Torna

SERVEI D'ACTIVITATS

S'ha publicat la versió consolidada per part de l'Institut d'Estudis Autonòmics de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (entra en vigor el 16 d'abril de 2019).


Es publica l'esborrany del manual d'aplicació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.

CONSULTES I RESPOSTES ANY 2020

NÚM. EXPED. CONSULTA RESPOSTA

2020-1-P

L’activitat de gaming en un local de 150m2, té el caràcter d’activitat depública concurrència? Resposta 2020-1-P Activitat de gaming.pdfResposta 2020-1-P Activitat de gaming.pdf

2020-2-A

Quins efectes té la no presentació en termini de les revisions periòdiques a les activitats permanents? Resposta 2020-2-A Revisions tècniques periòdiques.pdfResposta 2020-2-A Revisions tècniques periòdiques.pdf

2020-3-A

Es necessari presentar la fitxa resum en els casos de modificacions simples? Resposta 2020-3-A Es necessari presentar la fitxa resum en els casos de modificacions simples.pdfResposta 2020-3-A Es necessari presentar la fitxa resum en els casos de modificacions simples.pdf

2020-4-A

L’exercici d’una activitat sense títol habilitant deixa sense efecte el títol habilitant que hi pogués haver a l‘establiment per aplicació del principi d’exclusivitat? Resposta 2020-4-A Efectes de l’anterior llicència d’obertura i funcionament en els casos d’activitat ilegal posterior .pdfResposta 2020-4-A Efectes de l’anterior llicència d’obertura i funcionament en els casos d’activitat ilegal posterior .pdf

2020-5-A

Contradiu la resposta de la Consulta 2019-50-P el que estableix l’art. 15. 2 d) de la Llei? Resposta 2020-5-A Aclariment sobre la resposta 2019-50-P.pdfResposta 2020-5-A Aclariment sobre la resposta 2019-50-P.pdf

2020-6-P

Es possible dur a terme diverses activitats de diferents titulars en una mateixa parcel·la cadastral? Resposta 2020-6-P Diverses activitats en una mateixa parcel·la.pdfResposta 2020-6-P Diverses activitats en una mateixa parcel·la.pdf

Tenir en compte que el DL ..... ha modificat la Llei 7/2013

CATAL Versio consolidada Llei 7-2013_DL2020def.pdfCATAL Versio consolidada Llei 7-2013_DL2020def.pdf