Torna

Servei d'Ordenació Farmacèutica

Queixes i suggeriments

Què és una queixa?

Una queixa és una manifestació o una declaració efectuada per un ciutadà o una ciutadana en que es fa constar la disconformitat  amb la prestació dels serveis públics, especialment sobre els retards, les desatencions o qualsevol altra anomalia en el funcionament.

Què és un suggeriment?

Un suggeriment és una proposta realitzada per un ciutadà amb l’objectiu de millorar la qualitat de la prestació dels serveis públics

Les queixes formulades d’acord amb el que preveu el Decret 82/2009 no tindran, en cap cas, la qualificació de recursos administratius ni reclamacions en via administrativa, i el fet que s’interposin no paralitzarà els terminis que estableix la normativa vigent. La formulació de queixes no impedirà ni condicionarà, de cap manera, l’exercici de les restants accions o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguin exercitar les persones que hi figuren com a interessades.

Quina informació ha de contenir una queixa?

  • Identificació de la persona física o jurídica que presenta la queixa
  • Descripció succinta dels fets objecte de la queixa
  • Designació del mitjà seleccionat per rebre la resposta

Quina informació ha de contenir un suggeriment?

  • Breu descripció del fet

On es poden presentar les queixes i els suggeriments?

DIRECCIÓ GENERAL DE PRESTACIONS I FARMÀCIA
C/ de Jesús, 38 A - 07010 - Palma

CENTRE COMARCAL D'INCA
C/ de Ramon des Brull, 73 – 07300 – Inca

CENTRE COMARCAL DE MANACOR
Camí de Bandris, s/n - 07500 - Manacor

CENTRE INSULAR DE MENORCA
Av. de Josep M. Cuadrado, 17 - 07703- Maó

CENTRE INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA
Via Romana, 81 - 07800 - Eivissa
 
Altres formes de presentació:

Per correu postal:
DIRECCIÓ GENERAL DE PRESTACIONS I FARMÀCIA
C/ de Jesús, 38 A - 07010 - Palma

Via telemàtica:
WEB de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Normativa aplicable

Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de les queixes i els suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.