Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 8086
Decret 36/2017, de 21 de juliol, de modificació del text consolidat del Decret pel qual es creen la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Registre de contractes i el Registre de contractistes, aprovat pel Decret 3/2016, de 29 de gener

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

PREÀMBUL

L’article 30.1 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, disposa que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competència exclusiva en matèria d’organització, règim i funcionament de les seves institucions, i els apartats 1 i 5 de l’article 31 estableixen que correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el marc de la legislació bàsica de l’Estat, el desplegament normatiu del règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma i dels contractes públics.

La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, va regular el Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat (d’ara endavant, ROLECE) i va disposar que les comunitats autònomes podien crear els seus propis registres oficials de licitadors i empreses classificades. Així mateix, l’apartat 1 de l’article 42 d’aquesta Llei va disposar que, a fi d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual del sector públic, els òrgans de contractació havien de difondre, a través d’Internet, el seu perfil de contractant.

L’apartat 1 de l’article 83 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estableix que la inscripció en el ROLECE acredita davant tots els òrgans de contractació del sector públic, d’acord amb el que s’hi reflecteix i llevat que hi hagi una prova en contra, les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera, i classificació, i també la concurrència o no-concurrència de les prohibicions de contractar que han de constar en el Registre. També disposa que la inscripció en el registre oficial de licitadors i empreses classificades d’una comunitat autònoma acredita circumstàncies idèntiques als efectes de la contractació amb aquesta, amb les entitats locals incloses en el seu àmbit territorial i amb els altres ens, organismes o entitats del sector públic dependents de l’una i de les altres.

D’acord amb l’apartat 1 de l’article 326 del Text refós esmentat, el ROLECE depèn del Ministeri d’Economia i Hisenda —actualment, Ministeri d’Hisenda i Funció Pública— i la gestió correspon als òrgans de suport tècnic de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat. A més, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 327, les comunitats autònomes poden crear els seus propis registres oficials de licitadors i empreses classificades, en què s’han d’inscriure les condicions d’aptitud dels empresaris que ho sol·licitin, que hagin estat classificats per les comunitats autònomes o que hagin incorregut en alguna prohibició de contractar la declaració de la qual correspongui a les comunitats autònomes o a les entitats locals incloses en el seu àmbit territorial.

Al seu torn, la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, estableix en la disposició addicional tercera, sota l’epígraf «Plataforma de contractació del sector públic», que la Plataforma de contractació de l’Estat, regulada en l’article 334 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, passa a denominar-se Plataforma de contractació del sector públic, i disposa que s’hi han de publicar, en tot cas, directament a càrrec dels òrgans de contractació o per interconnexió amb dispositius electrònics d’agregació de la informació de les diferents administracions i entitats públiques, les convocatòries de licitacions i els resultats d’aquestes convocatòries de totes les entitats que comprèn l’apartat 1 de l’article 3 del Text refós esmentat.

La Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques, creada el 26 d’octubre de 2012 pel Consell de Ministres, va proposar, en l’Informe per a la reforma de les administracions públiques, la unificació dels registres oficials de licitadors i empreses classificades de les comunitats autònomes en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, i també que totes les licitacions i tots els perfils de contractant, tant del sector públic estatal com de les comunitats autònomes, es publiquin a la Plataforma de contractació del sector públic.

La Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social, va modificar l’article 327 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, i va afegir que els òrgans competents de les comunitats autònomes que optin per no portar el seu propi registre independent de licitadors i empreses classificades han de practicar les inscripcions d’ofici de les prohibicions de contractar en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, i que també poden practicar-hi les inscripcions de les condicions d’aptitud dels empresaris domiciliats en el seu àmbit territorial que ho sol·licitin, o la classificació. També estableix que la pràctica d’aquestes inscripcions exigeix la subscripció prèvia d’un conveni amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i que aquestes inscripcions tenen els mateixos efectes acreditatius, amb plena eficàcia davant tots els òrgans de contractació del sector públic.

El 16 de febrer de 2015 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre diverses actuacions de coordinació en matèria de contractació pública (publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat 49/2015, de 26 de febrer), que té per objecte, entre d’altres, la consolidació en un únic registre, això és, el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, dels assentaments del ROLECE i els del Registre de contractistes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de manera que ambdues administracions hi han de practicar les inscripcions registrals que actualment practiquen en els registres respectius.

