Recopilació informes

Posam a la vostra disposició una recopilació dels informes emesos per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa durant el període 2002-2006.

Informes 2002-2006