PROCEDIMENT OBERT

Contracte d'obres

Annexes contracte d'obres

Contracte de serveis

Contracte de subministrament

El annexes de contractes de serveis i subministrament estan amb els models de plecs NG de 2022

Els annexes excel de calcul del preu, valors anormal i coste del cicle de vida estan amb els models NG de 2022


PROCEDIMENT LICITACIÓ AMB NEGOCIACIACIÓ

Contracte de serveis (plec i annexes)

Contracte de subministrament (plec i annexes)


PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

Contracte d'obres (plec i annexes)

Contracte de serveis (plec i annexes)

Contracte de subministrament (plec i annexes)