OFERTES DE TREBALL


Dimecres, 17 de maig de 2023

Resolució de la Presidenta de l’Institut Balear de la Joventut, per la qual es publiquen les llistes definitives de les puntuacions de les sol·licituds admeses en relació a la convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de feina de les categories de cuiner/a, ajudant de cuina i empleat de servei a les instal·lacions gestionades per l’IBJOVE

RESOLUCIÓ PDF


Dimecres, 4 de maig de 2023

Llistats provisional de puntuació de mèrits en relació a la convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de feina de les categories de cuiner/a, ajudant de cuina i empleat de servei a les instal·lacions de l’IBJOVE. Al·legacions fins dia 12 de maig de 2023

LLISTES PDF


Dimecres, 4 de maig de 2023

Resolució de la presidenta de l’Institut Balear de la Joventut, per la qual s'aplica el procediment de tramitació d'urgència, per l'expedient relatiu a l'obertura d'un nou termini de la convocatòria de la borsa de treball durant la temporada 2023, per a la contractació amb la màxima celeritat, de personal temporal adscrit a les instal·lacions gestionades per l'IBJOVE

RESOLUCIÓ PDF


Dimarts, 2 de maig de 2023

Resolució de la presidenta de l’Institut Balear de la Joventut, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos inscrits en el nou termini obert durant l'any 2023 d'aspirants a la borsa de treball per cobrir temporalment llocs de feina de les categories de cuiner/a, ajudant de cuina i empleat de servei a les instal·lacions de l'IBJOVE. Termini per al·legar fins dia 30 d'abril de 2023.

RESOLUCIÓ PDF


Dijous, 20 d'abril de 2023

Llista provisional d'admesos i exclosos inscrits en el nou termini obert durant l'any 2023 d'aspirants a la borsa de treball per cobrir temporalment llocs de feina de les categories de cuiner/a, ajudant de cuina i empleat de servei a les instal·lacions de l'IBJOVE. Termini per al·legar fins dia 30 d'abril de 2023.

Llistat_cuiner_23.pdfLlistat_cuiner_23.pdf

Llistat_auj_cuina_23.pdfLlistat_auj_cuina_23.pdf

Llistat_aux_recol_23.pdfLlistat_aux_recol_23.pdf


Dimecres, 19 d'abril de 2023

Resolució de la presidenta de l’Institut Balear de la Joventut, a proposta del director de l’Institut Balear de la Joventut, per la qual es publica la llista definitiva de les puntuacions obtingudes pels candidats i candidates d’acord amb la valoració dels mèrits aportats i l’entrevista personal, en relació a la selecció d’un rellevista corresponent a grup C mitjançant contracte de relleu amb motiu de la jubilació parcial anticipada d’un treballador de l’Institut Balear de la Joventut

RESOLUCIÓ PDF


Dimecres, 5 d'abril de 2023

Llista definitiva de les puntuacions obtingudes pels candidats i candidates d’acord amb la valoració dels mèrits aportats, així com la llista de candidats i candidates que es convocaran a l’entrevista personal en relació a la selecció d’un rellevista corresponent a grup C mitjançant contracte de relleu amb motiu de la jubilació parcial anticipada d’un treballador de l’Institut Balear de la Joventut.

LLISTA DEFINITIVA PDF


Dijous, 30 de març de 2023

Llista provisional de les puntuacions obtingudes pels candidats en relació al procés de selecció d’un rellevista corresponent a grup C mitjançant contracte de relleu amb motiu de la jubilació parcial anticipada d’un treballador de l’Institut Balear de la Joventut.

LLISTA PROVISIONAL PDF


Dimecres, 29 de març de 2023

Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut, per la qual es publica la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses de l'oferta pública d'ocupació núm. 04 2023 00 1062 en relació a la selecció d’un rellevista corresponent a grup C mitjançant contracte de relleu amb motiu de la jubilació parcial anticipada d’un treballador de l’Institut Balear de la Joventut.

LLISTA DEFINITIVA PDF

ANNEX PDF


Dijous, 23 de març de 2023

BORSA DE TREBALL CUINER/A, AJUDANT/A DE CUINA I EMPLEAT/DA DE SERVEIS

Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), relativa a l’obertura d’un nou termini de la convocatòria de la borsa de treball durant la temporada 2023, per a la contractació de personal temporal adscrit a les instal·lacions gestionades per l’IBJOVE, amb la categoria laboral de cuiner/a, ajudant/a de cuina i empleat/da de servei

RESOLUCIÓ PDF

BASES GENERALS PDF

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ Editor de Text odt


Dimarts, 21 de març de 2023

Llista provisional de persones admeses i excloses de l'oferta pública d'ocupació núm. 04 2023 00 1062 en relació a la selecció d’un rellevista corresponent al grup C mitjançant contracte de relleu amb motiu de la jubilació parcial anticipadad'un treballador de l'Institut Balear de la Joventut.

LLISTA PROVISIONALPDF


Divendres, 3 de març de 2023


Oferta pública d'ocupació núm. 04 2023 00 1062 en relació a la selecció d’un rellevista
corresponent al grup C mitjançant contracte de relleu amb motiu de la jubilació parcial anticipada
d'un treballador de l'Institut Balear de la Joventut.


L'IBJOVE publica el llistat inicial d'inscrits validat pel SOIB en relació a l'oferta pública d’ocupació 04
2023 00 1062 de selecció d’un rellevista corresponent al grup C mitjançant contracte de relleu amb
motiu de la jubillació parcial anticipada d'un treballador de l'Institut Balear de la Joventut.

LLISTA INICIALLlista_de_persones_inscrites_al_SOIB_placa_rellevista_grup_C.pdfLlista_de_persones_inscrites_al_SOIB_placa_rellevista_grup_C.pdf

MOLT IMPORTANT: Les persones que han presentat la seva candidatura han de complir les
condicions, requisits i titulacions acadèmiques que s’especifiquen al punt 3 de les Bases
reguladores.