En l’àmbit dels registres de licitadors, aquest Conveni té per objecte coordinar i consolidar en un únic registre tota la informació relativa a empresaris i altres operadors econòmics, tant la inscrita o susceptible d’inscripció en el ROLECE com la inscrita o susceptible d’inscripció en el Registre de contractistes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sens perjudici de mantenir invariables les competències de les administracions respectives pel que fa a la tramitació i la resolució dels expedientes d’inscripció registral.

D’acord amb el Conveni esmentat, la tramitació dels expedients d’inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic i l’adopció dels acords corresponents és competència de l’administració a la qual s’adreci el sol·licitant quan l’empresari tengui el domicili en l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i dels òrgans del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública en els altres casos.

De conformitat amb el que estableix el Conveni, s’ha elaborat el cens consolidat dels empresaris amb inscripció vigent en el Registre de contractistes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el ROLECE, i també la relació d’empresaris inscrits en ambdós registres.

Així mateix, aquest Conveni té per objecte la utilització de la Plataforma de contractació del sector públic per aportar informació sobre els processos de contractació en l’àmbit de competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, inicialment mitjançant un intercanvi d’informació entre portals o sistemes informàtics similars de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de l’Administració General de l’Estat, i, posteriorment, mitjançant la utilització d’una única plataforma de contractació, això és, de la Plataforma de contractació del sector públic.

El Decret 20/1997, de 7 de febrer, va crear la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Registre de contractes i el Registre de contractistes, el text consolidat del qual es va aprovar, després de diverses reformes, mitjançant el Decret 3/2016, de 29 de gener. Abans, l’Ordre de 19 de desembre de 1997 va desplegar la regulació dels registres de contractes i contractistes creats pel Decret 20/1997 esmentat.

En conseqüència, és necessari modificar la normativa autonòmica que regula el Registre de contractistes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Plataforma de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Concretament, es modifica el text consolidat del Decret pel qual es creen la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Registre de contractes i el Registre de contractistes, aprovat pel Decret 3/2016, de 29 de gener, i es deroguen l’Ordre de 19 de desembre de 1997 per la qual es desplega la regulació dels registres de contractes i contractistes —que encara romania vigent, pel que fa a l’articulat, en tota la part relativa al Registre de contractistes objecte del capítol III de l’Ordre i el Decret 51/2012, de 29 de juny, pel qual es regulen la Plataforma de contractació i els perfils de contractant de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La modificació del Decret vigent en el punt relatiu al Registre de contractistes implica suprimir la regulació que contenen, actualment, els articles 26 a 33 integrats en la secció 3a del capítol II. Ara bé, tenint en compte que el Decret acaba amb el capítol III articles 34 i 35 dedicat a la classificació empresarial, la regulació del qual es manté en un article únic —amb un abast més general però alhora amb una redacció més simplificada—, aquests articles 34 i 35 s’unifiquen en l’article 26, i es deroguen formalment els articles 27 a 33 restants, de manera que, després d’aquesta modificació, cap article del Decret quedi sense contingut. Pel que fa a la modificació relativa a la Plataforma de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, bàsicament es canvia la funció de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en aquest àmbit que preveu l’article 2 del Decret vigent, i que ara s’ha de limitar a coordinar la gestió dels perfils de contractant dels òrgans de contractació del sector públic autonòmic que es publiquin en la Plataforma de contractació del sector públic.

A més, per mitjà de diverses disposicions addicionals i transitòries, en primer lloc es preveu el règim jurídic aplicable al trasllat al Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic dels assentaments que integren el Registre de contractistes, i que s’ha de regir en aquest punt pel que estableix el Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre diverses actuacions de coordinació en matèria de contractació, esmentat abans; es disposa, en segon lloc, que, mentre no s’adoptin mesures tècniques d’integració dels registres, el registre d’entrada de les sol·licituds en l’aplicació del Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic i de les sol·licituds i les proposicions en l’aplicació corresponent a la Plataforma de contractació del sector públic serveix com a registre d’entrada de les sol·licituds i les proposicions en el Registre general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i, finalment, es regula el règim transitori aplicable als expedients en tramitació i a la validesa dels certificats de l’actual Registre de contractistes de la Comunitat Autònoma, i també el règim transitori en matèria de plataformes de contractació.

Així mateix, s’aprofita la modificació del Decret per refer algunes de les funcions de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i també les del secretari, actualitzar la redacció del Decret i introduir-hi altres millores tècniques.

