Torna

SERVEI D'ACTIVITATS

Directiva 2006/123/CE

Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior:

 DIRECTIVA+2006-123-CE.pdf

Presentació del programa de treball per la transposició de la Directiva de Serveis:

 Presentació de la transposició de la Directiva de Serveis.pdf 

Línies bàsiques de la Directiva de Serveis en relació a les entitats locals:

 Línies bàsiques Directiva de Serveis en relació entitats locals.ppt

Llei 17/2009, de 23 de novembre,  de lliure  accés   a  les  activitats   de  serveis  i el seu exercici (Ley Paraguas).

Ley 17-2009, de 23 de noviembre - Ley Paraguas.pdf Llei 17/2009, de 23 de novembre.pdf

Llei 25/2009, de 22 decembre,  de modificació  de diverses  lleis  per a la seva adaptació  a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici (Ley Omnibus). 

Ley 25-2009, de 22 de diciembre - Ley Omnibus.pdf Ley 25/2009, de 22 de desembre.pdf

Reial decret 2009/2009, de 23 de desembre, pel qual es modifica  el  Reglament   de  serveis   de  les  corporacions locals,  aprovat  pel Decret  de 17-6-1955.

Real Decreto 2009-2009, de 23 de diciembre.pdf Reial decret 2009/2009, de 23 de desembre.pdf

Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior.

Llei 12-2010.pdf Llei 12-2010.pdf