Torna

Servei de Formació

Requisits per optar a l’acreditació de Psicòleg General Sanitari

 

Els llicenciats o graduats en Psicologia interessats en sol•licitar-la hauran d’acreditar una formació específica assolida mitjançant una de les següents vies:

a) Haver superat els estudis de Llicenciat/da o Graduat/da seguint un itinerari curricular vinculat amb l’àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic, o amb la de Psicologia Clínica i de la Salut.

b) Haver adquirit formació complementària de postgrau (vinculada a les àrees indicades en l’apartat anterior) no inferior a 400 hores, o l’equivalent en ECTS (European Credit Transfer System), de les quals al menys 100 seran de caràcter pràctic.

Independentment de la via d'accés, els interessats/des hauran d'aportar el corresponent certificat de col·legiació expedit pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears.
Els col•legiats/des que reuneixin els requisits especificats en els apartats anteriors i, en virtut del que estableix el conveni signat entre la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i el Col•legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears, en data 15 de maig de 2012, podran sol•licitar l’acreditació de Psicòleg General Sanitari i la inscripció de consultes o gabinets de psicologia en el corresponent Registre de Centres. Serveis i Establiments Sanitaris.