Finalment, i per mitjà de dues disposicions finals, d’una banda es modifica l’article 5.2 del Decret 113/2010, de 5 de novembre, d’accés electrònic als serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a fi de substituir l’obligació relativa al fet que la seu electrònica de la Comunitat Autònoma inclogui els perfils de contractant per una altra obligació consistent, simplement, a facilitar l’accés a la Plataforma de contractació del sector públic mitjançant l’enllaç corresponent, i de l’altra s’estableix que la norma comenci a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per acabar, aquesta modificació del Decret també exigeix deixar sense contingut el capítol VI —relatiu als registres de contractes i de contractistes— del Reglament d’organització i funcionament de la Junta Consultiva, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 10 d’octubre de 1997, modificació que també s’aprova avui per mitjà de l’acord corresponent del Consell de Govern.

Per tot això, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, amb l’informe favorable de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 21 de juliol de 2017,

 

DECRET

Article únic

Modificació del text consolidat del Decret pel qual es creen la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Registre de contractes i el Registre de contractistes, aprovat pel Decret 3/2016, de 29 de gener

1. L’article 1 del text consolidat del Decret pel qual es creen la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Registre de contractes i el Registre de contractistes, aprovat pel Decret 3/2016, de 29 de gener, queda modificat de la manera següent:

Article 1

Naturalesa jurídica

Es crea la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, adscrita a la direcció general competent en matèria de contractació pública, com a òrgan consultiu i assessor en matèria de contractació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que n’integren el sector públic instrumental.

2. L’article 2 del text consolidat esmentat queda modificat de la manera següent:

Article 2

Funcions de la Junta

Corresponen a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les funcions següents:

a) Informar sobre les qüestions que li sotmetin les diferents conselleries i els ens que integren el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma en matèria de contractació pública. Aquest informe és preceptiu en els casos que assenyali la legislació vigent en matèria de contractació pública i en tot cas:

1r. En els projectes normatius en matèria de contractació pública i en els que afecten la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2n. En els models de plecs de clàusules administratives particulars.

3r. En la inclusió, en els plecs de clàusules administratives particulars, d’estipulacions contràries a les previstes en els plecs de clàusules administratives generals.

b) Promoure l’adopció de les normes o les mesures de caràcter general que consideri convenients per millorar el sistema de contractació en els seus aspectes administratius, tècnics i econòmics.

 

c) Vetlar pel compliment de la normativa en matèria de contractació pública i, en particular, per l’observança dels principis de publicitat, concurrència, igualtat i no-discriminació en els contractes que formalitzin l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els ens que n’integren el sector públic instrumental.

d) Elaborar els estudis que consideri necessaris sobre contractació pública i proposar als òrgans de contractació, mitjançant recomanacions, l’adopció de les mesures que se’n derivin.

e) Col·laborar, en l’àmbit de la seva competència, en l’activitat de formació del personal al servei de l’Administració autonòmica que tengui relació directa amb la contractació pública.

f) Impulsar i promoure l’homogeneïtzació de la documentació administrativa en matèria de contractació pública.

g) Proposar al Consell de Govern, mitjançant el conseller corresponent, l’aprovació de plecs de clàusules administratives generals, amb el dictamen previ del Consell Consultiu de les Illes Balears.

h) Gestionar el Registre de contractes.

i) Adoptar acords sobre l’organització, la qual cosa inclou la creació, si s’escau, dels òrgans col·legiats que es considerin adequats, i sobre el sistema de classificació de les empreses, respectant, en tot cas, les regles i els criteris que estableix la normativa vigent aplicable.

j) Adoptar acords en relació amb la classificació i la revisió de classificacions, informar preceptivament de la suspensió de classificacions i exercir les altres funcions que resulten en aquesta matèria de la legislació de contractes del sector públic.

k) Elevar anualment al Consell de Govern, mitjançant el titular de la conselleria a la qual estigui adscrita la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, una memòria sobre la gestió contractual de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que n’integren el sector públic instrumental, i proposar l’adopció de les mesures generals o particulars que es considerin convenients.

l) Informar sobre les propostes d’acord al Consell de Govern per les quals s’autoritza la contractació amb persones físiques o jurídiques no classificades.

m) Resoldre el recurs especial en matèria de contractació a què es refereix l’article 66 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

n) Coordinar la gestió dels perfils de contractant de tots els òrgans de contractació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental que es publiquin en la Plataforma de contractació del sector públic, i coordinar-se amb els òrgans competents de l’Administració General de l’Estat.

o) Tramitar els expedients d’inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic i adoptar les resolucions corresponents quan l’empresari tengui el domicili en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears i hagi sol·licitat la inscripció davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i també coordinar-se amb l’òrgan competent de l’Administració General de l’Estat.

