Torna

IBISEC

RÈGIM DE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES DE L’IBISEC

L’article 14.2 de la Llei 39/2019 del Procediment Administratiu Comú de les AAPP estableix l’obligatorietat de relacionar-se electrònicament amb l’Administració per a la realització de qualsevol tràmit a:

a. Les persones jurídiques

b. Les entitats sense personalitat jurídica

c. Aquelles persones que exerceixin una activitat professional per a la que es requereixi col·legiació obligatòria, per aquells tràmits i actuacions que efectuïn en exercici de dita activitat professional.

d. Els representants dels interessats indicats a les lletres anteriors.


Fins a dates actuals, IBISEC ha vingut emprant dos sistemes de notificació electrònica:

1. En el marc de les licitacions públiques, les notificacions derivades d’aquests processos via PLACSP a les direccions electròniques habilitades pels interessats

2. En el marc de les incidències derivades de l’execució de contractes (tant majors com menors), mitjançant correu electrònic a les direccions electròniques habilitades a aquests efectes (obligació PCAP) pels interessats.En dates recents, IBISEC, per tal de donar compliment a allò que determinen els articles 40, 41, 43 i concordants de la Llei 39/2015, ha implementat Notifica: un servei proporcionat pel Ministeri de Política Territorial i Funció Pública de gestió de notificacions que proporciona una plataforma per a gestionar automàticament totes les notificacions i comunicacions que es generen en els organismes emissors, de manera que arribin a la seva destinació de la manera més eficient i econòmica possible.

Aquest sistema permet que el lliurament d'aquestes notificacions/comunicacions pugui realitzar-se mitjançant compareixença electrònica en la carpeta Ciutadana, espai virtual totalment gratuït i de fàcil i pràctic accés.

D’aquesta manera, i com ja hem vingut fent amb temes com la licitació electrònica i el nou règim de garanties, informam dels aspectes més rellevants que afecten als licitadors:


1. Les notificacions i comunicacions que no es duguin a terme a través de la PLACSP s’efectuaran a través de l’eina NOTIFICA a la direcció electrònica habilitada expressament pels interessats.

Els interessats que vulguin modificar la direcció electrònica habilitada, ho poden fer comunicant-ho expressament a la direcció de correu electrònic: contractacio@ibisec.caib.es

IBISEC no es responsabilitza en cap cas de la gestió de comunicació interna (en l'organització de l'empresa) del licitador, i únicament dirigirà les comunicacions electròniques a la direcció habilitada facilitada.

2. Els interessats podran accedir a les notificacions que s’emetin a través de la carpeta ciutadana (https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm), notificacions que tindran adjunts tots els documents i informació corresponents (art. 40.2 Llei 39/2015)

3. D’acord amb allò que estableixen els articles 40.4 i 43.2 de la Llei 39/2015, l’IBISEC compleix amb la seva obligació de notificar en termini havent notificat el text íntegre de l’acte remès i tenint acreditat l’intent de notificació efectuat.

A efectes de l’anterior, les notificacions s’entendran practicades en el moment en que es produeixi l’accés al seu contingut. D’altre banda, s’entendran per rebutjades i practicades quan hagin transcorregut els dies que s’indiquin per a cada tràmit específic (per exemple: art. 97 RGLCAP, art. 166.5 RGLCAP.....). En cas de que el tràmit no indiqués termini específic, s’entendran per rebutjades i practicades quan hagin transcorregut 10 dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que l’interessat hagi accedit al seu contingut.


Havent transcorregut aquest termini de 10 dies naturals, per operativa de la Plataforma Notifica, les notificacions passaran a estar «caducades». Si els interessats volen tenir informació al respecte d’aquest tipus de situacions, en produir-se, poden contactar amb contractacio@ibisec.caib.es

Podeu consultar al següent link el manual d'usuari de la carpeta ciutadana, on explica, entre totes les seves funcionalitats, com funciona aquesta eina per les notificacions i comunicacions:

https://www.aecid.gob.es/es/CarpetaCiudadano/Documents/Manual_Carpeta_del_Ciudadano.pdf