Torna

IBISEC

TRETS ESSENCIALS RÈGIM DE GARANTIES A PRESTAR EN ELS PROCEDIMENTS DE LICITACIÓ DE L’IBISEC A PARTIR DE 11/04/2019

En data 11 d’abril de 2019, ha entrat en vigor el Decret autonòmic 13/2019, de 7 de març, pel qual es regula el règim jurídic de les garanties i dels dipòsits custodiats per la Dipositaria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquest Decret comporta la modificació de l’article 5 del text consolidat del Decret sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat per Decret 14/2016.

Amb tot l’anterior, i a efectes pràctics, passam a informar dels aspectes més rellevants que afecten als licitadors:

1. Les garanties prestades davant l’IBISEC i dipositades en aquest ens públic que encara romanguin vigents (des de l’expedient 001-2004 fins l’expedient 009-2019, inclòs), es traslladen al Servei de Dipositaria de la DG del Tresor, Política Financera i Patrimoni (la Dipositaria en endavant), que passa a ser l’òrgan encarregat del registre, custòdia i tramitacions de devolució o execució de dites garanties.

2. Les garanties a prestar a partir de l’expedient 010-2019 ja s’hauran de tramitar front la Dipositaria, en els termes de l’article 6 del Decret 13/2019.

3. Les garanties s’hauran de prestar en qualsevol dels mitjans previstos a l’article 7.2 lletres a, b, c i d del Decret 13/2019, i hauran d’ajustar-se als models establerts als annexos d’aquest Decret.

A aquests efectes, la Junta Consultiva de la CAIB, ha penjat a la seva web els models dels documents de garantia. Ho podeu consultar al següent link http://www.caib.es/sites/jcca/es/documentos_de_utilidad-4423/

4. Per a la devolució o execució, si és el cas, de les garanties prestades sota el règim del Decret 13/2019 (cas d’IBISEC, a partir de l’expedient 010-2019), s’estarà als procediments específics regulats als articles 16 a 26 de dit Decret.