Torna

SERVEI D'ACTIVITATS

Tornar al llistat de notícies

24/01/2022

Modificació puntual de la Llei 7/2013

Arran de la publicació de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 173, de 18 de desembre de 2021), s'ha derogat la lletra m) de l'article 2.2 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.

La lletra m) de l'article 2.2 de la Llei 7/2013 va ser introduida pel Decret Llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitateconòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per a pal·liar els efectes dela crisi ocasionada per la COVID-19.

En concret, s'excloïen de l'àmbit d'aplicació de la Llei 7/2013 "els equipaments i les infraestructures públiques, els edificis o espais destinats a oficines i altres dependències auxiliars, així com qualsevol activitat de servei públic de titularitat pública o gestionada per una administració pública o per organismes dependents d'aquesta."

Amb aquesta derogació, tots aquests equipaments i infraestructures públiques referits a la lletra m) de l'article 2.2., tornen a estar subjectes a l'àmbit d'aplicació de la Llei 7/2013.

Podeu consultar la versió consolidada de la Llei 7/2013 al repositori de l’Institut d’Estudis Autonòmics.