Un cop publicada la llista de persones inscrites, segons s’especifica a les bases reguladores, les
persones aspirants disposen un termini de 10 dies hàbils,a partir del dia següent de la publicació al
web, per lliurar el formulari de presentació de la documentació (que inclou les declaracions
responsables) i tota la documentació requerida corresponent als requisits i mèrits a valorar.


Les formes de presentació són les següents:


- Presencialment, a la seu de l’Institut Balear de la Joventut, al carrer de l’Uruguai, s/n (Velòdrom
Illes Balears), 07010 Palma, de 9.00 a 14.00 h.
- A més, de forma presencial, els aspirants també podran aportar la documentació requerida a
través dels mitjans inclosos a l’article 16.4 a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Telemàticament, per mitjà del registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat
https://rec.redsara.es/registro seleccionant la Conselleria d’Afers Socials i Esports. Per poder dur a
terme el tràmit telemàtic es requereix un certificat digital o DNI electrònic. En aquest cas, els
aspirants informaran del tràmit a l’IBJOVE mitjançant el correu electrònic: contractacio@ibjove.net
Segons estableix el punt 4. Condicions i requisits acadèmics de les persones aspirants de les bases,
s’ha d'aportar la documentació següent:


1. DNI/NIE.
2. Títol de batxillerat, títol de tècnic superior en formació professional o equivalent.
3. Certificat de català C1 o equivalent.
4. Documents acreditatius de l’experiència laboral, mitjançant l’Informe de la vida laboral,
acreditant-se la categoria d’administratiu mitjançant el contracte laboral o certificat de l’empresa
corresponent, titulacions acadèmiques superiors a les requerides i formació complementària.

Tota aquesta documentació ha de ser lliurada juntament amb el següent formulari de presentació
de documentació emplenat correctament: 2023_formulari_presentacio_documentacio.odt2023_formulari_presentacio_documentacio.odt


22 de febrer de 2023

Oferta pública d'ocupació amb núm. 04 2023 001062 corresponent a la selecció d'un rellevista corresponent al grup C mitjançant contracte de relleu amb motiu de la jubillació parcial anticipada d'un treballador de l'Institut Balear de la Joventut.

BASES_DEL_PROCES_DE_SELECCIO_definitives_a_20_de_febrer_de_2023.pdfBASES_DEL_PROCES_DE_SELECCIO_definitives_a_20_de_febrer_de_2023.pdf

Inscripció al SOIB:  https://soib.es/oferta-publica-ocupacio/


15 de juliol de 2022

Procés de selecció de personal temporal mitjançant contracte mercantil i es nomena als membres de la comissió de baremació de l’Institut Balear de la Joventut en relació la contractació del servei de personal especialitzat en l'atenció de persones amb discapacitat o pertanyents a col·lectius vulnerables o en risc d'exclusió que participen en el cursos de formació ocupacional organitzats per l’IBJOVE per al curs 2022/23

Resolució PDF
Oferta PDF
Criteris de selecció PDF

Més informació Pàgina Web


15 de juliol de 2022

Procés de selecció del servei de personal temporal mitjançant contracte mercantil i es nomena als membres de la comissió de baremació de l’Institut Balear de la Joventut en relació amb la impartició del curs de competències clau FCOV22, comunicació en Llengua Castellana – N2

Resolució PDF
Oferta PDF
Criteris de selecció PDF

Més informació Pàgina Web


22 d'abril de 2022 

Llista definitiva de les puntuacions en la valoració dels mèrits obtingudes per les persones aspirants en relació a la convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de feina de les categories de cuiner/a, ajudant de cuina i auxiliar de recolzament a les instal·lacions de l’ IBJOVE. 

Llista de puntuacions definitiva


29 de març de 2022 

Llista provisional de les puntuacions en la valoració dels mèrits obtingudes per les persones aspirants en relació a la convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de feina de les categories de cuiner/a, ajudant de cuina i auxiliar de recolzament a les instal·lacions de l’ IBJOVE. 

Llista de puntuacions provisional


28 de març de 2022

Llista definitiva de persones admeses i excloses en relació a la convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de feina de les categories de cuiner/a, ajudant de cuina i auxiliar de recolzament a les instal·lacions de l’ IBJOVE. 

Llista definitiva


17 de març de 2022

Llistats provisionals de persones admeses i excloses en relació a la convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de feina de les categories de cuiner/a, ajudant de cuina i auxiliar de recolzament a les instal·lacions de l’ IBJOVE. 

Les persones interessades disposaran d'un termini de deu dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de l'exposició de les llistes, per esmenar-ne els defectes o aportar els documents preceptius. 

Llista provisional


10 de març de 2022

Resolució del director de l'Institut Balear de la Joventut en relació a la selecció de personal temporal mitjançant contracte de relleu, amb motiu de la substitució per jubilació parcial anticipada d’un administratiu de l’Institut Balear de la Joventut.

Resolució


2 de març de 2022

Llista definitiva de valoració de mèrits del procés de selecció de personal temporal mitjançant contracte de relleu, amb motiu de la substitució per jubilació parcial anticipada d’un administratiu de l’Institut Balear de la Joventut.

Seran citades per dur a terme l’entrevista personal totes les persones candidates que figuren a la llista definitiva de valoració de mèrits, així i, únicament per aquest procediment, les persones que optin a l’esmentada entrevista constituiran una llista de reserva per poder ocupar la plaça oferida. 

Les entrevistes tendran lloc a les oficines de l'Institut Balear de la Joventut, al Velòdrom Illes Balears, els dies 4, 7, 8 i 9 de març de 2022. 

