Torna

SERVEI D'ACTIVITATS

CONSULTES I RESPOSTES ANY 2018

NUM.EXPED.

CONSULTA RESPOSTA
 2018-1-A Necessita permís d’instal·lació una planta de gas natural que té l’autorització de l’organisme autonòmic competent? PDFResposta 2018-1-A Gas natural.pdf
 2018-2-P Té la consideració de parc aquàtic la instal·lació de tres tobogans a la piscina d’un hotel? PDFResposta 2018-2-P Parc aquàtic hotel.pdf
2018-3-P És necessària l’autorització prèvia per a l’inici d’activitat unes dependències de la policia local? PDFResposta 2018-3-P dependències policia.pdf
2018-4-P Pot ser l’àrea afecta a una activitat inferior al local, parcel·la o espai en el qual es duu a terme? PDFResposta 2018-4-P afecció superficie activitat.pdf
2018-5-P Es troba subjecte a la Llei 7/2013, de 30 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears una col·lecció zoològica privada? PDFResposta 2018-5-A nucli zoologic .pdf
2018-6-P Com es tramita una modificació no substancial d'una activitat permanent major? PDFResposta 2018-6-P modificacions no substancials_2.pdf
2018-7-P En un local que es servei menjar per endur-se’n des d’una barra que dona al carrer: calen banys? És necessari que el local sigui accessible? És factible que es serveixi el producte als clients que són a la via pública? PDFResposta 2018-7-P take away.pdf
2018-8-P Quin tipus de certificació de seguretat, necessiten les estructures, tipus truss, escenaris, tanques antiallau, aquestes ultimes, es poden suplantar per tanques de trànsit? PDFResposta 2018-8-P Escenaris.pdf
2018-9-P Com s’ha de tramitar la modificació substancial una activitat permanent major a on es vol implementar una nova activitat menor? PDFResposta 2018-9-P ampliació activitat.pdf
2018-10-P L’ampliació de superfície d’una activitat existent (sala de festes) per ampliar els banys, s’ha de tramitar com una modificació substancial? PDFResposta 2018-10-P ampliació banys sala festes.pdf
2018-11-P Com es calcula l’ocupació màxima de les piscines subjectes al Decret 91/1988 de 15 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de parcs aquàtics? Per què es penalitzen les piscines menys profundes? PDFResposta 2018-11-P ocupació piscines.pdf
2018-12-A Es troba inclòs dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre la construcció d'una piscina privada d'ús privat i, per tant, es pot tramitar seguint el procediment establert en la mateixa?
Pel que fa a una sol·licitud de construcció d'aparcament de 4 places, es troba inclòs dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre i, per tant, es pot tramitar seguint el procediment establert en la mateixa?
PDFResposta 2018-12-A piscina habitatge.pdf
2018-13-A Es troba subjecte a la Llei 7/2013 un recinte privat on es realitzen mercats amb venda ambulant? PDFResposta 2018-13-A venda ambulant espais privats.pdf
2018-14-A Com s’ha de tramitar la instal·lació d’una canera amb més de 5 cans? PDFResposta 2018-14-A canera.pdf
2018-15-P Quina autorització necessita un restaurant per oferir, de manera esporàdica, actuacions musicals als seus clients? PDFResposta 2018-15-P musica esporadica a restaurant.pdf
2018-16-A Es troba inclòs dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 7/2013 l’adequació d’un habitatge com a habitatge a la primera acollida d'adolescents en mesures de protecció? PDFResposta 2018-16-A habitatge menors.pdf
2018-17-A Quan es necessari sotmetre una modificació al tràmit d’informació pública? PDFResposta 2018-17-A Informació pública.pdf
2018-18-A Una activitat d’un local chiquipark per la realització de festes infantils es pot classificar com a permanent menor tot i haver nens més petits de 3 anys amb presència dels pares? PDFResposta 2018-18-A chiquiparc.pdf
2018-19-P A l'article 12 de la Llei 7/2013 s'estableix que el permís d'instal·lació i la comunicació prèvia d'inici d'instal·lació i obres tenen caràcter real. No obstant això, s'exclou el caràcter real a les declaracions responsables. Quina repercussió té això? És transmissible una declaració responsable presentada per a una activitat permanent innòcua sense obra? En cas contrari, és obligatori presentar una nova declaració responsable? PDFResposta 2018-19-P caracter real activitat.pdf
2018-20-A Com s’ha de tramitar una activitat que es vol dur a terme en un habitatge? PDFResposta 2018-20-A activitat en habitatge existent.pdf
2018-21-A Què és el certificat municipal de finalització d’obres del que parla l’art. 47.2? PDFResposta 2018-21-A certificat final dobra.pdf
2018-22-A S’han de consignar a l’acta d’inspecció o en un informe diferent els aspectes no prevists al pla d’inspecció però que poden ser constitutius d’infracció? PDFResposta 2018-22-A acta inspecció.pdf
2018-23-P Com s’ha de tramitar la instal·lació d’elements mòbils (no impliquen obra) en una activitat permanent que té títol habilitant? PDFResposta 2018-23-P instal·lacions mòbils a permanents.pdf
2018-24-A Habilitar, en un saló de jocs amb títol habilitant, un espai per apostes, és una modificació substancial? PDFResposta 2018-24-A salo jocs messions.pdf
