Torna

Servei de Formació

Certificat d'acreditació

 

L’exercici professional de la psicologia dins l’àmbit sanitari ha estat sotmès a un procés de canvis en aplicació de les previsions que contenen la disposició addicional sexta de la Llei 5/2011, de 29 de març, d’economia social, i la disposició addicional setena de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública, que es va completar amb la disposició final vuitena de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text de la Llei per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

Els psicòlegs col·legiats, varen poder sol·licitar l’acreditació provisional de psicòleg general sanitari i la inscripció de consultes o gabinets de psicologia en el registre corresponent de centres, serveis i establiments sanitaris fins al 6 d’octubre de 2014 (segons disposa en R.D. 1277/2003 per el que s’estableixen les bases generals sobre l’autorització de centres, serveis i establiments sanitaris).

Qui compleixi els dos requisits anteriors, pot sol·licitar en el Servei de Formació Sanitària un certificat que acrediti que el psicòleg està inclòs en el que preveu el paràgraf 2º de la disposició addicional 7ª de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre. Aquest certificat acredita que la persona interessada està en la situació prevista legalment per dur a terme, en la mateixa comunitat autònoma o en un altra i en les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, activitats sanitàries en unitats assistencials / consultes de psicologia autoritzades, encara que no tengui el Màster oficial en psicologia general sanitària.

S’ha de presentar la sol·licitud i la documentació en el Registre General de la Conselleria de Salut o a qualsevol altre registre públic de conformitat amb el que disposa l’article 38.4 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

On pots obtenir més informació?
Servei de Formació Sanitària
Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació
Carrer Calçat 2-A (2ª planta) - 07011 Palma
Telèfon: 971 177383 ext 67505
Adreça electrònica: formacio@dgaval.caib.es