avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Cartells amb informació referent a la igualtat

Igualtat

Igualtat

Ruta de navegació

La igualtat és un eix vertebrador de les polítiques públiques de les Illes Balears, per tant, els poders públics tenen el deure de promoure la igualtat amb caràcter integral i transversal per fer efectives totes les mesures que s’adoptin en aquest àmbit encaminades a aconseguir una societat lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques. 

En aquest sentit, el Govern de les Illes Balears té el compromís d’erradicar qualsevol tipus de discriminació i de violència cap a les dones i cap a la població LGTBIQ+ mitjançant mesures efectives que facin possible viure en una societat sense cap tipus d’opressió o de privilegi per raó de gènere. Per tant, és competència del Govern de les Illes Balears desenvolupar el desplegament normatiu i la coordinació de les polítiques d’igualtat i diversitat amb la finalitat de fer efectius els drets de totes les dones i del col·lectiu LGTBIQ+ arreu de les Illes Balears, així com de conciliació i corresponsabilitat. 

Conciliació 

La conciliació de la vida personal, familiar i laboral és un dret de la ciutadania i una condició fonamental per garantir la igualtat entre homes i dones. De la mateixa manera, la corresponsabilitat en el repartiment de les tasques domèstiques i d’atenció a la família també és imprescindible per avançar en la igualtat real i efectiva.

La democratització de les responsabilitats familiars i la cura de persones grans, persones en situació de dependència i persones amb diversitat funcional és indispensable per cohesionar la societat. En aquest sentit, el desenvolupament de les eines de conciliació, amb la posada en marxa de polítiques que l’afavoreixin, ha de contribuir a donar resposta a la manca d’equilibri existent entre dones i homes en el desenvolupament de la vida familiar i personal i en el desenvolupament de la vida professional.

La conciliació personal, familiar i laboral facilita que qualsevol treballador o treballadora pugui mantenir una carrera professional plena i, al mateix temps, exercir el seu dret a tenir cura de la família, al desenvolupament de la seva personalitat, a la seva formació i al gaudi del seu oci i temps lliure. Per això, és fonamental incentivar l’adopció de mesures, des de les institucions, que ho facin possible.

Pots consultar el Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears i tots els ajuts d’activitats extraescolars.

Publicador de continguts

Línea separadora


A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Línea separadora


contingutRelacionat_header_destacados

CONTINGUT RELACIONAT

Publicador de continguts

Línea separadora


Publicador de continguts

Ajudes i tràmits

Línea separadora


Publicador de continguts

Línea separadora


Línea separadora


Publicador de continguts

Et pot interessar
Mans de persones, una d'elles amb una petita pilota Conselleria de Famílies i Afers Socials
cartells on es llegeix: Aturem les violències masclistes Vols informació o ajuda sobre la violència contra les dones?
Peus de persona que puja unes escales Observatori per a la Igualtat
Vehicles d'emergències Emergències

comparteix

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​