Funcions del Ple

Correspon al Ple de la Central de Contractació les funcions següents:

a) Fer la programació i l'estudi de les necessitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que intefren el sector públic autonòmic en relació amb la contractació centralitzada d'obres, subministraments i serveis, com també el seguiment i l'avaluació de la gestió de les esmentades contractacions.

b) Proposar al conseller o consellera competent en matèria de contractació pública les obres, els subministraments i els serveis la contractació dels quals hagi de fer-se de manera centralitzada, com també promoure actuacions per procurar més eficàcia, uniformitat i funcionalitat en les obres, els subministraments i els serveis que demani la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

c) Impulsar la coordinació, l'intercanvi d'informació i, si escau, la subscripció de convenis amb òrgans similars d'altres administracions públiques.

d) Proposar al conseller o consellera competent en matèria de contractació pública la subscripció dels corresponents acords d'adhesió de l'Administració de la Comuntiat Autònoma de les Illes Balears a catàlegs externs d'obres, subministraments i serveis per adquirir els béns, les obres i els serveis que no s'hagin declarat de contractació centralitzada en l'àmbit autonòmic.

e) Informar de la proposta de subscripció que facin els representants dels ens que integren el sector públic autonòmic dels acords d'adhesió a catàlegs externs d'obres, subministraments i serveis per a l'adquisició dels béns, les obres i els serveis que no s'hagin declarat de contractació centralitzada en l'àmbit autonòmic.

f) Proposar al conseller o consellera competent en matèria de contractació pública l'adhesió de qualsevol altra administració, institució o organisme públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al catàleg d'obres, subministraments i serveis homologats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

g) La resta de competències que li atribueixi la normativa vigent.