Secretaria

La secretària de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa és la senyora Mª Matilde Martínez Montero.