A activitats portuaries.pdf
2017-39-A

Està subjecte a la Llei 7/2013 un castell de focs artificials per a celebrar el cap d’any en una finca particular en rústic?

PDFResposta 2017-39-A festa focs artificials.pdf
2017-40-A

A quines activitats es refereix l’apartat 2 de la DT6a de la Llei 7/2013?

PDFResposta 2017-40-A Abast apartat 2 DT6a.pdf