2018-25-P Una activitat com una granja escola per a nins de 3 a 12 anys, que es fa en una explotació agrària i on es fa tot a l'aire lliure i no hi ha edificacions ni instal·lacions, es pot entendre que és permanent menor? PDFResposta 2018-25-P granja escola.pdf
2018-26-P Com estan regulades les empreses d'activitats aquàtiques que hi ha a les platges, del tipus "banana”? És obligatòria una assegurança? PDFResposta 2018-26-P activitat aquàtica.pdf
2018-27-A L’organització d’un enllaç matrimonial i un banquet en un habitatge, es pot tramitar com a activitat no permanent? PDFResposta 2018-27-A Noces habitatge.pdf
2018-28-A Té efectes la limitació de la vigència de les llicències atorgades a l’empara de la avui derogada Llei 16/2006? PDFResposta 2018-28-A Vigència llicències.pdf
2018-29-A És encara vigent la Disposició addicional vintena de la Llei 8/2012 de Turisme? PDFResposta 2018-29-A vigència de la DA 20 Llei turistica.pdf
2018-30-A És obligat haver-hi camerinos als cafès concert? PDFResposta 2018-30-A vigència Orden 3-5-1935.pdf
2018-31-P Pot haver-hi en un sol local dos titulars amb dues activitats diferents i compartint serveis? PDFResposta 2018-31-P Multidisciplinars.pdf
2018-32-P 1) A un establiment amb llicència de Cafè-Concert concedida l’any 1996, amb el condicionant imposat pel servei d’activitats classificades “com a bar amb servei de begudes”, atesos els canvis normatius produïts, es podria a l’empara d’aquesta llicència servir menjars freds? (entrepans, ensalades, pa amb oli, etc…) sense necessitat de dur a terme cap tràmit?
2) Si es volguessin servir menjars calents del tipus que es permeten en els bars-cafeteries, la instal·lació d’una campana extractora, planxa i fregidora s’entén que serà una modificació substancial de la llicència?
PDFResposta 2018-32-P Cafe concert.pdf
2018-33-P En un edifici de nova construcció en el qual la planta baixa es destinarà a locals comercials de màxim 30m² de superfície, es pot considerar infraestructura comuna la instal·lació d'una zona de banys per a tots els locals comercials que es pretenen instal·lar ?
Com s'hauria de fer la tramitació?
PDFResposta 2018-33-P serveis comuns.pdf
2018-34-P És possible que una activitat estigui separada en dos locals contigus i no comunicats interiorment? Per exemple, un restaurant amb un magatzem al qual s'hi accedeix directament des del carrer sense possibilitat de passar per dedins del restaurant i que no obstant, sí estarien comunicats pel pas de cablejat elèctric. PDFResposta 2018-34-P locals contigus.pdf
2018-35-A Amb quina antelació s'ha de presentar la documentació pertinent per tal d'instal·lar l'activitat itinerant?
Quan la documentació que presenten no és completa o no és correcte. S'han de notificar deficiències o s'ha de desestimar directament?
PDFResposta 2018-35-A itinerants.pdf
2018-36-P Es poden obviar les condicions de sortides de recinte, que estableix el CTE, a un espai que tindria la consideració de espai exterior segur? PDFResposta 2018-36-P activitat a espai exterior segur.pdf
2018-37-A 1. Per una activitat de recorregut amb procediment administratiu propi, quina es la documentació a presentar d’acord amb l’article 61 de la llei 7/2013?
2. Per activitats de recorregut a la mar, quan deixen de estar dintre el terme municipal, els és d’aplicació la llei 7/2013?
PDFResposta 2018-37-A ANP recorregut.pdf
2018-38-A En els ports de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears, en quina mesura es subjecten les activitats portuàries a la Llei 7/2013, de 30 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears?
Si no s’hi subjecten, quina és l’administració competent per a realitzar inspeccions a l’activitat portuària?
PDFResposta 2018-38-A Actv zones portuàries.pdf
2018-39-A Quina és l’administració competent per a tramitar activitats no permanents de recorregut que parcialment transcorren a la mar? PDFResposta 2018-39-A ANP recorregut mar.pdf
2018-40-P A l’àmbit de l’illa d’Eivissa, quin sentit té el Certificat municipal de final d’obres que s’esmenta a l’article 47.2? PDFResposta 2018-40-P cert final obra.pdf
2018-41-P Es troba subjecte a la Llei 7/2013 la instal·lació d’un aeròdrom per a avions d’aeromodelisme? PDFResposta 2017-41-P Aeromodelisme.pdf
2018-42-P Es subjecta a la Llei 7/2013 la tinença de cavalls per a ús particular en instal·lacions al sòl rústic? PDFResposta 2018-42-P quadres cavalls.pdf
2018-43-P Quin termini té l’Ajuntament per emetre el certificat previst a l’article 47.2 de la Llei 7/2013, de 30 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears? PDFResposta 2018-43-P certificat final obres.pdf
2018-44-P Referent a la consulta 2018-27-A, relativa a noces en una casa particular, si el propietari lloga la casa per l'esdeveniment, se subjecte a la Llei 7/2013? PDFResposta 2018-44-P noces a vivivenda particular.pdf
2018-45-P Un parc infantil en una zona comunitària d’un edifici d’habitatges s’ha de subjectar a la Llei 7/2013? PDFResposta 2018-45-P parc infantil comunitat habitatges.pdf
2018-46-P A quina normativa es subjectaria un local per desenvolupar activitats lúdiques i d’entreteniment per a nins? Quines limitacions o requisits hauria de tenir? PDFResposta 2018-46-P local esdeveniments infantils.pdf
2018-47-P

