Logo MEFP desc_Logo PRTR vertical_COLOR.png desc_Logo ES Financiado por la Unión Europea_POS.png

El Programa PROA+ s'estructura al voltant de cinc línies estratègiques, inspirades pels principis pedagògics PROA+, d'actuació sobre les quals els centres hauran de focalitzar les seves activitats palanca al Pla de millora.


1. Assegurar les condicions mínimes d'educativitat de l'alumnat.


2. Donar suport a l'alumnat amb dificultats per a l'aprenentatge.


3. Desenvolupar actituds positives al centre.


4. Millorar el procés d'ensenyament i aprenentatge dels aspectes de les competències bàsiques amb dificultats d'aprenentatge.

5.Aplicar noves formes d'organització i gestió del centre orientades a millorar el èxit educatiu de tot l'alumnat, contemplant infraestructures estratègiques i la millora de la qualitat i estabilitat del professorat o professionals que participin al desenvolupament del programa.

Els objectius previstos distribuïts per anys són els següents:

  • Any 2021: 43 contractes programa justificats a través del MEFP i 64 contractes programa justificats per fons MRR.
  • Any 2022: 43 contractes programa justificats a través del MEFP i 64 contractes programa justificats per fons MRR.
  • Any 2023: 43 contractes programa justificats a través del MEFP i 64 contractes programa justificats per fons MRR.

RESPONSABLE: Departament d'Innovació, Comunitat Educativa i Formació

Accés a la pàgina web de PROA+:

proa+.jpg

Mapa de centres educatius participants a PROA+:

FireShot_Capture_075_-_Centros_PROA+_Islas_Baleares_-_Google_My_Maps_-_www.google.com.png