Torna

IBISEC

NOVETAT LEGISLATIVA: ENTRADA EN VIGOR DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 3.2 DEL DECRET 01/2015, DE FACTURACIÓ ELECTRÒNICA A LA CAIB, operada pel Decret Llei 08/2020

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL RÈGIM DE FACTURACIÓ DE L’IBISEC A PARTIR D’1 DE SETEMBRE DE 2020


Atesa l’entrada en vigor de la modificació normativa dalt esmentada, es publica la present informació als efectes de que TOTS ELS CONTRACTISTES DE L’IBISEC la tinguin en compte com a NORMATIVA CONTRACTUAL D’OBLIGAT COMPLIMENT; el que significa que, amb independència d’allò que indiqui el contracte que hagin formalitzat el seu dia amb aquest ens públic respecte l’obligatorietat de facturar electrònicament, totes aquelles factures amb data 01/09/2020 i posteriors s’han d’emetre conforme el règim que s’indica a continuació.

1. És obligatòria la presentació de factura electrònica, qualsevol que sigui la quantia de la mateixa, per les formes jurídiques indicades a l’article 4 de la Llei 25/2013, d’Impuls de Factura Electrònica:

a) Societats anònimes

b) Societats de responsabilitat limitada

c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola

d) Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents a territori espanyol conforme el que determina la normativa tributària.

e) Unions Temporals d’Empreses (UTEs)

f) Agrupacions d’interès econòmic.

2. Cas que el document contractual signat per les parts indiqui altre tipus de facturació, no es tindrà en compte, prevalent allò que s’indica a l’apartat anterior i a la normativa vigent aplicable.

3. Les factures que es presentin electrònicament hauran de tramitar-se mitjançant el portal del Govern d’Espanya https://face.gob.es/es/, tenint en compte que:

  • El codi d’IBISEC per la tramitació de les factures electròniques és A04003715.
  • Haurà d’indicar expressament el CODI IBAN del contractista

4. Les factures que no es presentin electrònicament hauran d’adreçar-se a “INSTITUT BALEAR D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EDUCATIUS”, Edificio Naorte, Bloque A, 3er pis, porta 8. Parcbit; Carretera de Palma-Valldemossa km.7,4 Palma 07121, tenint en compte que:

  • Hauran d’indicar de manera clara i expressa el número d’expedient/contracte del que derivi la factura
  • Haurà d’indicar expressament el CODI IBAN del contractista

5. NO s’acceptarà factura alguna que no compleixi amb els requisits assenyalats o no es tramiti pel procediment adequat.

Cas que es detectessin deficiències o errades en la factura presentada, aquest fet es posarà immediatament en coneixement del contractista pel mitjan més àgil possible que possibiliti la constància de la seva recepció. S’exceptua d’aquesta obligació de notificació aquells supòsits previstos per a la factura electrònica, tal i com s’indica a la plataforma https://face.gob.es/es/.


En aquests supòsits, el termini empleat pel contractista per a l’esmena de deficiències, suspendrà el termini per a la tramitació del pagament indicat al document contractual corresponent.

Cas de dubtes al respecte, els interessats es poden adreçar a l’IBISEC a l’adreça electrònica suport@ibisec.caib.es