Llista


23 de febrer de 2022

Llista provisional de valoració de mèrits en relació a la selecció de personal temporal, mitjançant contracte de relleu, amb motiu de la substitució per jubilació parcial anticipada d'un administratiu de l’Institut Balear de la Joventut. 

Les persones aspirants disposen d'un termini de tres dies hàbils, a contar des del dia següent a la publicació d'aquesta llista per al·legar o reclamar el que estimin oportú sobre la valoració provisional de mèrits.

Llista provisional de valoració de mèrits


18 de febrer de 2022

Llistat definitiva de les persones admeses i excloses a l'oferta d'ocupació nº 04 2022 000364 per cobrir una plaça en la categoria d'administratiu. 

Llista PDF


12 de febrer de 2022

Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut de data 8 de febrer de 2022 per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de feina de les categories de cuiner/a, ajudant de cuina i auxiliar de recolzament a les seves instal·lacions.

Bases PDF

Sol·licitud a emplenar Editor de Text odt

Sol·licitud a emplenar PDF


11 de febrer de 2022

Llistat provisional de les persones admeses i excloses a l'oferta d'ocupació nº 04 2022 000364 per cobrir una plaça en la categoria d'administratiu. 

Llista PDF


2 de febrer de 2022

Llistat inicial de les persones inscrites a través del SOIB a l'oferta d'ocupació nº 04 2022 000364 per cobrir una plaça en la categoria d'administratiu. 

Llista


1 de febrer de 2022

Bases del procés de selecció de personal temporal mitjançant contracte de relleu amb motiu de la substitució per jubilació parcial anticipada d'un administratiu de l'Institut Balear de la Joventut. 

Bases


24 de gener de 2022

Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut en relació a la selecció de personal docent mitjançant contracte mercantil per a la impartició del certificat de professionalitat de coordinació i direcció d'activitats de temps lliure infantil i juvenil per part de l’Institut Balear de la Joventut.

Resolució


18 de gener de 2022

Publicació de la llista definitiva amb la puntuació que ha obtingut cada persona interessada per l'ordre de prelació per a la contractació d'un màxim de 2 docents per mòdul, segons la Instrucció 5/2020 per la qual s'aprova el protocol per gestionar la formació per a l'ocupació que s'ha d'impartir en centres propis no educatius públics. 

Les persones aspirants poden interposar contra aquest un recurs d'alçada davant l'òrgan competent.

LD MF1867-22

LD MF1868-22

LD MF1869-22

LD MF1870-22


12 de gener de 2022

Publicació de la llista provisional amb la puntuació que ha obtingut cada persona interessada per l’ordre de prelació per a la contractació d'un màxim de 2 docents per mòdul, segons la Instrucció 5/2020 per la qual s'aprova el protocol per gestionar la formació per a l'ocupació que s'ha d'impartir en centres propis no educatius públics. 

S'atorga un termini de 3 dies hàbils comptadors des del dia següent a la publicació de la llista provisional per a què presentin al·legacions.

LP MF1867-22

LP MF1868-22

LP MF1869-22

LP MF1870-22


10 de gener de 2022

Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut per es nomena als membres suplents de la Comissió de Baremació de l’Institut Balear de la Joventut en relació amb la impartició dels mòduls del certificat de professionalitat de Direcció i Coordinació d'Activitats de Temps Lliure infantil i juvenil.

Resolució PDF


13 de desembre de 2021

Selecció de personal temporal mitjançant contracte mercantil per a la impartició dels mòduls teòrics del certificat de professionalitat de Direcció i Coordinació d'Activitats de Temps Lliure infantil i juvenil.

Imprescindible tenir l'acreditació del REFOIB en l’especialitat requerida (la persona seleccionada haurà d’acreditar el codi de formador/a).

Resolució PDF

Ofertes d’ocupació:

MF1867-22 PDF - MF1868-22 PDF - MF1869-22 PDF - MF1870-22 PDF

Criteris de valoració PDF

Termini d'inscripció: 10 dies hàbils, a partir del dia següent de que es publiqui a la pàgina web de l’IBJOVE.

Full de sol·licitud PDF

Sol·licituds de les persones candidates:

Les persones que vulguin aspirar a l’oferta d’ocupació disposaran de 10 dies hàbils, a partir del dia següent de que es publiqui a la pàgina web del centre per presentar la sol·licitud. A la sol·licitud s’hi ha d’adjuntar la documentació necessària per acreditar els requisits mínims i els mèrits. 

Es poden presentar les sol·licituds en el Registre Electrònic Comú de l'Administració General de l'Estat a través del punt d'accés general, o accedint a la pàgina web de la CAIB < >// Administració//Atenció a la ciutadania//Atenció telemàtica//Registre Electrònic ComúPàgina Web

També es poden presentar en qualsevol dels registres que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.


24 de setembre

Resolució del director de l'Institut Balear de la Joventut, per la qual es publica la llista definitiva amb les puntuacions obtingudes pels candidats i es proposa la contractació de la candidata amb major puntuació, en relació a la selecció d'un rellevista corresponent al grup C mitjançant contracte de relleu amb motiu de la jubilació parcial anticipada d'un treballador de l'Institut Balear de la Joventut.

RESOLUCIÓ PDF


23 de setembre

Resolució del director de l'Institut Balear de la Joventut, per la qual es publica la llista definitiva amb les puntuacions obtingudes pels candidats d'acord amb la valoració dels mèrits aportats, en relació a la selecció d'un rellevista corresponent al grup C mitjançant contracte de relleu amb motiu de la jubilació parcial anticipada d'un treballador de l'Institut Balear de la Joventut.

RESOLUCIÓ PDF


17 de setembre

Llista provisional amb les puntuacions obtingudes en relació a la selecció d'un rellevista corresponent al grup C mitjançant contracte de relleu amb motiu de la jubilació parcial anticipada d'un treballador de l'Institut Balear de la Joventut.

