Normativa autonòmica 

La normativa reguladora de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i de la contractació a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és la següent:


Decret 3/2016, de 29 de gener, pel qual s’aprova el text consolidat del Decret pel qual es creen la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Registre de contractes i el Registre de contractistes

         Modificació:
         Decret 36/2017, de 21 de juliol
         Text consolidat


Reglament d'organització i funcionament de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Modificacions:
Acord de 9 d'octubre de 1998
Acord de 8 de juny de 2012
Acord de 4 d'octubre de 2013Correcció d'una errata
Acord de 21 de juliol de 2017
Text consolidat


Decret 14/2016, d’11 de març, pel qual s’aprova el text consolidat del Decret sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Modificació:
Decret 13/2019, de 7 de març, pel qual es regula el règim jurídic de les garanties i dels dipòsits custodiats per la Dipositaria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (disposició final primera)


Decret 81/2002, de 7 de juny, pel qual s'adapta el règim jurídic, pressupostari i financer del contracte administratiu d'obra sota la modalitat d'abonament total del preu a l'organització de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears


Decret 44/2012, de 25 de maig, pel qual es regula el procediment per acreditar la solvència tècnica i professional a l'efecte de mantenir la classificació empresarial

Modificacions:
Decret 45/2013, de 4 d'octubre
Text consolidat

Decret 56/2012, de 13 de juliol, pel qual es crea la Central de Contractació, es regula la contractació centralitzada i es distribueixen competències en aquesta matèria en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic autònomic

Modificacions:
Decret 45/2013, de 4 d'octubre
Text consolidat


Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears (article 80)


Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (articles 63 a 66)

Modificacions:
Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible (disposició addicional vuitena)


Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears (article 3, disposició transitòria primera i disposició final tercera)


Llei 6/2010, de 17 de juny, per la qual s'adopten mesures urgents per a la reducció del déficit públic (articles 5 a 7)

Modificacions:
Decret llei 7/2012, de 15 de juny, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, i altres activitat (disposició final segona)- Derogat per la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries (disposició final segona)
Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible (disposició derogatoria)


Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears (disposició addicional vuitena i disposició addicional dissetena)

        Modificacions:
        Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears (disposició final vuitena)


Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears (articles 18 a 20)

Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (article 24)

Llei 7/2018, de 31 de juliol, de promoció de la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears (articles 43 i 44)

 

 

 

...