Recomanacions  

Recomanació 1/2002, de 28 de febrer, procediment per a la publicació i disponibilitat dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques dels contractes públics que oferten l'Administració de la CAIB i les seves entitats i empreses públiques, a la pàgina web de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

Recomanació 2/2002, de 25 d'abril, exigència de classificació d'obres per part de la CAIB en el subgrup K2.

Recomanació 1/2008, de 7 de juliol, als òrgans de contractació sobre la utilització comú dels models de plecs de clàusules administratives particulars.

Recomanació 1/2013, de 9 de desembre, sobre diverses qüestions relatives a la declaració responsable a què fa referència l'article 146.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Recomanació 1/2014, de 30 d'abril, sobre la motivació de l'acceptació o el rebuig d'una oferta amb valors anormals o desproporcionats

Recomanació 2/2014, de 30 de setembre, sobre l'obtenció, per mitjans telemàtics, de les dades relatives a la identitat personal i de les que acrediten el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb la Seguretat Social en els expedients de contractació.

Recomanació 1/2016, de 30 de juny, sobre l’aplicació directa de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i de la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a l’adjudicació de contractes de concessió.