Es disposa d'un termini de tres dies hàbils comptadors des del dia següent a aquesta publicació, finalitzant el dimecres, 22 de setembre de 2021

LLISTAT PROVISIONAL PDF


16 de setembre

Resolució del director de l'Institut Balear de la Joventut, mitjançant la qual es procedeix a la correcció d'errors de la Resolució de 3 de setembre de 2021, per la qual es va publicar la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses en relació a la selecció d'un rellevista corresponent al grup C mitjançant contracte de relleu amb motiu de la jubilació parcial anticipada d'un treballador de l'Institut Balear de la Joventut.

RESOLUCIÓ PDF


3 de setembre

Resolució del director de l'Institut Balear de la Joventut, per la qual es publica la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses en relació a la selecció d'un rellevista corresponent al grup C mitjançant contracte de relleu amb motiu de la jubillació parcial anticipada d'un treballador de l'Institut Balear de la Joventut.

RESOLUCIÓ PDF

LLISTA D'ADMESOS PDF

LLISTA D'EXCLOSOS PDF


27 d'agost de 2021

Oferta pública d'ocupació amb núm. 04 2021 001946 corresponent a la selecció d'un rellevista corresponent al grup C mitjançant contracte de relleu amb motiu de la jubillació parcial anticipada d'un treballador de l'Institut Balear de la Joventut.

Les persones excloses provisionalment disposaran de 3 dies hàbils des de l'endemà de la publicació per esmenar les deficiències detectades i aportar els documents preceptius. Si no s'esmenen les deficiències dins aquest termini, les candidatures quedaran excloses de la convocatòria de manera definitiva.

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS PDF

LLISTAT PROVISIONAL D'EXCLOSOS PDF


29 de juliol de 2021

Oferta pública d'ocupació amb núm. 04 2021 001946 corresponent a la selecció d'un rellevista corresponent al grup C mitjançant contracte de relleu amb motiu de la jubillació parcial anticipada d'un treballador de l'Institut Balear de la Joventut.

Llista definitiva de valoració de mèrits en relació a la selecció d'un rellevista corresponent al grup C mitjançant contracte de relleu amb motiu de la jubillació parcial anticipada d'un treballador de l'Institut Balear de la Joventut.

LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS PDF


23 de juliol de 2021

Oferta pública d'ocupació amb núm. 04 2021 001946 corresponent a la selecció d'un rellevista corresponent al grup C mitjançant contracte de relleu amb motiu de la jubillació parcial anticipada d'un treballador de l'Institut Balear de la Joventut.

Llista provisional de valoració de mèrits en relació a la selecció d'un rellevista corresponent al grup C mitjançant contracte de relleu amb motiu de la jubillació parcial anticipada d'un treballador de l'Institut Balear de la Joventut.

Les persones aspirants disposen d'un termini de tres dies  hàbils, a contar des del dia següent a la publicació d'aquesta llista per al·legar o reclamar el que estimin oportú sobre la valoració provisional de mèrits.

LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS PDF


22 de juliol de 2021

Oferta pública d'ocupació amb núm. 04 2021 001946 corresponent a la selecció d'un rellevista corresponent al grup C mitjançant contracte de relleu amb motiu de la jubillació parcial anticipada d'un treballador de l'Institut Balear de la Joventut.

Publicació del llistat definitiu de persones admeses i excloses segons estableixen les bases reguladores de l'oferta. Les persones inscrites disposaran d’un termini de 3 dies hàbils des de l’endemà de la publicació per esmenar les deficiències detectades i aportar els documents preceptius. Si no s’esmenen les deficiències dins aquest termini, les candidatures quedaran excloses de la convocatòria de manera definitiva.

RESOLUCIÓ PDF

PERSONES ADMESES PDF

PERSONES EXCLOSES PDF


16 de juliol de 2021

Oferta pública d'ocupació amb núm. 04 2021 002124 corresponent a la selecció de dos cuiners/es

Data d'inici de les sol·licituds: 16/07/2021
Data final de sol·licituds: 23/07/2021

Municipi del lloc de feina: Alcúdia

Per inscriure's a l'oferta, heu d'accedir al portal web d'ofertes públiques del SOIB i cercar l'oferta, bé per entitat o bé pel núm. de l'oferta: PORTAL WEB

Més informació PDF


16 de juliol de 2021

Oferta pública d'ocupació amb núm. 04 2021 001946 corresponent a la selecció d'un rellevista corresponent al grup C mitjançant contracte de relleu amb motiu de la jubillació parcial anticipada d'un treballador de l'Institut Balear de la Joventut.

Publicació del llistat provisional de persones admeses i excloses segons estableixen les bases reguladores de l'oferta. Les persones inscrites disposaran d’un termini de 3 dies hàbils des de l’endemà de la publicació per esmenar les deficiències detectades i aportar els documents preceptius. Si no s’esmenen les deficiències dins aquest termini, les candidatures quedaran excloses de la convocatòria de manera definitiva.

PERSONES ADMESES PDF

PERSONES EXCLOSES PDF


08 de juliol de 2021

Resolució de la presidenta de l'Institut Balear de la Joventut per la qual s'estima el recurs d'alçada interposat per una de les candidates participants a la selecció de personal docent per a la realització del mòdul MF1866-2 (Activitats d'educació en el temps lliure educatiu infantil i juvenil) i s'aprova una nou llistat de candidats inscrits amb la puntuació final obtinguda al procediment.


