Torna

SERVEI D'ACTIVITATS

CONSULTES I RESPOSTES ANY 2020

NÚM. EXPED. CONSULTA RESPOSTA

2020-1-P

L’activitat de gaming en un local de 150m2, té el caràcter d’activitat depública concurrència? Resposta 2020-1-P Activitat de gaming.pdfResposta 2020-1-P Activitat de gaming.pdf

2020-2-A

Quins efectes té la no presentació en termini de les revisions periòdiques a les activitats permanents? Resposta 2020-2-A Revisions tècniques periòdiques.pdfResposta 2020-2-A Revisions tècniques periòdiques.pdf

2020-3-A

Es necessari presentar la fitxa resum en els casos de modificacions simples? Resposta 2020-3-A Es necessari presentar la fitxa resum en els casos de modificacions simples.pdfResposta 2020-3-A Es necessari presentar la fitxa resum en els casos de modificacions simples.pdf

2020-4-A

L’exercici d’una activitat sense títol habilitant deixa sense efecte el títol habilitant que hi pogués haver a l‘establiment per aplicació del principi d’exclusivitat? Resposta 2020-4-A Efectes de l’anterior llicència d’obertura i funcionament en els casos d’activitat ilegal posterior .pdfResposta 2020-4-A Efectes de l’anterior llicència d’obertura i funcionament en els casos d’activitat ilegal posterior .pdf

2020-5-A

Contradiu la resposta de la Consulta 2019-50-P el que estableix l’art. 15. 2 d) de la Llei? Resposta 2020-5-A Aclariment sobre la resposta 2019-50-P.pdfResposta 2020-5-A Aclariment sobre la resposta 2019-50-P.pdf

2020-6-P

Es possible dur a terme diverses activitats de diferents titulars en una mateixa parcel·la cadastral? Resposta 2020-6-P Diverses activitats en una mateixa parcel·la.pdfResposta 2020-6-P Diverses activitats en una mateixa parcel·la.pdf

2020-7-A

És necessària llicencia urbanística per a agrupar dos locals de diferents propietaris per a dur-hi a ferme una activitat permanent menor? PDFResposta 2020-7-A Unificació de dos locals.pdf

2020-8-A

S’ha d’atorgar l’ajuntament un permís d’instal·lació per a dur a terme una activitat en un edifici municipal? PDFResposta 2020-8-A Subjecció de les activitats municipals a la Llei 7-2013 o a la LUIB.pdf

2020-9-A

Quin és el tràmit per obrir una activitat donada de baixa pel seu antic titularsense ser aquest el propietari de l’establiment? PDFResposta 2020-09-A Requisits per obrir de nou una activitat prèviament donada de baixa.pdf

2020-10-P

Quin és el tràmit per obrir una activitat d’aparcament en un edifici d’habitatges amb locals comercials? PDFResposta 2020-10-P Aparcament privat soterrani de vehicles.pdf

2020-11-P

Quina és la documentació que es requereix per a obtenir una cèdula d’habitabilitat per a un establiment físic? PDFResposta 2020-11-P Tramitació de cèdula d’habitabilitat.pdf

2020-12-A

Com es tramita una modificació d'una activitat permanent major? PDFResposta 2020-12-A Modificació important o substancial en una activitat permanent major.pdf

2020-13-A

Es troba subjecte a la Llei 7/2013 una pista d’skate en sòl municipal? PDFResposta 2020-13-A Pista d'skate municipal.pdf

2020-14-A

Una cafeteria vol posar un forn per poder vendre pa. Es una modificació de les regulades a l’art. 11 de la Llei 7/2013? PDFResposta 2020-14-A Traspàs cafeteria i obertura parcial.pdf

2020-15-P

Por considerar-se una activitat itinerant l’activitat de lloguer de bicicletes elèctriques? PDFResposta 2020-15-P Lloguer de bicis elèctriques com a activitat itinerant.pdf

2020-16-A

En quins casos una nova activitat pot suposar la novació del títol habilitant d’acord a l’art. 3 de la Llei? PDFResposta 2020-16-A Novació títol habilitant.pdf
2020-17-A ¿S’ha de donar un tràmit d’audiència de forma prèvia a declarar la invalidesa un títol habilitant? PDFResposta 2020-17-A Tràmit audiència.pdf
2020-18-P En quins casos queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de la Llei 7/2013 els aparcaments vinculats a habitatges? PDFResposta 2020-18-P Vinculació aparcament habitatge.pdf
2020-19-A Quan s’ha d’inscriure al Registre d’Activitats una activitat permanent que al moment de la seva implantació estava fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 7/2013? PDFResposta 2020-19-A Inscripció Registre.pdf
2020-20-A Substitueix la declaració responsable d’inici de l’activitat la llicència urbanística d'ocupació o primera utilització o la cèdula d'habitabilitat? PDFResposta 2020-20-A DRIA.pdf
2020-21-A Quina administració és competent en una activitat no permanent promoguda per un consell insular? PDFResposta 2020-21-A Activitats no permanents.pdf
2020-22-P Un restaurant vol ubicar a l’establiment un espai per a la venda de fruita i verdures, sense necessitat de fer obres. Quina tramitació haurà de fer? PDFResposta 2020-22-P Tramitació reformes sense obres.pdf
2020-23-P En un establiment en què es passa a fer una nova activitat, substituint l’anterior, si no calen fer obres ni noves instal·lacions, quina tramitació s’ha de fer? PDFResposta 2020-23-P Tramitació reformes sense obres ni instal.pdf
2020-24-P Es poden instal·lar de forma fixa activitats itinerants (atraccions per a infants, foodtrucks, etc) en un solar en sol urbà? PDFResposta 2020-24-P Itinerants en solar sol urbà.pdf
2020-25-A A la zona d'aparcament a l'aire lliure d'un supermercat volen instal·lar punts de recàrrega per vehicles elèctrics, instal·lacions que es troben excloses de l'àmbit d'aplicació de la llei. És necessari modificar l'activitat d'aparcament vinculada al supermercat? PDFResposta 2020-25-A Punts recàrrega elèctrics.pdf
2020-26-A Quin és el procediment a seguir per clausurar un establiment sense títol habilitant o sense haver presentat la declaració responsable? PDFResposta 2020-26-A Clausura establiment sense títol.pdf