p) Formular una proposta de resolució en els expedients per declarar la prohibició de contractar de les persones que hagin incomplert, per una causa que els sigui imputable, l’obligació de comunicar la informació que correspongui en matèria de classificació i la relativa al Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, sempre que els procediments s’hagin tramitat davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

q) Coordinar la contractació pública i fer-ne el seguiment. A aquests efectes pot requerir als òrgans de contractació els documents, els antecedents o els informes que siguin necessaris, llevat que tenguin caràcter secret o reservat.

r) Aprovar les recomanacions, les instruccions o les circulars que es considerin oportunes en relació amb la contractació pública.

s) Mantenir les relacions ordinàries amb la resta d’òrgans consultius en matèria de contractació pública de l’Administració General de l’Estat i de les comunitats autònomes.

t) Exercir qualsevol altra atribució que li atorguin les disposicions vigents.

 

3. L’apartat 1 de l’article 6 del text consolidat esmentat queda modificat de la manera següent:

1. El Ple coneix dels assumptes i els expedients que el president estimi que s’hi han de sotmetre per raó de la seva importància. En tot cas, les seves competències s’estenen a emetre l’informe preceptiu que preveu l’apartat 1r de l’article 2 a, a vetlar pel compliment de la normativa en matèria de contractació pública de l’article 2 c, a formular la proposta d’aprovació de l’article 2 g, a organitzar el sistema de classificació de l’article 2 i, i a aprovar la memòria sobre la gestió contractual a què es refereix l’article 2 k, i també a qualsevol altra que així ho acordi la Comissió Permanent per la seva transcendència especial.

4. L’apartat 2 de l’article 10 del text consolidat esmentat queda modificat de la manera següent:

2. Són funcions del secretari:

a) Estudiar, elaborar i sotmetre a la consideració de la Comissió de Classificació Empresarial, de la Comissió Permanent i del Ple, mitjançant el president respectiu, les propostes d’acord en relació amb els assumptes i els expedients competència d’aquests òrgans.

b) Dictar les resolucions d’inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

c) Gestionar el Registre de contractes.

d) Estendre actes de les sessions i, en general, exercir les funcions pròpies dels secretaris dels òrgans col·legiats previstes en la legislació de règim jurídic aplicable a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

e) Exercir les funcions que li atribueixin les disposicions vigents.

5. L’apartat 1 de l’article 11 del text consolidat esmentat queda modificat de la manera següent:

1. Les convocatòries del Ple, de la Comissió Permanent i del Consell Assessor, i també el seu règim de constitució, l’adopció d’acords i la realització de sessions, s’han d’ajustar al que estableix la legislació de règim jurídic aplicable a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. L’apartat 2 de l’article 12 del text consolidat esmentat queda modificat de la manera següent:

2. També poden sol·licitar informes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears els presidents dels consells insulars, els batles o presidents dels ajuntaments de l’àmbit territorial de les Illes Balears i els presidents de les organitzacions empresarials de les Illes Balears afectades per la contractació pública.

7. L’epígraf del capítol II del text consolidat esmentat queda modificat de la manera següent:

Capítol II
Registre de contractes i Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic

8. L’article 15 del text consolidat esmentat queda modificat de la manera següent:

Article 15

Registre de contractes i Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic

1. El Registre de contractes depèn directament de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic depèn del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i es regeix per la normativa d’àmbit estatal aplicable a aquest Registre.

9. La secció 3a del capítol II del text consolidat esmentat queda modificada de la manera següent:

Secció 3a
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic

Article 24

Inscripció

1. La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és l’òrgan competent per efectuar les inscripcions en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, en el marc de la normativa que regula aquest Registre.

 

2. Les persones físiques que tenguin la condició d’empresaris o professionals i les persones jurídiques, nacionals o estrangeres, que tenguin el domicili en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, poden sol·licitar la inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a fi d’acreditar les seves condicions d’aptitud per contractar davant qualsevol òrgan de contractació del sector públic.

Les persones interessades també poden tramitar les seves sol·licituds davant l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública; en aquest cas, la tramitació dels expedients d’inscripció i l’adopció dels acords corresponents són competència d’aquest òrgan.

3. S’hi han d’inscriure obligatòriament la classificació empresarial que atorgui la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les prohibicions de contractar que corresponguin.

Article 25

Resolució

1. La competència per dictar resolucions d’inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic correspon, en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, al secretari de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Contra els actes que dicti el secretari de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es pot recórrer en alçada davant el titular de la direcció general a la qual estigui adscrita la Junta Consultiva.