MF1866-2


Dimarts, 22 de juny de 2021

Oferta pública d'ocupació amb núm. 04 2021 002124 corresponent a la selecció d'un/a cuiner/a

Data d'inici de les sol·licituds: 22/06/2021
Data final de sol·licituds: 28/06/2021

Per inscriure's a l'oferta, heu d'accedir al portal web d'ofertes públiques del SOIB i cercar l'oferta, bé per entitat o bé pel núm. de l'oferta: PORTAL WEB

Més informació PDF


Oferta pública d'ocupació amb núm. 04 2021 002126 corresponent a la selecció d'un/a auxiliar de suport

Data d'inici de les sol·licituds: 22/06/2021
Data final de sol·licituds: 28/06/2021

Per inscriure's a l'oferta, heu d'accedir al portal web d'ofertes públiques del SOIB i cercar l'oferta, bé per entitat o bé pel núm. de l'oferta: PORTAL WEB

Més informació PDF


Oferta pública d'ocupació amb núm. 04 2021 002127 corresponent a la selecció d'un/a ajudant de cuina

Data d'inici de les sol·licituds: 22/06/2021
Data final de sol·licituds: 28/06/2021

Per inscriure's a l'oferta, heu d'accedir al portal web d'ofertes públiques del SOIB i cercar l'oferta, bé per entitat o bé pel núm. de l'oferta: PORTAL WEB

Més informació PDF


Dimecres, 16 de juny de 2021

Oferta pública d'ocupació amb núm. 04 2021 001946 corresponent a la selecció d'un rellevista corresponent al grup C mitjançant contracte de relleu amb motiu de la jubillació parcial anticipada d'un treballador de l'Institut Balear de la Joventut.

L'IBJOVE publica el llistat inicial d'inscrits validat pel SOIB referent a l'oferta 04/2021/001946 - Selecció de personal temporal mitjançant contracte de relleu amb motiu de la substitució per jubilació parcial anticipada d’un treballador de l’Institut Balear de la Joventut.


MOLT IMPORTANT: Les persones que han presentat la seva candidatura han de complir les condicions, requisits i titulacions acadèmiques que s’especifiquen al punt 3 de les Bases reguladores.

LLISTAT INICIAL PDF

Un cop publicada la llista d’inscrits, els aspirants, segons s’especifica a les bases reguladores, disposaran un termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació per presentar el formulari de presentació de la documentació (que inclou les declaracions responsables) i tota la documentació requerida corresponent als requisits i als mèrits a valorar.

BASES REGULADORES PDF


Els aspirants, preferiblement, concertaran la data i hora d’aportació de la documentació requerida mitjançant cita prèvia d’acord amb les mesures sanitàries establertes per la COVID 19, cridant als telèfons de l’Institut Balear de la Joventut: 971.17.89.10 / 971.17.89.49.

Les formes de presentació són les següents:

 • Presencialment, a la seu de l’Institut Balear de la Joventut, al carrer de l’Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears), 07010 Palma, de 9,00 a 14,00h.
 • A més, de forma presencial, els aspirants també podran aportar la documentació requerida a través dels mitjans inclosos a l’article 16.4 a) de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Telemàticament, per mitjà del registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat https://rec.redsara.es/registro seleccionant la Conselleria d’Afers Socials i Esports. Per poder dur a terme el tràmit telemàtic es requereix un certificat digital o DNI electrònic. En aquest cas, els aspirants informaran del tràmit a l’IBJOVE mitjançant el correu electrònic: contractacio@ibjove.net


Segons estableix el punt 4. Condicions i requisits acadèmics de les persones aspirants de les bases, s’ha d'aportar la següent documentació:

1. DNI/NIE.
2. Títol de batxillerat, títol de tècnic superior en formació professional o equivalent.
3. Certificat de català C1 o equivalent.

Segons s’estableix en el punt 5. Mèrits a valorar, si escau, es pot aportar la següent documentació:

 • Documents acreditatius de l’experiència laboral, mitjançant l’Informe de la vida laboral, acreditant-se la categoria d’administratiu mitjançant el contracte laboral o certificat de l’empresa corresponent.
 • Titulacions acadèmiques superiors a les requerides.
 • Formació complementària.

Tota aquesta documentació ha de ser presentada juntament amb el següent formulari de presentació de documentació emplenat correctament.


FORMULARI DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ Editor de Text odt


Segons s’estableix a les bases de l'oferta d’ocupació, la baremació dels mèrits serà com a màxim de 9 punts d’acord amb el barem següent:


- Experiència laboral en un lloc igual o de similars característiques amb el grup C, realitzant funcions i tasques pròpies del lloc de feina. Puntuació màxima: 5 punts.
◦ 0,25 punts per mes treballat complet.

- Titulacions acadèmiques superiors a la titulació requerida. Puntuació màxima: 0,8 punts.

- Coneixements orals i escrits de català. Es valoraran els certificats acreditatius de català superiors al requerit. Puntuació màxima: 0,2 punts.
◦ Certificat de nivell de Català C2 o equivalent: 0,1 punt.
◦ Certificat de Català llenguatge administratiu o equivalent: 0,1 punt.

- Formació complementària vinculada a les funcions del lloc de feina relacionades amb ofimàtica, atenció al públic, gestió administrativa, noves tecnologies de la informació, xarxes socials, cursos d’idiomes, cursos de monitors i directors de temps lliure, aplicacions de disseny. Puntuació màxima: 3 punts.
◦ Cursos de 20 a 30h: 0,10 punts.
◦ Cursos de 31 a 60h: 0,25 punts.
◦ Cursos de més de 60h: 0,5 punts.

Els cursos de contingut igual o similar només es computen una vegada i es puntuarà aquell que tingui més crèdits o més hores.

Una vegada valorats el mèrits de les persones aspirants es realitzarà l’entrevista personal als candidats que hagin obtingut una puntuació que, en el cas d’obtenir la puntuació màxima establerta per aquest criteri (1 punt), els possibiliti l’opció de ser el candidat amb major puntuació per ocupar la plaça oferida, sempre que compleixi amb les condicions i els requisits de la convocatòria especificats a l’apartat 4 de les bases de l’oferta d’ocupació. Puntuació màxima: 1 punt.