Quin és el procediment a seguir per a obtenir un títol habilitant per a una activitat de camp de tir en sòl rústic sense edificar?

Resposta 2018-47-P Camp de tir terreny rústic.pdfResposta 2018-47-P Camp de tir terreny rústic.pdf
2018-48-P

S’han de subjectar a la Llei 7/2013 les obres de reforma i consolidació d’un camp de golf existent des de 1978?

Resposta 2018-48-P Camp golf.pdfResposta 2018-48-P Camp golf.pdf
2018-49-P

Existeix alguna normativa que reguli el registre de persones que utilitzen un locutori?

Resposta 2018-49-P Locutoris registre usuaris.pdfResposta 2018-49-P Locutoris registre usuaris.pdf
2018-50-P

En un centre de conservació del viari públic, és el contractista o l’administració titular la que ha de demanar el títol habilitant?

Resposta 2018-50-P Centre conservació xarxa viaria.pdfResposta 2018-50-P Centre conservació xarxa viaria.pdf
2018-51-A

Es pot iniciar a través d'una declaració responsable l'inici d'activitat d'un expedient del 2003? Caducitat títol habilitant

Resposta 2018-51-A Caducitat titol habilitant.pdfResposta 2018-51-A Caducitat titol habilitant.pdf
2018-52-A L'agrupació de locals s'ha de fer a través de llicència urbanística o basta una declaració responsable? Resposta 2018-52-A Procediment agrupació de locals.pdfResposta 2018-52-A Procediment agrupació de locals.pdf
2018-53-A Legalització de segregacións de locals que s'han fet sense llicència Resposta 2018-53-A segregació de locals.pdfResposta 2018-53-A segregació de locals.pdf
2018-54-A Concessió de llicència d'activitats en edificis construïts sense llicència Resposta 2018-54-A activitats en edificis sense llicència.pdfResposta 2018-54-A activitats en edificis sense llicència.pdf
2018-55-A Legalització d'activitats sense permís d'instal·lació Resposta 2018-55-A Legalització activitats.pdfResposta 2018-55-A Legalització activitats.pdf
2018-56-A Suspensió cautelar de l'activitat: És suficient amb una descripció dels fets a l'acta d'inspecció, una vegada passats els 15 dies Resposta 2018-56-A Mesures cautelars.pdfResposta 2018-56-A Mesures cautelars.pdf