Logo MEFP desc_Logo PRTR vertical_COLOR.png desc_Logo ES Financiado por la Unión Europea_POS.png

Actuacions cofinançades

A. Creació de la xarxa de responsables #CompDigEdu


En l'actuació de selecció i formació d'un equip de responsables del #CompDigEdu de referència per les Illes Balears. S'ha triat el nom d'assessors digitals, compten amb la figura d'assessor de formació del professorat i estan tots adscrits al CEP IBSTEAM. El seu número ha anat creixent per a fer front a totes les actuacions relacionades amb aquest PCT.


A més, en el curs 2022-23 s'ha afegit a l'equip als membres del Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació que actuen com a coordinadors del CEP IBSTEAM en totes les tasques relacionades amb el #CompDigEdu.


Assessors digitals per curs escolar:

Curs 2020-21: 9

Curs 2021-22: 16 fins a febrer, 24 a partir de febrer

Curs 2022-23: 34


Enllaç amb la distribució d'assessors per centre educatiu. Alguns assessors tenen un caràcter transversal en estar més enfocats en l'assessorament de la dimensió d'infraestructura del PDC.


La formació d'aquest grup d'assessors s'ha dut a terme mitjançant formacions en el centre i l'assistència diferents jornades.

L'actuació de selecció d'un/a responsable del #CompDigEdu en cada centre educatiu.


A partir de les instruccions dictades per la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, els centres educatius van constituir durant el primer trimestre del curs 2021-22 la comissió de responsables #CompDigEdu, formada pel coordinador TIC, un membre de l'equip directiu i un responsable de la comissió. En el cas dels centres amb claustres petits es permetia que el nombre d'integrants en la comissió fos menor.


B. Impuls de la competència digital en els centres educatius: Pla Digital de Centre (PDC).


La fita marcada en aquest PCT és aconseguir 456 plans digitals de centre. Per això s'han realitzat les següents actuacions:


Formació dels membres de les comissions #CompDigEdu dels centres educatius. Aquesta formació,“Transformació digital dels centres educatius”, es dugué a terme entre el 17 de febrer de 2022 i el 31 de maig de 2022. En aquesta formació van certificar 928 assistents en completar les tasques relacionades amb el DigCompOrg, l'eina SELFIE i el pla digital de centre (PDC).
Fase de diagnosi. Els centres educatius van realitzar el diagnòstic de la situació de partida mitjançant l'eina SELFIE, excepte els centres que per les seves característiques van decidir utilitzar altres eines (com el cas dels centres de professorat o camps d'aprenentatge). L'anàlisi dels resultats va ser realitzat per la comissió #CompDigEdu en col·laboració amb els assessors digitals.
Disseny del PDC. Les instruccions del curs 2022-23 estableixen que tots els centres educatius hauran de comptar amb un PDC abans de juny de 2023.

Llistat de PDC publicats: (pendent de publicació)


C. Certificació del nivell de competència digital docent dels docents.


La fita marcada en aquest PCT és aconseguir que 14.476 acreditin el seu nivell de competència digital docent.


Amb aquest objectiu s'han realitzat les següents actuacions:

- Publicació de la normativa autonòmica que regula l'acreditació de la competència digital docent. Pendent
- Convocatòries de formacions en competència digital docent. Pendent llistat de formacions
- Mapatge de les àrees basat en el nou Marco de Referència de la Compentencia Digital Docent (MRCDD) tractades en les formacions realitzades des del curs 2020-21. (Enllaç)
- Creació d'un itinerari de formació amb el qual acreditar els nivels A2 i B1 del MRCDD. (Pendent de publicació)

Dades de docents acreditats per nivell de competència digital docent. (Pendent de publicació)