Els membres de l’Òrgan de selecció realitzaran l’entrevista personal als candidats que correspongui i valoraran el aspectes que s’indiquen amb la puntuació màxima següent:

- Iniciativa i actitud dins l’àmbit laboral: 0,25 punts.
- Capacitat de treball en equip: 0,25 punts.
- Capacitat resolutiva: 0,25 punts.
- Compromís i implicació: 0,25 punts


11 de juny de 2021

Oferta pública d'ocupació amb núm. 04 2021 001997 corresponent a la selecció d'un/a auxiliar de suport (TERMINI ESGOTAT)

Data d'inici de les sol·licituds: 11/06/2021
Data final de sol·licituds: 17/06/2021

Per inscriure's a l'oferta, heu d'accedir al portal web d'ofertes públiques del SOIB i cercar l'oferta, bé per entitat o bé pel núm. de l'oferta: PORTAL WEB

Més informació PDF


Oferta pública d'ocupació amb núm. 04 2021 001995 corresponent a la selecció d'un/a cuiner/a (TERMINI ESGOTAT)

Data d'inici de les sol·licituds: 11/06/2021
Data final de sol·licituds: 17/06/2021

Per inscriure's a l'oferta, heu d'accedir al portal web d'ofertes públiques del SOIB i cercar l'oferta, bé per entitat o bé pel núm. de l'oferta: PORTAL WEB

Més informació PDF


Oferta pública d'ocupació amb núm. 04 2021 001996 corresponent a la selecció d'un/a ajudant de cuina (TERMINI ESGOTAT)

Data d'inici de les sol·licituds: 11/06/2021
Data final de sol·licituds: 17/06/2021

Per inscriure's a l'oferta, heu d'accedir al portal web d'ofertes públiques del SOIB i cercar l'oferta, bé per entitat o bé pel núm. de l'oferta: PORTAL WEB

Més informació PDF


08 de juny de 2021

Oferta pública d'ocupació amb núm. 04 2021 001946 corresponent a la selecció d'un rellevista corresponent al grup C mitjançant contracte de relleu amb motiu de la jubillació parcial anticipada d'un treballador de l'Institut Balear de la Joventut.

Data d'inici de les sol·licituds: 08/06/2021
Data final de sol·licituds: 14/06/2021

Per inscriure's a l'oferta, heu d'accedir al portal web d'ofertes públiques del SOIB i cercar l'oferta, bé per entitat o bé pel núm. de l'oferta: PORTAL WEB

BASES REGULADORES PDF


31 de maig de 2021

Resolució del Director de l'Institut Balear de la Joventut amb la llista definitiva dels candidats i candidates amb la puntuació definitiva obtinguda en relació a la selecció de personal temporal mitjançant contracte mercantil, del certificat de professionalitat de dinamització d'activitats de temps lliure i juvenil per part de l'Institut Balear de la Joventut.

RESOLUCIÓ MF 1866 PDF

RESOLUCIÓ MF 1867 PDF

RESOLUCIÓ MF 1868 PDF


28 de maig de 2021

Publicació de la llista definitiva amb la puntuació que ha obtingut cada persona interessada per ordre de major a menor segons la Instrucció 5/2020 del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB, per la qual s'aprova el protocol per gestionar la formació per a l'ocupació que s'ha d'impartir en centres propis no educatius públics.

Les persones aspirants poden interposar contra aquest un recurs d'alçada davant l'òrgan competent. 

LLISTA DEFINITIVA MF 1866 PDF

LLISTA DEFINITIVA MF 1867 PDF

LLISTA DEFINITIVA MF 1868 PDF


20 de maig de 2021

Publicació de la llista provisional amb la puntuació que ha obtingut cada persona interessada per ordre de major a menor segons la Instrucció 5/2020 del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB, per la qual s'aprova el protocol per gestionar la formació per a l'ocupació que s'ha d'impartir en centres propis no educatius públics. 

S'atorga un termini de 3 dies hàbils comptadors des del dia següent a la publicació de la llista provisional per a què presentin al·legacions.

LLISTA PROVISIONAL MF 1866 PDF

LLISTA PROVISIONAL MF 1867 PDF

LLISTA PROVISIONAL MF 1868 PDF


13 de maig de 2021

Modificació de les dates d'inici dels mòduls formatius.

MF1866 - MF1867 - MF1868

29 d’abril de 2021

Selecció de personal temporal mitjançant contracte mercantil per a la impartició dels mòduls teòrics del certificat de professionalitat de Dinamització d’Activitats de Temps Lliure infantil i juvenil.

Requisits mínims:

 • Llicenciatura, enginyeria, arquitectura, títols de grau corresponents o altres títols equivalents.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica, títol de grau corresponent o altres títols equivalents.
 • Cicle formatiu de grau superior de la família professional Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
 • Certificats de professionalitat de nivell 3 de l’àrea professional Activitats culturals i recreatives de la família professional Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

Altres requisits:

Imprescindible tenir l’acreditació del REFOIB en l’especialitat requerida (la persona seleccionada haurà d’acreditar el codi de formador/a).

Ofertes d’ocupació:

MF1866 - MF1867 - MF1868

Criteris de valoració

Termini d'inscripció: 10 dies hàbils, a partir del dia següent de que es publiqui a la pàgina web de l’IBJOVE.

Full de sol·licitud

Sol·licituds de les persones candidates:

Les persones que vulguin aspirar a l’oferta d’ocupació disposaran de 10 dies hàbils, a partir del dia següent de que es publiqui a la pàgina web del centre per presentar la sol·licitud. A la sol·licitud s’hi ha d’adjuntar la documentació necessària per acreditar els requisits mínims i els mèrits. 

Es poden presentar les sol·licituds en el Registre Electrònic Comú de l'Administració General de l'Estat a través del punt d'accés general, o accedint a la pàgina web de la CAIB < >// Administració//Atenció a la ciutadania//Atenció telemàtica//Registre Electrònic Comú.

També es poden presentar en qualsevol dels registres que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.


Dijous, 4 de febrer de 2021

Resolució del Director de l'Institut Balear de la Joventut amb la llista definitiva dels candidats i candidates amb la puntuació definitiva obtinguda en relació a la selecció de personal temporal, mitjançant contracte de relleu, amb motiu de la substitució per jubilació parcial anticipada de dos administratius de l’Institut Balear de la Joventut. 

RESOLUCIÓ PDF

Dilluns, 18 de gener de 2021

Llista definitiva de valoració de mèrits en relació a la selecció de personal temporal, mitjançant contracte de relleu, amb motiu de la substitució per jubilació parcial anticipada de dos administratius de l’Institut Balear de la Joventut. 

LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS PDF

Divendres, 8 de gener de 2021

Llista provisional de valoració de mèrits en relació a la selecció de personal temporal, mitjançant contracte de relleu, amb motiu de la substitució per jubilació parcial anticipada de dos administratius de l’Institut Balear de la Joventut. 

Les persones aspirants disposen d'un termini de tres dies  hàbils, a contar des del dia següent a la publicació d'aquesta llista per al·legar o reclamar el que estimin oportú sobre la valoració provisional de mèrits.

LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS PDF

Dijous, 17 de desembre de 2020

Llista definitiu de sol·licituds admeses i excloses en relació a la selecció de personal temporal, mitjançant contracte de relleu, amb motiu de la substitució per jubilació parcial anticipada de dos administratius de l’Institut Balear de la Joventut

LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS PDF

Divendres, 20 de novembre de 2020

Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses en relació a la selecció de personal temporal, mitjançant contracte de relleu, amb motiu de la substitució per jubilació parcial anticipada de dos administratius de l’Institut Balear de la Joventut

LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS PDF

En data de 5 d’octubre de 2020, es va publicar al Servei d’Ocupació de les Illes Balears (d’ara endavant, SOIB) l’oferta d’ocupació de l’Institut Balear de la Joventut, per cobrir dues places de personal temporal administratiu amb contracte de relleu per a substituir dues persones treballadores amb jubilació parcial anticipada (núm. oferta 04/2020/002277). La data de finalització per realitzar la inscripció fou el passat 9 d’octubre de 2020.

El dia 23 d’octubre de 2020, l’Institut Balear de la Joventut va publicar al seu web, el llistat inicial d'inscrits validat pel SOIB relatiu a l'oferta 04/2020/002277.

A l’apartat vuit de les bases del procés de selecció d’aquestes places, s’estableix el procediment de selecció dels aspirants i s’indica que una vegada revisada la documentació aportada pels inscrits a l’oferta, es farà públic al web http://ibjove.caib.es, la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses, i s’indicaran les causes de l’exclusió, si escau.

Les persones amb sol·licituds excloses disposaran d’un termini de tres dies hàbils, comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat la resolució, per esmenar les deficiències detectades i aportar els documents preceptius. Si no s’esmenen les deficiències dins aquest termini, les sol·licituds quedaran excloses de manera definitiva.

Necessàriament, dins el termini del tres dies hàbils, els aspirants lliuraran la documentació esmenada o al·legacions que corresponguin, mitjançant una de les següents maneres:

- Presencialment mitjançant registre a la seu de l’Institut Balear de la Joventut, ubicada al carrer de l’Uruguai s/n. (Velòdrom Illes Balears), 07010 Palma, de 9,00 a 14,00h.

- Telemàticament, durant el període de presentació esmentat, per mitjà del registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat, https://rec.redsara.es, seleccionant la «Consejería de Asuntos Sociales y Deportes». Per poder dur a terme el tràmit telemàtic és necessari disposar de certificat digital o DNI electrònic.

- A més, d’acord amb l’article 16.4 a) de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, també es podrà aportar la documentació requerida en la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1 de la mateixa normativa i als altres llocs previst per la resta d’apartats de l’article esmentat. En aquest cas, els aspirants informaran del tràmit a l’IBJOVE mitjançant un correu electrònic a la següent adreça: contractacio@ibjove.caib.es

LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS PDF

desc_trans.png

Divendres, 23 d'octubre de 2020

L'IBJOVE publica el llistat inicial d'inscrits validat pel SOIB referent a l'oferta 04/2020/002277 - Selecció de personal temporal mitjançant contracte de relleu amb motiu de la substitució per jubilació parcial anticipada de dos administratius.

LLISTAT INICIAL PDF

Un cop publicada la llista, els aspirants, segons assenyalen les bases, tendran un termini de 10 dies hàbils per presentar la documentació, és a dir, de dia 26 d'octubre fins dia 6 de novembre. Ho podran fer mitjançant una de les següents maneres:

 • Presencialment mitjançant el registre ubicat a la seu de l’Institut Balear de la Joventut, al carrer de l’Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears), 07010 Palma, (que el trobareu a Infojove, planta Baixa, darrera la garita de l'entrada), de 9,00 a 14,00h.

Els aspirants preferiblement concertaran la data i hora d’aportació de la documentació requerida mitjançant cita prèvia amb motiu de les mesures sanitàries establertes per el COVID 19, cridant als telèfons de l’Institut Balear de la Joventut: 971.17.89.10 / 971.17.89.49.

 • Telemàticament, durant el període de presentació esmentat, per mitjà del registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es), seleccionant la "Consejería de Asuntos Sociales y Deportes".

Per poder dur a terme el tràmit telemàtic és necessari disposar de certificat electrònic o DNI electrònic o CLAVE permanent.

