Torna

IBISEC

Com totes les tasques que impliquen un servei per als ciutadans i ciutadanes, la creació, construcció, adequació i ampliació de centres públics educatius és una empresa difícil i seriosa. Les mesures, actuacions i decisions a considerar en aquesta matèria han d'adoptar-se de la reflexió, amb cura, i amb el consens de la comunitat educativa, i requerir, a més, de l'anterior uns mecanismes de presa de decisions ràpids, àgils i propers a la ciutadania, així com una execució correcta que plasmi aquestes decisions a la realitat física.

Amb tot això s'ha de tenir en compte - també - el caràcter de la societat balear actual, que ha anat forjant-se al llarg d'aquests anys. Les nostres illes han esdevingut un prisma de cultures i una terra d'oportunitats, la qual cosa ha fet que augmentés exponencialment la nostra població i amb ella, com ja s'ha dit, les necessitats, entre d'altres, d'infraestructures educatives suficients, adaptades, modernes i preparades per al futur.

D'aquesta forma, realitats i necessitats s'imposen; i guien necessàriament la política educativa del Govern de les Illes Balears, que ha desenvolupat aquesta tasca de forma constant des del traspàs de competències.

És durant la legislatura 2003-2007 quan el Govern efectua un replantejament de la gestió efectuada fins aquest moment, i decideix que tot l'exposat fins ara s'ha de fer efectiu, i no quedar en simples idees o projectes. És necessari acostar encara més l'Administració al ciutadà, i s'han d'adoptar fórmules que consagrin una execució, com més àgil millor, de les actuacions en aquesta matèria, i en particular en arquitectura escolar.

Per això a inicis de 2004, el Govern creà mitjançant el Decret 4/2004, de 16 de gener, l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals - l'IBISEC -, amb la finalitat d'aconseguir - com així s'indica a l'exposició de motius d'aquest Decret - una major eficàcia gestora en el desenvolupament de les activitats destinades a aconseguir que les infraestructures educatives i culturals gaudeixin en tot moment d'un bon funcionament i d'unes prestacions i serveis d'acord amb les necessitats actuals.

Des de la creació de l'IBISEC s'ha assumit la gestió, principalment, de les obres de construcció dels centres educatius de les Illes Balears, s'ha portat a terme una àmplia tasca de reparacions, millores i ampliacions de centres. També ha efectuat - i efectua - actuacions que tenen a veure amb infraestructures culturals, tant a biblioteques com a museus o ensenyaments artístics.

L'IBISEC es presenta com una empresa eminentment gestora que fonamenta l'activitat en els paràmetres que marca la Conselleria d'Educació i Cultura en aquestes matèries, en estreta col·laboració amb la Direcció General de Planificació i Centres Educatius de l'esmentada Conselleria. Una empresa que fonamenta l'actuació del seu equip humà en l'assoliment dels objectius i principis que s'ha vingut apuntant: donar resposta a les necessitats educatives reals i immediates dels ciutadans illencs.

I aquest equip humà té dos pilars essencials, que s'han de coordinar de forma òptima per arribar a un bon resultat final constructiu: l'equip d'enginyeria i l'equip d'arquitectura.