Torna

Ibjove

LLEIS I NORMATIVES

Decret 35/1999, de 9 d'abril, pel qual es creen i es regulen la Xarxa Balear de Serveis d'Informació Jove i el Cens de la Xarxa Balear de Serveis d'Informació Jove publicat al BOCAIB Núm. 49 de 20/04/1999. DECRET


Llei 21/2006, de 15 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure. Publicada en el BOIB, núm. 184, de 23 de desembre de 2006. LLEI


Decret 32/2006, de 31 de març, pel qual es regula l'Institut Balear de la Joventut. Publicat en el BOIB, núm. 51 EXT de dia 6 d'abril de 2006. DECRET.


Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears. Publicada en el BOIB, núm. 32 EXT d'1 de març de 2007. LLEI ORGÀNICA


Decret 77/2008, de 4 de juliol, de modificació del Decret 32/2006, de 31 de març, pel qual es regula l’Institut Balear de la Joventut. Publicat en el BOIB, núm. 96 de 10 de juliol de 2008. DECRET.


Decret 123/2010, de 17 de desembre, de modificació del Decret 32/2006, de 31 de març, pel qual es regula l'Institut Balear de la Joventut, modificat pel Decret 77/2008, de 4 de juliol. Publicat en el BOIB, núm. 190, de dia 30 de desembre de 2010. DECRET.


Real Decreto 567/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la familia profesional servicios socioculturales y a la comunidad, BOE Núm. 110 de 09/05/2011. REAL DECRETO


Decret 63/2016, de 21 d'octubre, pel qual es crea el Consell de la Joventut de les Illes Balears, se n'estableixen les normes bàsiques d'organització i funcionament i s'aproven els principis generals que regulen els consells de la joventut d'àmbit insular i local. Publicat en el BOIB núm. 134 de 22 d'octubre de 2016. DECRET


Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut. Publicat en el BOIB núm. 84 de 7 de juliol de 2018. DECRET


Decret 26/2018, de 3 d’agost, de traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquesta institució insular que exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de joventut i lleure. Publicat en el BOIB núm. 96 de 4 d'agost de 2018. DECRET


Resolució de la consellera de Presidència de 28 de setembre de 2018 per la qual s’ordena la publicació del certificat acreditatiu de les correccions i les rectificacions efectuades en la relació número 1 de l’annex del Decret 26/2018, de 3 d’agost, de traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquesta institució insular que exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de joventut i lleure, com també el corresponent trasllat del certificat esmentat als òrgans pertinents de la Comissió Mixta Govern - Consells Insulars. Publicada en el BOIB núm. 120 de 29 de setembre de 2018. RESOLUCIÓ


Llei 5/2022, de 8 de juliol, de polítiques de joventut de les Illes Balears. Publicada al BOIB, núm. 91, de 14 de juliol de 2022. LLEI