 • A més, els aspirants podran aportar la documentació requerida a través dels mitjans inclosos a l’article 16.4 a) de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En aquest cas, els aspirants informaran del tràmit a l’IBJOVE mitjançant el correu electrònic: contractacio@ibjove.caib.es

Segons estableix el punt 4. Condicions i requisits acadèmics de les persones aspirants de les bases, heu d'aportar la següent documentació:

 • DNI/NIE
 • Certificat de català C1 o equivalent
 • Títol de batxillerat, títol de tècnic especialista corresponent a formació professional de segon grau, tècnic de grau superior de formació profesional o equivalent. En el supòsit de titulacions expedides a l'estranger, s'ha d'aportar la homologació corresponent del Ministeri d'Educació.

I segons el punt 5. Mèrits a valorar, si escau, podeu aportar la següent documentació:

 • Documents acreditatius de l’experiència laboral, mitjançant l’Informe de la vida laboral, acreditant-se la categoria d’administratiu mitjançant el contracte laboral o certificat de l’empresa corresponent.
 • Titulacions acadèmiques superiors a les requerides.
 • Formació complementària: Es valoraran les accions formatives relacionades directament amb les funcions de la categoria professional i del lloc de feina, acreditades mitjançant els cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris impartits i/o reconeguts per l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP), l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), l’Administració de l’Estat, l’autonòmica o la local, les organitzacions sindicals signants dels acords de formació continua de les Administracions públiques, les universitats i les escoles tècniques, o els homologats per qualsevol d’aquestes institucions. En aquest apartat s’inclouen els cursos de formació ocupacional impartits o promoguts pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), i per centres oficials o altres entitats o organismes locals, autonòmics o estatals amb competències en matèria de formació ocupacional

Tota aquesta documentació ha de ser presentada juntament amb el següent ofici on heu d'indicar tota la documentació que presentau.

OFICI D'APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ Editor de Text

Segons allò establert en les bases de l'oferta, la baremació dels mèrits (màx. 90% de la puntuació global) serà la següent. La puntuació màxima és de 100 punts.

Els mèrits s’han d’acreditar en el termini de presentació de la documentació requerida.

Els mèrits s’han de valorar d’acord amb el següent barem:

 • Experiència laboral en un lloc igual o de similars característiques amb la mateixa categoria professional, realitzant funcions i tasques pròpies del lloc de feina. (P=0,25 per mes treballat complet), Puntuació màxima 5 punts.
 • Titulacions acadèmiques superiors a la requerida. Puntuació màxima 0,8 punts
 • Coneixements orals i escrits de català. Puntuació màxima 0,2 punts. Es valoraran els certificats acreditatius de català superiors al requerit (C1 o equivalent) per el lloc de feina de la següent manera:
  • Català C2 o equivalent: 0,1 punt.
  • Català llenguatge administratiu o equivalent: 0,1 punt.
 • Formació complementària vinculada a les funcions del lloc de feina relacionades amb ofimàtica, atenció al públic, gestió administrativa, noves tecnologies de la informació, xarxes socials i aplicacions de disseny. Puntuació màxima 3 punts.

Només es valoren les accions formatives relacionades directament amb les funcions de la categoria professional i del lloc de feina acreditades mitjançant els cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris impartits i/o reconeguts per l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP), l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), l’Administració de l’Estat, l’autonòmica o la local, les organitzacions sindicals signants dels acords de formació continua de les Administracions públiques, les universitats i les escoles tècniques, o els homologats per qualsevol d’aquestes institucions. En aquest apartat s’inclouen els cursos de formació ocupacional impartits o promoguts pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), i per altres entitats, centres oficials o organismes locals, autonòmics o estatals amb competències en matèria de formació ocupacional.

Els cursos de contingut igual o similar només es computen una vegada i puntuarà aquell que tingui més crèdits o més hores.

Les accions formatives es valoraran de la següent manera:

◦ de 20 a 30h: 0,10 punts
◦ de 31 a 60h: 0,25 punts
◦ de més de 60h: 0,5 punts

 • Entrevista personal: (màx. 10% de la puntuació global). Puntuació màxima 1 punt.

Una vegada valorats el mèrits dels aspirants, es realitzarà l’entrevista només als candidats amb la valoració de mèrits dels altres quatre apartats anteriors, en què l'obtenció de la puntuació màxima establerta per aquest criteri (1 punt), possibiliti l’opció de ser un d'ambdós candidats amb major puntuació per a ocupar alguna de les dues places oferides.

Es valoraran el aspectes següents:

◦ Iniciativa.
◦ Disponibilitat.
◦ Capacitat de treball en equip.
◦ Motivació.

BASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PDF


5 d'octubre de 2020

Selecció de personal temporal mitjançant contracte de relleu amb motiu de la substitució per jubilació parcial anticipada de dos administratius de l'Institut Balear de la Joventut.

Per a més informació i inscriure's a l'oferta, heu d'accedir al cercador del SOIB Pàgina Web i a "Núm. oferta" heu d'incloure el següent número 04 2020 002277 i pitjar el botó "Buscar".

És important que accediu a tota la informació amb les característiques i els requisits de l'oferta mijtançant l'arxiu que es troba en el botó "Información de la oferta", per a saber compliu amb tots els requisits exigits per accedir a l'oferta.

IMPRESCINDIBLE FER LA INSCRIPCIÓ A L'OFERTA MITJANÇANT EL SOIB. LA PRIMERA PASSA A REALITZAR ÉS INSCRIURE'S A L'OFERTA.

Termini d'inscripció fins dia 9 d'octubre de 2020


2 de juny de 2020

Resolució del director de l'IBJOVE relatiu a la selecció mitjançant un contracte de relleu, d'un tècnic/a de grau mitjà amb reducció de jornada del 50%, amb motiu de la jubilació parcial d'un treballador de l'IBJOVE. RESOLUCIÓ PDF