10. El capítol III del text consolidat esmentat queda modificat de la manera següent:

Capítol III
Classificació empresarial

Article 26

Procediments en matèria de classificació empresarial

1. Les sol·licituds de classificació i les declaracions responsables per acreditar el manteniment de la solvència econòmica i financera i el manteniment de la solvència tècnica i professional s’han de fer en tot cas per via telemàtica.

2. Els tràmits a què es refereix l’apartat anterior han de ser accessibles des del web de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

11. S’afegeix una disposició addicional al text consolidat esmentat, la disposició addicional única, amb la redacció següent:

Disposició addicional única

Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans i càrrecs que en aquest Decret apareixen en gènere masculí s’han d’entendre referides al masculí o al femení segons la persona de qui es tracti en cada cas.

Disposició addicional primera

Trasllat d’assentaments al Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic

1. Els assentaments que a l’entrada en vigor d’aquest Decret integren el Registre de contractistes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s’han de traslladar al Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic de la manera que estableix el Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre diverses actuacions de coordinació en matèria de contractació pública publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat 49/2015, de 26 de febrer, sempre que la informació que contenguin aquests assentaments hagi de ser objecte d’inscripció en aquest Registre oficial.

2. A l’entrada en vigor d’aquest Decret quedaran cancel·lades totes les inscripcions en el Registre de contractistes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que corresponguin a empresaris la inscripció dels quals no estigui vigent.

Disposició addicional segona

Registre d’entrada

Mentre no s’adoptin les mesures tècniques d’integració dels registres que calguin, s’ha d’entendre que el registre d’entrada de les sol·licituds en l’aplicació corresponent al Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic i el registre d’entrada de les sol·licituds i les proposicions en l’aplicació corresponent a la Plataforma de contractació del sector públic determinen en tot cas l’entrada de les sol·licituds i les proposicions en el Registre general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició transitòria primera

Expedients en tramitació i tancament del Registre de contractistes

1. Els procediments administratius iniciats davant el Registre de contractistes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret s’han de resoldre de conformitat amb la normativa anterior.

2. Una vegada resolts els procediments a què es refereix l’apartat anterior, els assentaments als quals hagin donat lloc s’han de traslladar al Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, sempre que contenguin informació susceptible d’inscripció en aquest Registre oficial, i el Registre de contractistes de la Comunitat Autònoma s’entendrà tancat i extingit a tots els efectes.

Disposició transitòria segona

Validesa dels certificats del Registre de contractistes

Els certificats d’inscripció en el Registre de contractistes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears expedits amb anterioritat a la data d’entrada en vigor d’aquest Decret són vàlids i produeixen efectes fins a la data de vigència dels certificats, sempre que les circumstàncies que s’hi reflecteixin no hagin variat.

Disposició transitòria tercera

Règim transitori en matèria de plataformes de contractació

1. Els òrgans de contractació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental han de publicar en la Plataforma de contractació del sector públic la informació relativa als procediments de contractació que estiguin en tramitació però dels quals no s’hagi publicat encara informació en la Plataforma de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la sol·licitud prèvia de creació dels perfils de contractant que corresponguin.

2. Els òrgans de contractació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental han de publicar en la Plataforma de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la informació relativa als procediments de contractació que estiguin en tramitació i dels quals s’hagi publicat ja informació en la Plataforma esmentada.

Disposició derogatòria única

Normes que es deroguen

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin a aquest Decret i, en particular, les següents:

a) Els articles 27 a 35 del text consolidat del Decret pel qual es creen la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Registre de contractes i el Registre de contractistes, aprovat pel Decret 3/2016, de 29 de gener.

b) El Decret 51/2012, de 29 de juny, pel qual es regulen la Plataforma de contractació i els perfils de contractant de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

c) L’Ordre del conseller de Presidència de 19 de desembre de 1997 per la qual es desplega la regulació dels Registres de contractes i contractistes creats pel Decret 20/1997, de 7 de febrer.

Disposició final primera

Modificació del Decret 113/2010, de 5 de novembre, d’accés electrònic als serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

L’apartat 2 de l’article 5 del Decret 113/2010, de 5 de novembre, d’accés electrònic als serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:

2. La seu electrònica també ha de contenir un enllaç a la Plataforma de contractació del sector públic que ha de permetre l’accés als perfils de contractant de tots els òrgans de contractació inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret, als efectes prevists en l’article 53 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en l’article 19 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears.

 

Disposició final segona

Entrada en vigor

Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 21 de juliol de 2017

La presidenta

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Francesca Lluch Armengol i Socias

Catalina Cladera i Crespí


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma