Torna

SERVEI D'ACTIVITATS

Classificació d'activitats permanents

Fins que no s’aprovi la classificació de les activitats, els documents que s’hagin d’inscriure en el Registre han d’incorporar el codi que pertoqui del nomenclàtor del Decret 19/1996, de 8 de febrer, pel qual s’aprova el nomenclàtor de les activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses subjectes a qualificació.

http://boib.caib.es/pdf/1996/19960224-25.pdf

A continuació adjuntem en diversos formats el nomeclator del Decret 19/1996 per facilitar les recerques dels codis

Fulla de Càlcul odsnomenclator.xlsx

nomenclator.xlsnomenclator.xls

nomenclator.csvnomenclator.csv