Competències

L’objecte de l’IB-Jove és coordinar i executar la política autonòmica en matèria de joventut i lleure.

L’IB-Jove duu a terme totes les activitats que siguin necessàries i convenients per complir la finalitat institucional a què es refereix l’apartat anterior i, en particular i a títol enunciatiu no excloent, se li atribueixen competències per dur a terme les activitats relatives a les matèries següents:

a) La gestió del Centre Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut, com a centre de referència a les Illes Balears i capçalera de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove.

b) L’execució de mesures a favor dels joves de les Illes Balears que en facilitin la mobilitat.

c) El foment del turisme juvenil i l’organització de viatges i activitats de turisme de caire cultural, educatiu i d’intercanvi, amb condicions d’avantatge per als joves de la comunitat autònoma.

d) La realització d’activitats de promoció cultural de la joventut i de promoció i divulgació de l’obra de joves artistes i creadors de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera en el conjunt de la comunitat autònoma, i de projecció dels seus treballs més enllà del territori de les Illes Balears.

e) La creació, l’organització, la planificació, el finançament, la gestió, l’explotació i el manteniment de les instal·lacions, els campaments, els albergs, els centres i els serveis diversos per a infants i joves que siguin de titularitat de l’Administració autonòmica o la gestió dels quals li correspongui.

f) La planificació, la creació, la gestió i la promoció de productes, serveis i activitats relacionats directament o indirectament amb la joventut i, concretament, amb el turisme i l’oci juvenil, en el seu àmbit territorial.

g) L’execució i la promoció de programes i activitats per a infants i joves que, per la seva naturalesa específica, siguin de l’àmbit competencial de l’Administració autonòmica.

h) La creació o la gestió de carnets per a joves d’àmbit autonòmic, estatal o internacional.

i) La prestació de suport logístic a la conselleria competent en matèria de joventut i a altres administracions amb competències en matèria de joventut, per dur a terme les seves tasques administratives i l’execució de polítiques transversals i programes estatals i europeus.

j) Qualsevol altra de relacionada amb les matèries de joventut i lleure que li encarregui l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.